ماه: مرداد ۱۴۰۰

بررسی نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم  بررسی نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران . افشین اسماعیلی فر . متن کامل مقاله : امنیت غذایی ... - PDF . چکیده : مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این است: خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روشهای علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، در نوشتار حاضر نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین چالش ها و فرصت های آن بررسی، تحلیل و راهکارها ارائه شده است. ............................................................................................ منبع: پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

امنیت غذایی در کشورهای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم امنیت غذایی در کشورهای اسلامی . حسن مرزوقی . متن کامل مقاله: امنیت غذایی در کشورهای اسلامی - PDF . چکیده مقاله در متن کامل. .............................................................................................................. منبع: پژوهشنامه بازرگانی بهار ۱۳۷۸ شماره ۱۰

مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین (مجموعه مقالات)

بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین (مجموعه مقالات) . همایش ملی مدیریت زمین در ایران .  متن کامل مجموعه مقالات مدیریت زمین – PDF . .............................................. ....................... سرشناسه : همایش ملی مدیریت زمین در ایران (نخستین: ۱۳۹۴ :تهران) عنوان و نام پدیدآور : مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران/ مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. مشخصات نشر : تهران: مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی، ۱۳۹۴٫ . مشخصات ظاهری : ۳ ج. ؛:۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۳-۵ ۱٫ج:  :۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۲-۸دوره : شابک .۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۵-۹ ۳٫ج:  ؛: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۴-۲ ۲٫ج: وضعیت فهرست نویسی : فیپا . مندرجات : ج.۱ .مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین.- ج.۲ .مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.- ج.۳ .مدیریت کاربری زمین از منظر نظام بهره برداری، فنی،اجرایی و محیط زیستی. . موضوع : زمینداری (فقه) – کنگره ها موضوع : زمینداری (فقه) – ایران - کنگره ها موضوع : زمینداری – قوانین و مقررات – ایران - کنگره ها موضوع : زمینداری – مدیریت - کنگره ها شناسه افزوده : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. مدیریت خدمات پژوهشی BP196/3/ه۸م۳ ۱۳۹۴ : کنگره رده بندی رده بندی دیویی : ۳۷۷/۲۹۷ شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۹۹۱۳۷ . عنوان: مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران جلد۱ ناظر علمی: علی کیانیراد مسئول انتشار: فرهاد بلادر امور داوری: یداله آذرین فر کارشناس انتشار: فرزانه علایی ویراستار ادبی: محمداسماعیل نوشمند صفحه آرایی: ابراهیم حبیبی سیاهپوش طراح روی جلد: مینا توکلی چاپ اول: ۱۳۹۴ شمارگان: محدود ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۳-۵ :شابک لیتوگرافی، چاپ و صحافی: انتشارات اقرا ناشر: موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی نشانی: خیابان کریمخان زند- انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) – خیابان رودسر شرقی - پلاک ۵ http://www.agri-peri.ir 88896660 :نمابر ۴۲۹۱۶۰۰۰ :تلفن ISBN: 978-600-7880-13-5 *** پیشگفتار: