ماه: مهر ۱۳۹۹

سبک تغذیه در سلامت انسان از دیدگاه آیات و روایات

بسم الله الرحمن الرحیم  سبک تغذیه در سلامت انسان از دیدگاه آیات و روایات   طیبه اکران 1   مهرناز گلی 2 1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم 2 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان . (متن کامل مقاله : pdf - سبک تغذيه در سلامت ...) . چکیده تغذیه صحیح و سالم، تغذیه‌ای است که از نظر ظاهری باید از هرگونه عوامل آلوده و بیماری‌زا به دور بوده و از نظر کیفی و عناصر معدنی و انرژی‌زا نیز غنی باشد به طوری که بتواند نیازهای بدن را به احتیاجات غذایی در شرایط مختلف رشد و سلامت و بیماری تأمین کند، به عبارت دیگر تغذیه‌ای است که در آن تنوع و تعادل رعایت گردد. که هدف از این مقاله بررسی سبک تغذیه سالم در سلامت انسان از دیدگاه آیات و روایات است. پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی، با رویکرد قرآنی و روایی می‌باشد. این پژوهش پس از بررسی منابع دینی بیان می‌دارد دستیابی به تغذیه سالم مستلزم مقدماتی چون مواد غذایی حلال و پاکیزه، پرهیز از مواد غذایی حرام، تنوع مواد غذایی، میانه‌روی در غذا و پرهیز از افراط و تفریط و ... می‌باشد. از دیدگاه قرآن و روایات سبک تغذیه صحیح و سالم سبب می‌شود افراد از سلامت جسمی و روانی لازم برخودار شوند، و این جزء مهم‌ترین برنامه‌های هدایتی و تربیتی قرآن و روایات می‌باشد، زیرا زیر بنای صحت و رمز سلامت نیز بهره مندی از مواد غذایی سالم و پاکیزه مورد نظر اسلام است. بنابراین تغذیه سالم یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تاثیرگذار در سلامت انسان است. کلیدواژه‌ها : روان ، جسم ، قرآن ، اسلام ، حلال ، حرام ، پاکیزه ................................................................................................................. منبع: فصلنامه مطالعات قرآنی - دوره 8، شماره 32

بايسته‌هاي حفظ محيط زيست در پرتو قواعد فقه

بسم الله الرحمن الرحیم  بايسته‌هاي حفظ محيط زيست در پرتو قواعد فقه   حامد مایلی دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت   (متن کامل مقاله: pdf - بایسته هاي حفظ محیط زیست...) . چکیده:  اصلاح روند رو به تزايد تخريب محيط زيست، نيازمند سازوکاري جدي است که توان سامان‌دهي به نابساماني‌هاي اين عرصه مهم را داشته باشد. رويکرد انسان به طبيعت، از يک سو ريشه در نوع جهان‌بيني فرد داشته و از سوي ديگر سنجه‌هاي سود و زيان شخصي، بر ميزان دخل و تصرف در محيط زيست و کيفيت آن تأثيرگذار است. اين مقاله مي‌کوشد با توجه به تأثير باورهاي شخصي در تعريف چگونگي روابط انسان با طبيعت، آن قسمتي از دين را (به عنوان يک جهان‌بيني فراگير) بيشتر مطمح نظر قرار دهد که در حوزه تنظيم اين روابط، تأثيرگذارتر است. بي‌شک، فقه همان بخش طلايي دين براي تنظيم زاويه ديد و چگونگي رابطه ما با طبيعت است که از يک سو بايدها و نبايدهاي نحوه حضور انسان در محيط زيست را تعريف کرده و به تنظيم قوانين الزام‌آور میپردازد و از سوي ديگر پويايي و تلازمش با زمان و مکان، توانمندي‌اش را براي پاسخگويي به نيازهاي جديد، حفظ و تقویت مي‌نمايد. اگر چه ادله فقهي، دلالت کافي در تعيين حدود و ثغور تصرفات انسان در طبيعت دارند، اما قواعد فقهي به اين دليل که هم براي مجتهد کاربرد دارد و هم براي مقلد، می‌تواند کاربرد بیشتری در عرصه محيط زيست داشته باشد. اين پژوهش با روش مطالعه کتابخانه‌اي، در کنار توجهی مختصر به قرآن، سنت و عقل، هشت قاعده فقهي را نیز در حفظ و حراست بهتر از محيط زيست مورد واکاوي قرار داده است. واژگان کلیدي: فقه، قواعد فقه، حفظ محیط زیست. ............................................................................................ منبع: نشریه راهبرد توسعه - شماره 53

جهان شهر معنوي و محيط زيست

بسم اله الرحمن الرحیم  جهان شهر معنوي و محيط زيست   غفراني علي دانشگاه بوعلي سينا، همدان   (متن کامل مقاله: pdf - جهان شهر معنوي و محيط زيست)     چکیده:  هر شهر و زيستگاه انساني، با اتکا به عوامل زيست محيطي موجود در يک منطقه شکل مي گيرد. از اين رو، توجه به اهميت محيط زيست تقريبا در همه فرهنگها و جوامع انساني از ضروريات بوده و تمام اديان اعم از الهي و بشري، به پيروان خود توصيه مي کردند تا از تخريب محيط زيست اجتناب کنند. در قرآن به عنوان کتاب آسماني و منبع دين نيز، آيات متعددي درباره اهميت محيط زيست و اهتمام به حفاظت از آن وجود دارد و خداي متعال ضمن تذکر به انسانها در استفاده درست از مواهب الهي، تخريب محيط زيست را مصداق «فساد في الارض» ذکر کرده است. در تاريخ تمدن اسلامي نيز توجه به محيط زيست به عنوان مظاهر قدرت و نعمت خداوندي مورد توجه بوده و مسلمانان نهايت تلاش خود را در استفاده درست از عوامل زيست محيطي به کار مي گرفتند. در عصر حاضر که دنيا با توليد گسترده زباله هاي پلاستيکي و پس ماندهاي صنعتي و تخريب شديد محيط زيست مواجه است و کشورهاي مختلف و سازمانهاي بين المللي درجهت حفظ و احياي محيط زيست تلاش سازمان يافته اي را انجام مي دهند، ما مسلمانان نيز که در پي حرکت در مسير معنويت و جهاني سازي اسلام هستيم، بايد ضمن اصلاح در الگوهاي زيستي و فرهنگي خود، به اين نهضت جهاني بپيونديم و در راه حفظ محيط زيست به عنوان آيات الهي و نعمت خداوندي تلاشي سازمان يافته و جدي بکنيم.   . کلید واژه: محيط زيست، قرآن، فساد في الارض، معنويت اسلامي ...................................................................................................... همايش بين المللي بازخواني تمدن اسلامي و جهان شهر معنوي با تاكيد بر شهر مقدس مشهد

آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

بسم الله الرحمن الرحیم آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی   الهه قویدل سدهی  1  سعید فراهانی فرد 2   مهدی محمدی نسب  3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران. 2 دکترای اقتصاد، دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران. 3 دکترای سیاست‌گذاری بازرگانی، استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.   متن کامل مقاله: pdf- آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی ... چکیده تجربه چند دهه اخیر نشان داده است اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تکانه‌های فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن مقاومت کشور را در مقابل این تکانه‌ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در ایران مطرح شده است، قادر است ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی درخور توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند. بخش کشاورزی، بعد از خدمات، بزرگ‌ترین بخش اقتصادی است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد. اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک‌بودن محصولات این بخش، می‌تواند نقش زیادی در مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشد. در این پژوهش ضمن بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی، جایگاه بخش کشاورزی بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای گزارشات و مبانی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاداتی در زمینه لوازم و آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در این بخش ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کل واردات بخش کشاورزی در سال 1383 از 7957 هزار تن به 2/17592 هزار تن در سال 1395رسیده است که نشان‌دهنده افزایش نوسانی میزان واردات کشاورزی کشور از سال 1383 تا 1395 است. بر اساس نتایج پژوهش، اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی (گندم، برنج و غیره)، جایگزینی واردات، ایجاد اشتغال و زمینه‌سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی، می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد و از تمامی ظرفیت‌ها برای مقاوم‌کردن اقتصاد استفاده کند. کلیدواژه‌ها:  اقتصاد مقاومتی،  اقتصاد بومی واسلامی،  کشاورزی در اقتصادمقاومتی .................................................................................. منبع : فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان - دوره 6 - ویژه نامه

