رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزی: مهیاسازی برای ترویج سازوکار تامینی زکات

بسم الله الرحمن الرحیم 

رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزی:

مهیاسازی برای ترویج سازوکار تامینی زکات

 

منصور شاه ولی

پروین خلیق زاده

غلامحسین کرمی 

دانش استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز
دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزي،دانشگاه شیراز
دانشجوي دکتري بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز

.

(متن کامل مقاله : pdf – رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزي)

.

چکیده : 

فضای کسب و کار کشاورزی در معرض خطرات غیر قابل پیش بینی و خسارات شدید قرار دارد. سازوکارهای مختلف می تواند تولیدات این بخش را در مقابل مخاطرات حفظ کرده و برای کشاورزان نیز امنیت روانی و رضایت خاطر از کسب و کار خود ایجاد نماید.

برای این منظور توجه به الگوهای برآمده از فرهنگ اسلامی جهت بیمه کردن جان و اموال ضرورت دارد.

این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و با روش پیمایش به بررسی رویکرد ارزشی به کار و تولید در بخش کشاورزی و کارکرد سازوکار تامینی زکات بر رضایت شغلی و زندگی از منظر رهیافت مهیاسازی ترویج کشاورزی پرداخت.

جامعه آماری، گندمکاران استان فارس بودند که با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه بندی تصادفی، ۱۹۶ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان و انجام اصلاحات لازم تایید شد و مقدار پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۷۲/۰ تا ۸۶/۰ مشخص گردید.

نتایج این بررسی نشان داد رابطه نگرش گندمکاران نسبت به زکات با رضایت از شغل و زندگی آنان مثبت و معنی دار است. این نگرش در مناطق «کاملا توسعه یافته» و «توسعه یافته» بیش از «مناطق توسعه نیافته» و «محروم» استان است.

در پایان براساس یافته ها، رهیافت مهیاسازی ترویج زکات برای ارتقای رضایت از زندگی و کسب و کار گندمکاران استان فارس در چارچوب سبک زندگی اسلامی تبیین شده است.

.

کلیدواژگان:

زکات ، کسب و کار کشاورزی ، رضایت شغلی و زندگی ، رهیافت مهیاسازی

…………………………………………………………………………………………………

منبع : نشریه کارآفرینی در کشاورزی، سال چهارم شماره ۲

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم  رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزی: مهیاسازی برای ترویج سازوکار تامینی زکات   منصور شاه ولی پروین خلیق زاده غلامحسین کرمی  دانش استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزي،دانشگاه شیراز دانشجوي دکتري بخش ترویج و آموزش […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  آبان ۱۳۹۹
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   123456789101112131415161718192021222324252627282930