زمین عرصه و بستر و محل استقرار انسان و فعالیتهای متنوع آن برای کاربری های مختلف است، خاک و آب به عنوان دو عامل مهم در این عرصه با تطبیق دیگر عوامل و منابع نسبت به تولید غذا که نیاز حیاتی انسان است اهمیت یافته و بدینجهت در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفای نقش می نمایند. تکامل قواعد اجتماعی جوامع در بستر تاریخ بشریت موجب ایجاد مرزهای سیاسی برروی زمین شده است که نقش مستعد بودن خاک برای تولید غذا، به پیچیدگیهای مدیریت زمین در سطوح بین المللی، ملی و جوامع محلی و قومیت دامن زده و با وجود توسعه فناوریهای مختلف به ویژه ارتباطات و کم رنگ شدن مرزهای سیاسی در برقراری ارتباط بین جوامع، هم اکنون نیز در قرن بیست و یکم، در مقیاسهای بسیار جزیی و کوچک نیز مالکیت و مدیریت بر زمین برای انسانها و نظامهای سیاسی حائز اهمیت بوده و فصل الخطاب بسیاری از منازعات نیز شده است. عوامل فوق موجب شده است که تحلیل زمین از منظر حقوقی، قواعد فقهی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، بهره برداری، زیست محیطی و… به امری اجتنابناپذیر تبدیل شود و نهادهای حاکمیتی از زوایای مختلف موضوع را بررسی و مسیرهای اصلی را برای بهبود مدیریت بر آن پیگیری نمایند. زمین در داخل مرزهای سیاسی جوامع در سطوح ملی و خرد قابل تحلیل، و از منظر مدیریت کاربریها نیز حائز اهمیت میباشد و با رویکرد آینده پژوهی و توجه به سرمایه های بین نسلی، از کنار مباحث تاثیرگذار و تاثیرپذیر از زمین، به سهولت و سادگی نمیتوان گذشت. مدیریت زمین و بخشی از مسئولیتهای این رویکرد در سطح وسیعی از این عرصه به عهده وزارت جهادکشاورزی است که نهادهای سازمانی متعددی بر این فرایند نقش آفرینی دارند. *** سازمان امور اراضی که از جمله نهادهای مسئول در چارچوب ماموریتهای سازمانی در کنار سایر دستگاهها میباشد در راستای انجام رسالت و وظیفه قانونی و بهره گیری از دانش مرتبط، اقدام به فراهم سازی برگزاری همایش ملی مدیریت زمین در ایران نمود که در این خصوص با مشارکت نهادهای حقوقی، اجرایی، دانشگاهی و پژوهشی مقدمات برگزاری آن را در تابستان سال ۱۳۹۴ فراهم و موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نیز به اعتبار نقش و اهمیت موضوع در برنامه های توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در این راستا اقدام به همکاری و همراهی با این جریان علمی نمود. . کتاب حاضر که یک جلد از سه جلد مجموعه مقالات دریافت شده میباشد به یکی از ابعاد سه گانه زیر توجه کرده است: – مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین – مدیریت کاربری زمین از منظر نظام بهره برداری، فنی، اجرایی و محیط زیستی – مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. . ساختار طراحی و اجرای همایش و داوری مقالات کتاب حاضر از طریق همکاری اساتید و محققین مشروح در فهرست پیوست میباشد که ضمن تقدیر و تشکر از یکایک ایشان از جمله اعضای محترم شورای سیاستگذاری، کمیته علمی، کمیته اجرایی و کمیته داوران مقالات، از دبیر محترم کمیته علمی، جناب آقای دکتر مصطفی شریف، استاد محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سپاسگزاری نموده و از مدیریت سازمان امور اراضی به خاطر پشتیبانی ایشان تشکر میشود. علاوه بر آن از ویراستاران محترم ادبی مجموعه مقالات آقایان نوشمند و دشوارپسند، مدیریت پیگیری امور داوری مقالات آقای آذرینفر و از صفحهآرای کتاب آقای ابراهیم حبیبی سیاهپوش نیز سپاسگزاری می شود. . سیدحسن کاظمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی تابستان ۱۳۹۴   ………………………………………………………………………………………………………. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران/ مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین (مجموعه مقالات)