کشاورزی در اسلام و رابطه آن با حماسه اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم  کشاورزی در اسلام و رابطه آن با حماسه اقتصادی حسین اسکندری . اقتصاد اسلامی توجه زیادی به کشت و زرع و کشاورزی دارد و مبنای قراردادهای کشاورزی آن هم بر این اساس است که موضوع کشاورزی توسعه بیشتری پیدا کند؛ از این رو جامعه را به بهره برداری از منابع طبیعی و معادن و آبادی زمین های بایر فراخوانده و پیشوایان دین با عمل خود مردم را به آن هدایت و تشویق می‌کردند. . کشاورزی و زراعت، هدیه‌ای است از زمین به انسان تا به وسیله آن بشر قدرت زندگی داشته باشد و بتواند به کمال مطلوب برسد؛ اما گاه انسان از اهمیت کشاورزی در زندگی خود غافل است و بیشتر توجه خود را صرف صنعت می‌کند. کشاورزی یکی از منابع اصلی تغذیه انسان است؛ از این رو اسلام تأکید بسیاری در مورد آن دارد؛ زیرا پیشرفت کشاورزی پایه مهمی در استقلال اقتصادی و بلکه سیاسی جامعه خواهد بود. . کشاورزی در قرآن قرآن کریم با این که کتاب اقتصادی نیست، ولی در آیات فراوانی انسان را به تلاش بر روی زمین در راه آبادانی بیشتر و بهره رساندن به دیگران دعوت و راهنمایی کرده است. در برخی از آیات، خداوند انسان را به کشاورزی و تشویق مردمان برای استفاده صحیح از محصولات کشاورزی اشاره کرده و می‌فرماید: «... فاطر السماوات و الارض و هو یطعم و لایطعم...؛ آفریننده آسمان و زمین خداست و او به خلق طعام و روزی می‌بخشد و خود از طعام بی‌نیاز است... .»[1] و در برخی آیات جریان کشت و روییدن گیاهان از زمین به عنوان نمونه‌ای از قدرت الهی و مایه بصیرت و آگاهی انسان‌ها معرفی شده است[2]. نکته کلیدی و اساسی این است که خداوند خود را زارع و رویاننده گیاهان و محصولات کشاورزی معرفی کرده و انسان‌ها را به تدبر در این مسأله فراخوانده است[3].قرآن بشر را از چهارده قرن پیش به اهمیت و ارزش منابع در زندگی انسان و از جمله کشاورزی توجه داده است. خداوند در آیات مختلف انسان‌ها را به کشاورزی تشویق و کسانی که در این کار مقدس فساد ایجاد می‌کنند را سرزنش کرده است. این کلام آسمانی جاودانه، هر آنچه در مورد کشت و کشاورزی بوده ذکر کرده و برای نخستین بار، از نقش جریان بادها و اقسام آن در کشاورزی سخن به میان آورده است. به عبارتی، قرآن نخستین کتابی است که به اطلاعات هواشناسی و تغییرات جوی که رابطه نزدیکی با کشاورزی دارند، توجه نموده است[4]. کشاورزی در سیره اهلبیت(ع) امام علی(ع) در ترویج و توسعه کشاورزی تلاش فراوان می‌کرد و افزون بر این‎که خود آن حضرت یک کشاورز نمونه بود، در برنامه دولتش کشاورزی در اولویت قرار داشت و به استانداران و فرمانداران خود دستور داده بود که از حال کشاورزان و مالیات دهندگان همیشه با خبر باشند.در دستور آن حضرت به مالک اشتر آمده است: «و لیکن نظرک فی عمارة الأرض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لان ذلک لایدرک الا بالعمارة و من طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و اهلک العباد و لم یستقیم امره الا قلیلاً فان شکوا ثقلاً او علۀ او انقطاع شرب او بالة او احالة ارض اعتمرها غرق او اجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجوان یصلح به امرهم؛ باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج(مالیات) باشد؛ زیرا که خراج جز با آبادانی به دست نمی‌آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی مطالبه کند، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‌سازد و حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت. اگر کشاورزان از سنگینی مالیات، رسیدن آفات، خشک شدن آب قنات‌ها، کمی باران، دگرگونی زمین در اثر آب گرفتن، فساد بذرها، تشنگی بسیار برای زراعت و فاسد شدن آن به تو شکایت آورند، مالیات را به مقداری که حال آنها بهبود پذیرد تخفیف بده و هرگز این تخفیف بر تو گران نیاید، زیرا که آن ذخیره و گنجینه‌ای است که آنها بالأخره آن را در عمران و آبادی کشورت به کار می‌بندند و موجب عمران سرزمین‌های تو و زینت حکومت و ریاست تو خواهند بود.»[5]. اسلام به موجب طرحی که برای زمین و آب ریخته، همه زمین‌ها آباد می‌گردد و همه مردم از سفره گسترده‌ای که خداوند جهان در روی زمین گسترده است، بهره‌مند می‌شوند و هیچ فقیر و گرسنه‌ای در جامعه باقی نمی‌ماند؛ زیرا با وجود آب و خاک معنی ندارد انسانی گرسنه بماند!امیر مؤمنان(ع) پیوسته می‌فرمود: «من وجد ماء و تراباً ثم افتقر فابعده الله؛ هر کس آب و خاک در اختیار دارد و نیروی خود را برای بهره برداری به کار نمی‌بندد و با فقر و گدایی روزگار خود را می‌گذراند، نفرین و لعنت خدا بر او باد.»[6] اسلام کشاورزی را مقدس‌ترین شغل‌ها و کشاورز را شریف‌ترین انسان‌ها و درآمد او را بهترین اموال می‌داند؛ مشروط بر این که هنگام برداشت، حقی را که خدا در آن قرار داده ادا نموده باشد. . خصوصیات کشاورزی . 1- شغل انبیاء و اولیاء بسیاری از انبیاء و اولیاء الهی دارای کشت و زرع بوده‌اند. بی‌شک انتخاب این شغل و صَرف بخشی از عمر پیامبران خدا در این راه، نشان از عنایت ویژۀ خداوند به این شغل دارد؛ چنان‌که امام صادق(ع) در پاسخ به سؤال کسی که درباره فلّاحین پرسید،‌ فرمودند: «هُمُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ مَا فِی الْأَعْمَالِ شَیْ‏ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا زَارِعاً إِلَّا إِدْرِیسَ(ع) فَإِنَّهُ کَانَ خَیَّاطاً؛آنان همان کشاورزانند که گنج‌های خدا در زمینشان هست و در کارها، چیزی پیش خداوند دوست‌ داشتنی‌تر از کشاورزی نیست و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده، مگر این‌که کشاورز بوده، جز حضرت ادریس که خیاط بوده است. [7]» بررسی سیرۀ ائمۀ بزرگوار دین، ما را به این مهم هدایت می‎کند که علاوه بر این‎که آن بزرگواران بر کار و تلاش برای امرار معاش تأکید می‌کردند، کشاورزی را به عنوان یکی از بهترین کارها برای خویش بر می‌گزیدند؛ چنان‌که یکی از دوستداران خاندان رسالت می‌گوید: «امام کاظم(ع) را در مزرعه‌اش دیدم که بیل در دست و عرق‌ریزان کار می‌کرد، به ایشان عرض کردم: فدایت گردم پس کارگران شما کجا هستند که خودتان این‌گونه عرق می‌ریزید؟ فرمود: «یَا عَلِیُّ! قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْ أَبِی فِی أَرْضِه؛ ای علی کسانی که از من و پدرم بهتر بودند، با دست در مزرعۀ خویش کار می‌کردند.» و پس از آن‌که پرسیدم: آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: «رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ وَ آبَائِی(ع) کُلُّهُمْ کَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَیْدِیهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ؛ پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و پدران گران‌قدرم همگی کسانی بودند که با دستان خویش کار می‌کردند؛ چرا که کار و تلاش سیرۀ پیامبران، مرسلین، اوصیاء و صالحین است. [8]» پیامبر اکرم(ص) در هر نقطه‌ای که قوای اسلامی را متمرکز می‌ساخت، نخست دستور حفر چاه می‌داد و از همان سال‌های اول هجرت، آنان را وادار به کشاورزی، باغداری و حفر قنات نمود. آنان نیز با سعی و تلاش به این امور مشغول شده و در اثر آن، اراضی بی‌حاصل بسیاری آباد گردید.2. 2- بهترین ثروت کشاورزی بزرگ‌ترین کیمیاست و خداوند متعال برای پیامبرانش، از میان کارها کشاورزی را انتخاب نموده است. انسان‌ها از روزگار قدیم به ارزش اقتصادی کشاورزی پی‌ برده‌اند؛ چرا که اولاً کشاورزی توان برآورده نمودن بخش عظیمی از این نیازها را داراست و ثانیاً سرمایۀ اولیۀ آن جز آب و خاک نیست و هرگاه تلاش و همّت بشر به آن افزوده شود، زمینۀ دست‌یابی به محصولات ارزشمند آن بیش‌تر فراهم می‌گردد. این مطلب همان سخن گهر بار امام ششم(ع) است که فرمود: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ؛ هر کس آب و خاک داشته باشد و باز نیازمند باشد، از رحمت خداوند بدور است. [9]» از رسول خدا(ص) سؤال شد کدام مال بهتراست؟ فرمود: «زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ یَوْمَ حَصَاده؛ زراعتی که صاحبش آن را بکارد و بارور سازد، و پس از درو کردن، حق(زکات) آن را بدهد.[10]» 3- پاکیزه‌ترین کاردر میان کارها، زراعت و کشاورزی جزء سودمندترین و پاکیزه‌ترین کارهاست؛ زیرا علاوه بر اینکه هوا را آلوده نمی‌کند، موجب طراوت و پاکیزگی هوا می‌شود. امام صادق(ع) می‌فرماید: «ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ مِنْه؛زراعت کنید و درخت بکارید. به خدا قسم هیچ کاری مردم انجام نمی‌دهند که حلال‌تر و پاکیزه‌تر از آن باشد. [11]» 4- پر برکت‌ترین کار یکی از پر برکت‌ترین کارها، کشاورزی است. امام صادق(ع) در پاسخ به سؤال کسی که دربارۀ آیۀ «وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ»[12] پرسید، فرمود: «الزَّارِعُونَ؛ [آنها] کشاورزان هستند که توکل و امیدشان به خداوند متعال است. [13]»کشاورزی یکی از ثروت‌های خدادادی است که موجب برکت در مال و زندگی می‌شود و اگر می‌بینیم در برخی زمین‌ها برکت، جای خویش را با بی‌برکتی عوض نموده است، شاید به خاطر این است که در برخی کشاورزان، امید به خداوند متعال جای خویش را به امید به غیر خدا داده است؛ البته استفاده از امکانات و بهره‌برداری از خدماتی هم‌چون بیمه‌های کشاورزی امری پسندیده و لازم است؛ اما نباید امید به رحمت خداوند را در افراد، ضعیف نماید؛ چنان‌که متأسفانه در برخی مشاغل مشاهده می‌شود. گسترش کشاورزی، نیاز اقتصاد مقاومتی در کشورمان پتانسیل کشت و کار و کشاورزی پتانسیل بالقوه‌ای است که تا کنون بالفعل نشده است. آمارها می‌گویند ایران 14 میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد. از این 14 میلیون هکتار، تنها 8 میلیون هکتار است که به تمام توان به کشت و برداشت رسیده است. مابقی این پتانسیل، سال‌هاست که هدر رفته و به شکوفایی نرسیده است. نباید فراموش کرد که اگر به توانایی های واقعی کشاورزی توجه می‌شد، ایران وضعیتی مثال زدنی در منطقه و حتی جهان از نظر تولید مواد غذایی طبیعی و ارگانیک داشت. با وجود در اختیار داشتن این ودیعه الهی، اما کشاورزان ما در وضعیت معیشتی دشواری زندگی می‌کنند! محصولاتشان از سوی دولت مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، هزینه‌های گزافی برای ادامه کار می‌پردازند و تاکنون هم برای بهبود شرایط آنها فکری نشده است. در نقطه مقابل اگر به این پتانسیل توجه می‌شد، نه تنها زندگی باغ‌داران و کشاورزان با دگرگونی مواجه می‌شد، بلکه رشد اقتصادی کشور اوج می‌گرفت و از وابستگی به درآمدهای نفتی خلاص می‌شد. هرگاه به فرصت کشت و کار و استفاده از منابع و مزایای طبیعی کشور توجه شود، می‌تواند زمینه رشد را فراهم کند.رهبر معظم انقلاب از سال 1373 تا به امروز در 26 مورد از سخنرانی‌هایشان بر کاهش وابستگی به نفت تأکید کرده‌اند؛ تا جایی که احقاق اقتصاد بدون نفت را یکی از آرزوهای خود در اداره کشور عنوان نموده‌اند.ایشان فرموده‌اند: «ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نیاز کنیم. یکى از بزرگترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است.»من چند سال قبل از این گفتم - البته آن وقت مسئولین دولتى از این حرف هیچ استقبال نکردند- ما باید به جائى برسیم که اگر یک روزى به خاطر قضایاى سیاسى، اقتضائات سیاسى، یا اقتضائات اقتصادى در دنیا، اراده کردیم که صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم. شما ببینید این کار چه قدرت عظیمى را براى یک کشور تولید کننده نفت به وجود مى‌آورد که یک وقت اگر اراده کرد، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت صادر نمی‌کنم. ببینید چه حادثه‌اى در دنیا به وجود مى‌آید. امروز ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم؛ چون به این درآمد احتیاج داریم. اگر یک روزى اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامى در ایران به دست خواهد آورد؛ که تأثیرگذارى‌اش در دنیا فوق‌ العاده است. ما باید به این‌جا برسیم. خب، این حمایت می‌خواهد؛ باید از صادرات حمایت بشود[14]. از جمله کارهائى که باز همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان می‌داد، افزایش صادرات غیر نفتى است. بودجه کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته به نفت است. این روش را همه اقتصاددان‌هاى دل‌سوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند! این شیوه غلطى است. من سال‌ها پیش، این را گفتم که یکى از آرزوهاى من این است که یک روزى ما بتوانیم کشور را جورى اداره کنیم که حتّى اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود[15]. با وجود این‎که درآمد نفت به رشد زیرساخت‌های اقتصاد کشور و بخش‌های مهم آموزش و بهداشت در دهه‌های گذشته بسیار کمک کرده، اما جنبه‌هایی منفی نیز داشته است که کاهش یا حذف درآمد حاصل از فروش آن، ما را به شرایط جدید خوشبین می‌کند. در اکثر کشورهایی که اقتصادشان در اقتصاد جهانی ادغام می‌شود، بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد؛ اما این پدیده در کشورهای نفت‌خیز اتفاق نمی‌افتد؛ چون به اصطلاح بهره‌وری نفت منشأ خارجی دارد. یعنی قیمت نفت در یک بازار بین‌المللی تعیین می‌شود که نوسان آن هیچ ارتباطی با بهره‌وری اقتصاد داخلی ندارد. در اقتصاد ایران با وجود اینکه در بخش‌های آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری خوبی کرده‌ایم؛ اما آموزش ما روی‌هم‌رفته بر افزایش بهره‌وری و آموزش فنون متمرکز نبوده و مدرک‌گرایی در آن زیاد بوده و این امر خود به نوعی رانت‌‌ طلبی تبدیل شده است. شرایط جدید این فرصت را برای ما فراهم می‌کند که اثرات نا‌مطلوب این جنبه منفی درآمد نفت را کمتر کنیم؛ به این معنا که مواردی هم‌چون بخش آموزش یا قانون کار را اصلاح کنیم و افراد به جای این‌که تنها در پی کسب مدرک باشند، به دنبال فراگیری فنون مولد بروند. این امر انعطاف‌پذیری را در اقتصاد ما افزایش می‌دهد.در پایان باید گفت که کشاورزی جزء جدا نشدنی جوامع بشری است و عدم توجه به آن سبب بروز و ظهور مشکلات بسیاری در جامعه و اقتصاد کشور می‌شود. در دنیای امروز کشورها به دنبال افزایش تولیدات کشاورزی خود هستند و ایران با وجود پتانسیل بسیاری که در این زمینه دارد، می‌تواند با استفاده از آن، سهم کشاورزی در بودجه کشور را افزایش داده و کشور را از وابستگی به فروش نفت خارج کند. .............................................................................. منابع: 1- انعام: 14. 2- نحل: 11. 3- واقعه: 63-64. 4- بقره: 22 و 164؛ اعراف: 57-58؛ انعام: 99؛ رعد: 4. 5- نهج البلاغه, نامه شماره 53 . 6- قرب الإسناد, ص 55 وسائل, جلد , 12 ص 24. 7- وسائل‏الشیعة، ج17، ص42. 8- الکافی، ثقة الاسلام کلینى، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1365، ج5، ص76. 9- وسائل‏الشیعه، ج17، ص41. 10- الأمالی،شیخ صدوق، انتشارات کتابخانه اسلامیه، چاپ چهارم، 1362، ص350. 11- الکافی، ج5، ص260. 12- ابراهیم/12. 13- من‏لایحضره‏ الفقیه، شیخ صدوق، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 ق، ج3، ص253. 14- بیانات در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور 26/05/1390. 15- بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90 01/01/1390. ............................................................... منبع: رسا

