تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران

.

مسعود امانی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق

هادی دهنوی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق
.

 متن کامل مقاله : PDF : تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران

.

چکیده

موضوع مالمیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیده ترین مسائل اجتماعی ایران بوده اس . با تبارشناسهی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی میتوان سیر تطور مالمیت و روشهای تابیت آن در ایران و به ه عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر میرسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگلها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، بهه نظهر میرسد که می توان مبروبیت و دستورگرایی را نقطه عطفی در تابیت مالمیت بر اراضی تلقی نمود، چه آنمه مطاب ماده ۱۲ متمم قانون اساسی مبروبه، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایالات به وجود آمد و امتیازات شاهزادگان و روش تیولداری نسخ گردید و پهس از آن در دوران پهلوی، با الزامی شدن ربت املا غیرمنقول، اصلاحات ارضی به وجود آمد و مناسهبات ارضهی در ایران را پس از قرن ها تغییر داد و پس از انقلاب اسلامی نیز اعتبار واگذاری اراضی از بریه اصلاحات ارضی مورد تأیید قرار گرفت. در مورد جنگلها و مراتع نیهز بایهد گفهت کهه قبهل از انقلاب با توجه به قراردادهای امتیاز دوران قاجار، قانونگذاران جنگلها را جزء املا دولتی به حساب آورده بودند ولی پس از انقلاب با توجه به احتساب مراتع به عنوان مبهترکات عامهه، در قوانین مختلف از جمله اصول قانون اساسی و لایحه قانونی نحهوه واگهذاری و احیها ء اراضهی در حمومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین آیین نامه آن، مورد تقنین واقع شده و تعیین تملیف گردید.

.

واژگان کلیدی: زمین، اراضی، مالمیت، اسلام، ایران

.

.

__________________________________________________________________________

منبع : فصلنامه قضاوت، شماره ۲۹ ، زمستان ۱۳۹۶

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران . مسعود امانی استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق هادی دهنوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق .  متن کامل مقاله : PDF : تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران . چکیده موضوع مالمیت […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  خرداد ۱۴۰۰
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031