بسم الله الرحمن الرحیم  مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین (مجموعه مقالات) . همایش ملی مدیریت زمین در ایران .  متن کامل مجموعه مقالات مدیریت زمین - PDF . پیشگفتار: زمین عرصه و بستر و محل استقرار انسان و فعالیتهای متنوع آن برای کاربری های مختلف است، خاک و آب به عنوان دو عامل مهم در این عرصه با تطبیق دیگر عوامل و منابع نسبت به تولید غذا که نیاز حیاتی انسان است اهمیت یافته و بدینجهت در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفای نقش می نمایند. تکامل قواعد اجتماعی جوامع در بستر تاریخ بشریت موجب ایجاد مرزهای سیاسی برروی زمین شده است که نقش مستعد بودن خاک برای تولید غذا، به پیچیدگیهای مدیریت زمین در سطوح بین المللی، ملی و جوامع محلی و قومیت دامن زده و با وجود توسعه فناوریهای مختلف به ویژه ارتباطات و کم رنگ شدن مرزهای سیاسی در برقراری ارتباط بین جوامع، هم اکنون نیز در قرن بیست و یکم، در مقیاسهای بسیار جزیی و کوچک نیز مالکیت و مدیریت بر زمین برای انسانها و نظامهای سیاسی حائز اهمیت بوده و فصل الخطاب بسیاری از منازعات نیز شده است. عوامل فوق موجب شده است که تحلیل زمین از منظر حقوقی، قواعد فقهی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، بهره برداری، زیست محیطی و... به امری اجتنابناپذیر تبدیل شود و نهادهای حاکمیتی از زوایای مختلف موضوع را بررسی و مسیرهای اصلی را برای بهبود مدیریت بر آن پیگیری نمایند. زمین در داخل مرزهای سیاسی جوامع در سطوح ملی و خرد قابل تحلیل، و از منظر مدیریت کاربریها نیز حائز اهمیت میباشد و با رویکرد آینده پژوهی و توجه به سرمایه های بین نسلی، از کنار مباحث تاثیرگذار و تاثیرپذیر از زمین، به سهولت و سادگی نمیتوان گذشت. مدیریت زمین و بخشی از مسئولیتهای این رویکرد در سطح وسیعی از این عرصه به عهده وزارت جهادکشاورزی است که نهادهای سازمانی متعددی بر این فرایند نقش آفرینی دارند. *** سازمان امور اراضی که از جمله نهادهای مسئول در چارچوب ماموریتهای سازمانی در کنار سایر دستگاهها میباشد در راستای انجام رسالت و وظیفه قانونی و بهره گیری از دانش مرتبط، اقدام به فراهم سازی برگزاری همایش ملی مدیریت زمین در ایران نمود که در این خصوص با مشارکت نهادهای حقوقی، اجرایی، دانشگاهی و پژوهشی مقدمات برگزاری آن را در تابستان سال ۱۳۹۴ فراهم و موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نیز به اعتبار نقش و اهمیت موضوع در برنامه های توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در این راستا اقدام به همکاری و همراهی با این جریان علمی نمود. . کتاب حاضر که یک جلد از سه جلد مجموعه مقالات دریافت شده میباشد به یکی از ابعاد سه گانه زیر توجه کرده است: - مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین - مدیریت کاربری زمین از منظر نظام بهره برداری، فنی، اجرایی و محیط زیستی - مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. . ساختار طراحی و اجرای همایش و داوری مقالات کتاب حاضر از طریق همکاری اساتید و محققین مشروح در فهرست پیوست میباشد که ضمن تقدیر و تشکر از یکایک ایشان از جمله اعضای محترم شورای سیاستگذاری، کمیته علمی، کمیته اجرایی و کمیته داوران مقالات، از دبیر محترم کمیته علمی، جناب آقای دکتر مصطفی شریف، استاد محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سپاسگزاری نموده و از مدیریت سازمان امور اراضی به خاطر پشتیبانی ایشان تشکر میشود. علاوه بر آن از ویراستاران محترم ادبی مجموعه مقالات آقایان نوشمند و دشوارپسند، مدیریت پیگیری امور داوری مقالات آقای آذرینفر و از صفحهآرای کتاب آقای ابراهیم حبیبی سیاهپوش نیز سپاسگزاری می شود. . سیدحسن کاظمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی تابستان ۱۳۹۴   ...................................................................................................................... مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران/ مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