اهميت خاک و زمين از ديدگاه قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم  اهميت خاک و زمين از ديدگاه قرآن   بي ريا ميلاد بختياري فر مرضيه خدابخشي سعيد   (متن کامل مقاله: اهميت خاک و زمين از ديدگاه قرآن - pdf )   چکیده:  خاک بخش زنده اي از کره زمين است که زندگي همه ي موجودات زنده به آن وابسته است. قرآن کريم، توجه و عنايت ويژه اي به طبيعت و عناصر موجود در آن دارد، که در اين ميان خاک از مهمترين عناصر طبيعت به شمار مي رود، که در کنار آن زمين نيز از اهميت بالايي برخوردار است... کلید واژه: خاک، زمين، کشاورزي، قرآن .................................................................................. منبع: همايش ملي رهيافت هاي علوم كشاورزي در پرتو قرآن دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

بررسي اهميت خاک و کشاورزي در قرآن و روايات اسلامي

بسم الله الرحمن الرحیم  بررسي اهميت خاک و کشاورزي در قرآن و روايات اسلامي   خاقاني رقيه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن، گروه خاکشناسي، دانشکده کشاورزي، رودهن، ايران     متن کامل مقاله : بررسي اهميت خاک و ... pdf   چکیده:  خاک يکي از مهم ترين عوامل توليد و موثر در زندگي اجتماعي و اقتصادي بشر است، چرا که بستر اصلي کشت و کار و ماده همه محصولات کشاورزي است. سبزه ها، ميوه ها، دانه ها و هزاران گياه ديگر از دامن خاک و با تلاش کشاورزان بر مي خيزند. کشاورزي پيشه اي بسيار مهم که بشر براي بقاي عمر خود، نيازمند به آن است... . کلید واژه: قرآن، روايات، خاک، کشاورزي، آبادي ................................................................................................. منبع: همايش ملي رهيافت هاي علوم كشاورزي در پرتو قرآن  - دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

