مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام

.

وحید کوثری

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

محمد غیاث الدین

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

.

متن کامل مقاله : PDF مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام

.

چکیده

زمین یکی از مهمترین عوامل تولید در معیشت خانواده و جامعه مسلمانان است که مورد توجه ویژه اسلام است. در علم معیشت اسلامی (اقتصاد اسلامی)، مهمتر از توزیع درآمدها میان جامعه، توزیع عادلانه عوامل تولید ثروت است.

آنچه که در مدیریت زمین به عنوان پایه ی اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت مالکیت زمین است. اسلام انواع مختلفی از اراضی را در جامعه شناسایی نموده و برای هر یک، احکام خاصی را مقرر نموده است.

توجه به ایژن اصژو کلژی مژی توانژد راعژع بسیاری از مشکلات جامعه نظیر زمین خواری، استفاده بیرویه از جنگلها و بحرانهژای زیسژت محی ژی و نژابودی منژابع طبیعی بوده و مبانی حقوقی صحیح اسلامی در بحث مالکیت زمین را حاک نماید.

هدف از ارائهی این مقاله بازخوانی راه حل های حقوقی مبتنی بر اصو اسلامی در مورد مالکیت زمین اسژت کژه مژی توانژد راهنمژای قانونگژراری در کشژور بژوده و راهگشای تصمیمات مسئولین و متولیان امر در مواجهه با معضلات امروزی مرتبط با زمین باشد.

نظا اسلامی در مورد زمین نظرات مستقلی ارائه نموده است که کاملاً با نظرات مبتنی بر عرد محوری )اومانیسژ ( و نظژا – های لیبرا )سرمایه گرا( تفاوت دارد، نظراتی که متاسفانه تا حد زیادی وارد نظا حقوقی ایران نیز شده و بخشی از مشکلات کنونی مالکیت زمین در کشور مرهون این نظریات غربی است.

البته اثبات این امر نیازمند تبیین اولیه نظرات اسلا و عقه در این خصوص بوده چرا که در سا های گرشته، علیرغ توجه اندیشمندان بزرگی چون شهید محمدباقر صدر و شهید مظلژو آیت الله بهشتی، بررسی این مسائل مغفو مانده است

.

واژگان کلیدی : مدیریت زمین، مالکیت زمین، مالکیت درجهی یک، مالکیت درجهی دو، خدامحوری، انسان محوری

.

.

_________________________________________________________________________

منبع : سازمان امور اراضی

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام . وحید کوثری کارشناس ارشد حقوق بین الملل، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محمد غیاث الدین کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . متن کامل مقاله : PDF : مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  خرداد ۱۴۰۰
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031