قرآن کریم، زمین و نعمت های آن را برای انسان می داند

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم، زمین و نعمت های آن را برای انسان می داند .  قرآن کریم : . وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ *  و زمین را برای خلایق آفرید . فِیهَا فَاکِهَهٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ *  که در آن میوه‌ها و نخلهای پرشکوفه است . وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیْحَانُ *  و دانه‌هایی که همراه با ساقه و برگی است که بصورت کاه درمی‌آید، و گیاهان خوشبو! . فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید (شما ای گروه جنّ و انس)؟! . (سوره الرحمن - آیات ۱۰/۱۴) *** تفسیر: . نکته ها ۱- «أنام» به معناى آفریده‌ها، اعمّ از جنّ و انس و همه موجودات روى زمین است. «فاکِهَهٌ» به هر نوع میوه و «ریحان» به هر گیاه خوش‌بو گفته مى‌شود. . ۲- «اکمام» جمع «کم» به معناى پوششى است که میوه را در برمى‌گیرد، همان گونه که «کم» به معناى آستین است که دست را مى‌پوشاند و «کمه» بر وزن قُبّه به کلاهى گفته مى‌شودئکه سر را مى‌پوشاند. شاید مراد از «اکمام» در آیه، الیافى باشد که همچون الیاف روى نارگیل، دور درخت خرما را فرامى‌گیرد. . ۳- «حب» به معناى دانه و «عصف» به معناى برگ‌ها و اجزایى است که از گیاه جدا مى‌شود و لذا به کاه نیز «عصف» گفته مى‌شود. . ۴- «آلاءِ» جمع «الى» به معناى نعمت است. . ۵- تکرار سؤال‌هاى پى در پى همراه با انتقاد، دلیل آن است که هر نعمتى براى خود تصدیق و تکذیبى دارد. (تکرار آیه : فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ* در سوره الرحمن). . در حدیث مى‌خوانیم: کسى‌که سوره مبارکه الرّحمن را مى‌خواند، هر بار که به آیه‌ «فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ» مى‌رسد، بگوید: «لا بشى‌ء من آلائک رب اکذب» «۱» یعنى اى پروردگار من! هیچ یک از نعمت‌هاى تو را تکذیب نمى‌کنم. . پیام ها ۱- تمام هستى یک مدبّر دارد، نه آن گونه که بعضى مشرکان براى هر یک از آسمان و زمین یک مدبّر خاص مى‌پنداشتند. السَّماءَ رَفَعَها ... وَ الْأَرْضَ وَضَعَها . ۲- زمین براى کامیابى و بهره‌بردارى همه موجودات زمینى و از جمله انسان است. «وَضَعَها لِلْأَنامِ» . ۳- قرآن، ابتدا نعمت‌هاى معنوى و سپس نعمت‌هاى مادّى را شمارش مى‌کند. عَلَّمَ الْقُرْآنَ‌ ... عَلَّمَهُ الْبَیانَ‌ ... فِیها فاکِهَهٌ وَ النَّخْلُ‌ . ۴- میوه، نقش مهمى در تغذیه انسان دارد. بعد از آفرینش زمین، نام میوه آمده است. وَ الْأَرْضَ‌ ... فِیها فاکِهَهٌ . ۵- در میان میوه‌ها، ارزش خرما از بقیه جداست. فِیها فاکِهَهٌ ... وَ النَّخْلُ‌ . ۶- پوسته و حتّى غلاف دور نباتات، نعمت است. «وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ» . ۷- بوى خوشِ گیاهان، یکى از نعمت‌هاى الهى است. «وَ الرَّیْحانُ» . ۸- تکذیب آیات الهى، سرزنش را به دنبال دارد. «فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ» . ۹- جن نیز مثل انسان، مسئول، مکلّف و بهره‌مند از نعمت‌هاى زمین است. «فَبِأَیِ‌ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ» . ۱۰- خداوند نعمت‌ها را براى رشد و تربیت همه جانبه انسان و جن آفریده است. «آلاءِ رَبِّکُما» ...................................................................................................................... منبع : تفسیر نور

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

مرداد ۱۴۰۰
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