مولّفه‌های «جهش تولید» در مبانی اقتصادی شهید صدر

بسم الله الرحمن الرحیم  مولّفه‌های «جهش تولید» در مبانی اقتصادی شهید صدر   مقدمه: شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر(ره)، از مراجع تقلید در عراق و یکی از اندیشمندان نادر در حوزه مبانی حکومت اسلامی بود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب او بی‏شک یک نابغه و یک ستاره درخشان بود. وی را می توان از بنیان گذاران اقتصاد اسلامی دانست چراکه با تالیف کتاب گرانقدری چون اِقْتصادُنا، قدم مهم و تاثیرگذاری در شکل گیری این موضوع حساس و حیاتی در ساختار حکومت اسلامی، برداشت. این کتاب نظریه‌های اقتصادی مارکسیسم و سرمایه‌داری را معرفی و نقد کرده و سپس مکتب اقتصادی اسلام را ارائه کرده است. هدف از تالیف این کتاب، بیان مبانی اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی بوده است. نظریه منطقه الفراغ، از مهم‌ترین نظرات این شهید بزرگوار در زمینه اقتصاد اسلامی است.  اکنون که ۴۰ سال از شهادت وی می‌گذرد همچنان جای خالی اقتصاد اسلامی در حکومت اسلامی کاملا محسوس است. بیش از ۵۰ سال از نگارش کتاب اِقْتصادُنا می‌گذرد ولی بسیاری از زوایای این اثر به یاد ماندنی از معارف اقتصاد اسلامی، نظام‌های اقتصادی، فلسفه اقتصادی و روش‌شناسی ناشناخته مانده است. این نوشتار در صدد پرده برداری و کشف مبانی اصیل اقتصاد اسلامی نیست، چراکه این مسئله با یک مقاله و پایان نامه و پروژه علمی قابل بررسی و کشف و تحلیل نیست و طبیعتا پس از آن در اقتصاد جامعه اسلامی کارایی لازم را ندارد، بلکه سال ها تلاش و پژوهش توسط تیم‌های نخبه اقتصادی که در زمینه علم اقتصاد متخصص باشند و تیم‌های متخصص نسبت به مبانی قرآن و سنت، می‌طلبد تا با کمک هم، اقتصاد اسلامی کاربردی شود و بتوان از آن در مقام عمل و در پیشبرد اهداف حکومت اسلامی استفاده کرد. هدف این یادداشت تلنگری است به پژوهشگران، اندیشمندان، حوزویان و دانشگاهیان تا در این عرصه مهم و بسیار خطیر یعنی اقتصاد اسلامی قدم برداشته و آن قدم اولی را که شهید صدر در این حوزه برداشتند، به جلو برده و اقتصاد اسلامی واقعی را به منصه ظهور برسانند. سال ۱۳۹۹ به فرموده رهبر معظم انقلاب، سال «جهش تولید» است. اهمیت مسئله تولید در اقتصاد اسلامی، امری مخفی و پوشیده نیست و همین امر سبب گشته است تا شهید آیت‌الله صدر نیز در کتاب اِقْتصادُنا یه این مسئله بپردازند تا آنجا که یک فصل مجزّا به بحث رشد تولید پرداختند.[۱] تکیه بر امر تولید از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی است که اکنون به مولفه های آن و عواملی که باعث جهش آن در جامعه اسلامی می‌شود، از دیدگاه شهید صدر پرداخته خواهد شد: . ۱- آزادی در تولید با شرائط خاصّ: اولین رکنی که شهید صدر در امر تولید ضروری و مهم می‌داند و یکی از ابزار رشد تولید تلقّی می‌کند، آزادی در تولید است اما در چارچوب ارزش های معنوی و اخلاقی‌. آزادی در این زمینه به این معنا است که هر مرکز و واحد تولیدی در شرایط برابر و عادلانه به تولید خود بپردازد و حکومت وظیفه دارد نسبت به انحصاری شدن تولید به طور جدّ جلوگیری کند. از طرف دیگر، حکومت اسلامی موظف است که این آزادی را در مجرای صحیح خود قرار دهد؛ به این معنا که افراد در آن مسائلی که شرع مقدّس برای آنها مشخص کرده است، آزادی ندارند و موظّف به اطاعت کامل از شرع هستند اما در مقابل حکومت نیز باید امور مباح و مجاز دانسته شده در شرع را برای تولیدکنندگان فراهم کند. به عنوان مثال اگر تولید، در انحصار گروهی خاص باشد و امکان تولید برای هر شخص، گروه و صنفی نباشد، زمینه ایجاد تفکر کاپیتالیستی و نظام سرمایه‌داری فراهم می‌گردد زیرا در جامعه سرمایه‌داری، موسسات تولیدی واحدهای کوچکی نیستند که همآورد یکدیگر باشند و از امکانات مساوی برخوردار گردند بلکه از نظر حجم، کارایی و قدرت میان آنها اختلاف بسیار است. حرکت بر اساس تفکر کاپیتالیستی منجرّ به اصطکاک شدید میان موسسات تولیدی می‌شود و مراکز قدرتمند تولید، مراکز ضعیف را ورشکست می‌کنند و همین امر سبب شروع احتکار می‌شود زیرا هیچ رقیبی در آن مورد تولیدی دیگر وجود ندارد و همچنین قشر ضعیفی به نام کارگر آسیب پذیرتر از قبل می‌شود زیرا با تعطیلی مراکز ضعیف، شغل خود را از دست می‌دهند.[۲] بنابراین حکومت اسلامی با کنترل شرایط، ضمن این که انحصار در تولید را می‌شکند و تولید را آزاد می‌کند، از احتکار و  انحصار جلوگیری کرده و علاوه بر ایجاد رونق در چرخه تولید، ضمانت شغلی برای کارگر ایجاد می‌کند. ۲- تولید بر اساس نیاز مصرف کننده: رکن دیگری از ارکان تولید در اندیشه شهید صدر، تولید کردن بر اساس نیاز و احتیاج مصرف کننده است. اگر تولید کننده، کالایی را تولید کند که مصرف کننده نسبت به آن احساس نیاز نمی‌کند، نه تنها چرخه تولید با جهش مواجه نمی‌شود بلکه به سمت ورشکستگی و تعطیل شدن آن تولید منجرّ خواهد شد. مانند اینکه در شرایط فعلی کشور که همگان با ویروسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، تولید کننده‌ای مواد غذایی باز و بدون بسته بندی بهداشتی، تولید کند، قطعا با شکست مواجه خواهد شد و تولید وی با جهش روبه رو نمی‌گردد و در مقابل وقتی مردم در این شرایط خاص نیاز به اقلام بهداشتی چون ماسک و محلول‌های ضد عفونی کننده و … دارند و یک تولید کننده به تولید اینگونه از کالا بپردازد قطعا باعث جهش تولید خواهد شد.[۳] ۳- پرهیز از ذخیره پول و طلا و استفاده از آن در چرخه تولید: یکی از مشکلات تبادل کالا به وسیله پول و کنار گذاشتن تبادل کالا با کالا این شده است که تولید کننده اگر سرمایه‌ای دارد، تا زمانی که از سود بالای حاصل از تولید خویش اطمینان حاصل نکند، سرمایه خود را در بانک ذخیره می‌کند و سود بانک را بر سود حاصل از تولید ترجیح می‌دهد. شهید آیت‌الله صدر با تصریح بر اینکه این مسئله یکی از معضلات اقتصادی برای هر جامعه‌ای به خصوص جامعه و حکومت اسلامی است. به همین دلیل می‌بایست از ذخیره سرمایه در بانک پرهیز کرد چراکه یکی از موانع اصلی جهش تولید است.[۴] البته گفتنی است که اگر حکومت، شرایط و بستر تولید آسان را برای سرمایه گذار و تولید کننده فراهم کند قطعا رونق و جهش تولید بسیار خواهد شد چراکه سود حاصل از تولید اگر در شرایط مساعد و مناسب باشد، قطعا از سود حاصل از ذخیره در بانک بیشتر خواهد بود. ۴- دولت، ناظر بر تولیدکنندگان باشد: یکی دیگر از موارد لازم و ضروری در جهش تولید و اساس تولید از دیدگاه شهید صدر، نقش نظارتی دولت اسلامی است. از دیدگاه وی اسلام این اجازه را به دولت اسلامی داده است تا به عنوان ناظر، کنترل همه جانبه‌ای بر جریان گردش، بازارها و تولیدی ها داشته باشد.[۵] از این بیان می‌توان اینگونه برداشت نمود که دولت باید ناظر باشد و نه تولید کننده و یا کاسب، چراکه اگر خود دولت وارد عرصه تولید شود هم به جهت قدرتی که دارد، زمینه تولید را برای دیگران و به اصطلاح بخش خصوصی کمرنگ می‌کند و کم کم باعث انحصاری شدن مورد تولید می‌گردد و نیز با ورود دولت به تولید، نقش نظارتی آن کمرنگ می‌شود و طبعا وقتی قدرت نظارت کم شود، جهش تولید نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ۵- کار فرهنگی برای جهش تولید: یکی از ابزارهای مهم برای تحقق شعار سال ۹۹، کار فرهنگی و تشویق مردم نسبت به روی آوردن به امر تولید است که این مسئله در نظر شهید صدر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شهید صدر برای اثبات حرف خویش و اهمیت تبلیغ و تشویق به تولید، احادیث متعدّدی را مورد استناد قرار می‌دهد.[۶] ۶- ابزار قانونی برای جهش تولید: در بخش دیگر، شهید آیت‌الله صدر(ره) مقرّراتی را که از منظر اسلام، موجب رشد و جهش تولید می‌شود، ذکر می‌کند و معتقد است که دولت و حکومت اسلامی وظیفه دارد در برخی موارد، با إعمال قانون اسباب رشد تولید را فراهم آورد، مانند: گرفتن زمین بلا استفاده از صاحب آن، عدم جواز در اختیار گرفتن زمین بی‌فایده و عدم استفاده مفید از آن، خلع ید کردن کارفرما در صورت ناکارآمدی نسبت به منابع طبیعی، عدم جواز اجاره دادن مال اجاره شده، حرمت گرفتن بهره و سود سرمایه، عدم جواز قمار و سحر و شعبده بازی، مخالفت با ذخیره کردن سرمایه و خروج آن از جریان تولید، تحریم تولیداتی که انسان را از یاد خدا بازمی‌دارد و باعث فرصت سوزی وی می‌شود، عدم جواز تمرکز و انحصار سرمایه در دستان عده‌ای معدود، حرمت واسطه‌گری و دلّالی کردن، به ارث رسیدن اموال شخص به نزدیکان وی موجب تشویق به تولید است، لزوم اطمینان بخشی حکومت به تولیدکننده جهت ادامه روند تولید، تحریم اسراف و تجمّل گرایی، لزوم یادگیری تمام فنون و صنایع، وجوب نظارت دولت بر امر تولید. ۷- جهش تولید باید در راستای حیات بشر باشد و نه افزایش ثروت: طبق دیدگاه مولّف کتاب اقتصادنا، اسلام افزایش تولید را مشروط به عادلانه بودن توزیع و رفاه عمومی و حیات بشر دانسته است. در حقیقت افزایش ثروت یک وسیله است و نه هدف نهایی تولید. اگر سرمایه بدون توجه به حیات انسان افزایش پیدا کند و مردم در خدمت سرمایه باشند، به زودی آن سرمایه به حال بُت در آمده و به جای وسیله بودن، هدف غائی می‌گردد./ محمد حائری شیرازی – پایگاه وسائل ...................................................................................................... پی نوشت: [۱] اقتصادنا، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، ص۲۴۶. [۲] همان، ترجمه محمد کاظم موسوی، ج۱، ص۳۴۹. [۳] همان، ص۴۰۶. [۴] همان، ص۴۱۵. [۵] همان، ص۴۱۶. [۶] همان، ترجمه عبدالعلی اسپهندی، ج۲، ص۲۵۰. [۷] همان، ص۲۶۶. ..................................................................................................... شبکه اجتهاد

اولويت هاي توليد از ديدگاه اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  اولويت هاي توليد از ديدگاه اسلام   علي محمد ميرجليلي سميه يوسفي   متن کامل مقاله pdf : اولویتهای تولید از دیدگاه قرآن و روایات   چکیده: اسلام، خواهان عزت و اقتدار مسلمين در تمامي عرصه ها، از جمله عرصه اقتصادي است و توليد، مقدمه رسيدن به اين هدف بزرگ است. از اين رو اسلام براي توليد اهميت ويژه اي قائل شده است و مسلمانان و پيروان خود را به فعاليت هاي مختلف توليدي همچون توليدات كشاورزي، دامداري، صنعتي و نيز تجارت توليدات اين بخش ها در راستاي توزيع و ترويج اين سه بخش دعوت مي كند. با توجه به اين كه رسيدن به رشد توليد و خودكفايي مسلمين و بي نيازي جستن از كشور هاي كفر، روش ها و راه كارهاي بي عيب و نقصي را مي طلبد كه از جمله آنها رعايت اولويت ها در توليد است، در اين تحقيق سعي بر آن است تا با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از آيات قرآني و سخنان گهربار پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) به معرفي اولويت هاي توليد از ديدگاه اسلام در راستاي رسيدن به رشد و اقتدار اقتصادي مسلمين بپردازيم. هدف از اين پژوهش تشويق توليدكنندگان به رعايت اولويت هاي توليدي است.   کلیدوازه ها: اقتصاد اسلامی، قرآن، روايات، مسلمين، كار، توليد، اولويت ها ............................................................................................................ منبع: مجله علمی ترویجی قرآن و علم ، شماره 16  

تبیین جهش تولید با توجه به آموزه­‌های قرآنی و علم اقتصاد

بسم الله الرحمن الرحیم  تبیین جهش تولید با توجه به آموزه­‌های قرآنی و علم اقتصاد    معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید    معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور با انتشار مقاله‌ای تحلیلی به تبیین جهش تولید با توجه به آموزه‌های قرآنی و علم اقتصاد پرداخته است.     در متن این مقاله‌ آمده است:   تبیین جهش تولید با توجه به آموزه­‌های قرآنی و علم اقتصاد ۱۲ سال شعار اقتصادی اما هنوز هم بخش‌های مهمی از مسائل اقتصادی کشور، لاینحل باقی مانده است. شعار سال  به عنوان راهبرد مجموعه شیوه‌هایی برای حل مسائل اقتصادی کشور است. جهش تولید باعث کاهش تورم و افزایش اشتغال شده و بخشی از مشکل بیکاری را حل می‌کندو می‌تواند در کاهش و حل مسائلی چون آسیب‌های اجتماعی مفید باشد. ۱. کار و تولید در قرآن و روایات اهمیت و ارزش کار و تولید در قرآن، «وَ اَن لَیسَ لِلانسانِ اِلاّ ما سَعی» (نجم: ۳۹) «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: ۳۲) مردان از آنچه به دست می­آورند نصیبی دارند و زنان نیز نصیبی. رسول مکرم اسلام(ص) می­فرمایند: «صارَ اَوْلِیاءُ اللّهِ اِلَی الاْجرِ بِالصَّبْرِ وَ اِلَی الاْمَلِ بِالْعَمَلِ». اولیای خدا از راه صبر و استقامت، به پاداش، و از راه عمل به آمال [خود] رسیدند. امام علی(ع) نیز می­فرماید: «اَلاْمانِی تخْدَعُکَ وَ عنْدَ الْحَقایقِ تَدَعُکَ». آرزوهای خیالی تو را می­فریبد و به هنگام برخورد با واقعیات نومیدت می‌­سازد. مهمترین اصول و راهبردهای کار و تولید از دیدگاه قرآن و روایات عبارت­اند از: کار سودمند یک اصل و هدف مهم از کار و تولید در اسلام، کارآمد بودن است؛ به این معنا که کار و تولید باید معطوف به هدفی یا تحقق منفعتی باشدامام علی(ع) در این باره می­فرماید: «لا تَکُنْ فیما تورِدُ کَحاطِبِ لَیلٍ وَ غُثاءِ سَیلٍ». در آنچه فراهم می­آوری همچون هیزم­کش شب و گردآورنده خاشاک سیل آورده مباش. حضرت همچنین می­فرمایند: «اَلْعاقِلُ مَنْ لا یضیعُ لَه نَفَساً فیما لا ینْفَعُهُ، وَ لا یقْتَنی ما لا یصْحَبُهُ.» عاقل کسی است که (حتی به اندازه) یک نَفَس به کار بی سود نپردازد و چیزی که با او نماند، گرد نیاورد. کار متداوم اسلام، کار را با «کیفیت» و «تداوم» آن می­سنجد، نه با حجم زیاد.  امام باقر می­فرماید: «اَحَبُّ الاْعْمالِ اِلَی اللّهِ عَزَّوَجَلَّ ماداوَمَ عَلَیهِ الْعَبْدُ وَ اِنْ قَلَّ». محبوبترین کارها نزد خداوند کاری است که بنده بر آن مداومت کند هر چند اندک باشد. همچنین امیر مؤمنان علی(ع) می­فرماید: «قَلیلٌ تَدُومُ عَلَیهِ، اَرْجی مِنْ کَثیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ». کار اندکی که بر آن مداومت کنی، امیدبخش‌تر از کار بسیاری است که از آن ملول گردی. از این رو، خداوند به پیامبر دستور می­دهد که پیوسته و بدون وقفه در کار و فعالیت باشد و اگر از کار مهمی چون تبلیغ و جهاد فارغ شد، به عبادت و تربیت افراد بپردازد: «فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ اِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ». (انشراح: ۸ و ۹) قبول کار پرزحمت و رنج واقعیت آن است که کار و تولید همواره با سختی و زحمت همراه است، در حالی که انجام کارهای پرزحمت انسان را آزموده­تر می­کند. پیامبر اسلام می­فرماید: «اَفْضَلُ الاْعمالِ اَحمَزُها». بهترین کارها، سخت­ترین آنهاست. سختی، مقدّمه رفاه و رنج، کلید گنج است و کار پرزحمت آسایش می­آورد: اِن مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً. (انشراح: ۶) قبول کار و مسئولیت در حد توان       در تولید، چون دیگر امور اجتماعی و سیاسی، توان کاری، تجربه و تخصّص افراد، یک اصل مهم است؛ آیه­‌ی معروف «لایکلف الله نفسا الا وسعها» دلالت بر این امر دارد.  امام صادق نیز می­فرماید: «ما اُبالی اِلی مَنِ ائْتَمَنْتُ خائِناً اَوْ مُضَیعاً». برای من فرقی نمی­کند (یکسان است که) شخص خیانت پیشه را امین بدانم یا شخص [ناتوان و غیرمتخصّصی] که ضایع کننده است! چرا که شخص غیر متخصص سبب رکود کار، ضایع شدن مواد و امکانات تولید و حقوق دیگران می‌شود. از دیدگاه اسلامی، افرادی که خود را در کاری توانمند و برای مسئولیتی شایسته می­بینند، موظفند برجستگی­ها و توانایی­های خود را یادآور شوند و مسئولیت­های پیشنهادی را بپذیرند. بسان حضرت یوسف(ع) که چون دو اصل مهم و دو خصیصه «تخصّص» و «تعهّد» را در خود یافت، بی­دریغ خود را برای احراز خزانه­داری سرزمین مصر معرّفی کرد: قالَ اجْعَلْنی عَلی خَزائِنِ الاْرْضِ اِنّی حَفیظٌ عَلیمٌ (یوسف: ۵۵). استحباب کشاورزی و تجارت حیات اقتصادی و تأمین مواد غذایی یک کشور بسته به کشاورزی آن است. اسلام نیز، آن را عملی بسیار پسندیده و مستحب می­داند و تأکید دارد که زمین­های بایر و موات را احیا تا از محصولات آن بهره­مند شویم. جالب آنکه امیرالمومنین علی(ع) نیز می­فرمایند: کسی که به آب و زمین مناسب دست یابد با این وصف محتاج شود، خدا او را [از خودش] دور می­سازد. کشاورزی به عنوان فعالیتی اقتصادی به دلیل مولد بودنش و نقشی که در تأمین امنیت غذایی و نیازهای اساسی هر جامعه­ای دارد، مورد توجه اسلام است. بنابراین، در کار و تلاش، قطعاً اولویت با فعالیت­های تولیدی و مفید به حال جامعه است نه کارهای دلالی و واسطه­‌گری. تجارت، معاملات، واردات و صادرات نیز به عنوان یکی از راه­های تأمین معاش به رسمّیت شناخته شده و دخل و تصرف در اموالی که از این راه به دست آمده باشد با شرایطی مجاز و حلال است: «یا اَیهَا الَّذینَ امَنُوا، لا تَأْکُلُوا اَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ، اِلاّ اَنْ تَکُونَ تجارَةً عنْ تراضٍ مِنْکُمْ» (نساء: ۲۹)ای کسانی که ایمان آورده­اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از راه نامشروع) نخورید. مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. با این تذکّر که مقصود از «تجارت» در روایات اسلامی، تنها خرید و فروش و بازرگانی نیست، بلکه مقصود معامله، کسب، حرفه و صنعت است. ...................................................................................... منبع:  خبرگزاری بسیج

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

شهریور ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 123456789101112131415161718192021222324252627282930