ماه: آبان ۱۳۹۹

رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزی: مهیاسازی برای ترویج سازوکار تامینی زکات

بسم الله الرحمن الرحیم  رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزی: مهیاسازی برای ترویج سازوکار تامینی زکات   منصور شاه ولی پروین خلیق زاده غلامحسین کرمی  دانش استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزي،دانشگاه شیراز دانشجوي دکتري بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز . (متن کامل مقاله : pdf - رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزي) . چکیده :  فضای کسب و کار کشاورزی در معرض خطرات غیر قابل پیش بینی و خسارات شدید قرار دارد. سازوکارهای مختلف می تواند تولیدات این بخش را در مقابل مخاطرات حفظ کرده و برای کشاورزان نیز امنیت روانی و رضایت خاطر از کسب و کار خود ایجاد نماید. برای این منظور توجه به الگوهای برآمده از فرهنگ اسلامی جهت بیمه کردن جان و اموال ضرورت دارد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و با روش پیمایش به بررسی رویکرد ارزشی به کار و تولید در بخش کشاورزی و کارکرد سازوکار تامینی زکات بر رضایت شغلی و زندگی از منظر رهیافت مهیاسازی ترویج کشاورزی پرداخت. جامعه آماری، گندمکاران استان فارس بودند که با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه بندی تصادفی، ۱۹۶ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان و انجام اصلاحات لازم تایید شد و مقدار پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۷۲/۰ تا ۸۶/۰ مشخص گردید. نتایج این بررسی نشان داد رابطه نگرش گندمکاران نسبت به زکات با رضایت از شغل و زندگی آنان مثبت و معنی دار است. این نگرش در مناطق «کاملا توسعه یافته» و «توسعه یافته» بیش از «مناطق توسعه نیافته» و «محروم» استان است. در پایان براساس یافته ها، رهیافت مهیاسازی ترویج زکات برای ارتقای رضایت از زندگی و کسب و کار گندمکاران استان فارس در چارچوب سبک زندگی اسلامی تبیین شده است. . کلیدواژگان: زکات ، کسب و کار کشاورزی ، رضایت شغلی و زندگی ، رهیافت مهیاسازی ............................................................................................................... منبع : نشریه کارآفرینی در کشاورزی، سال چهارم شماره ۲

بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

بسم الله الرحمن الرحیم  بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان . نرگس جاویدی عبداله زاده اول 1  احمد اسدزاده 2   محمد علی متفکر آزاد 3  صداقت شهمراد 4 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز  دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز  استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز  استاد دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز . (متن کامل مقاله : pdf - بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه) . چکیده برقراری عدالت اجتماعی، تعادل و توازن در جامعه یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های توسعه است. از این‌رو کاهش روند افزایش نابرابری برای سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک اولویت مطرح است. زکات یک قاعده حیاتی در سیستم کلان جامعه اسلامی است که نقش مهمی در تخصیص عادلانه درآمد ایفا می‌کند. هدف از این مقاله توصیف تئوری نقش زکات به‌عنوان یک ابزار مهم در رسیدن به کارایی و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی است. برای این منظور از نرم‌افزار نت لوگو برای مدل‏سازی عامل- بنیان استفاده شده است. این مقاله به مدل‏سازی تأثیرات واقعی زکات در توزیع ثروت و کاهش نابرابری در یک جامعه اسلامی پرداخته و مقایسه‌ای بین توزیع ثروت در دو سیستم اقتصاد متداول و اقتصاد اسلامی انجام می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که یک سیستم اقتصادی با الگوی اسلامی در مجموع به شاخص‌های بالاتر توسعه انسانی نسبت به یک سیستم با الگوی سرمایه‌گذاری مرسوم می‌انجامد. کلیدواژه‌ها:  اقتصاد اسلامی ،سیستم­های پیچیده ،مدل‏سازی عامل- بنیان ،نابرابری ،ضریب جینی ،مصرف ،پس‌انداز ، ثروت .................................................................................................................... منبع : مجله تحقیقات اقتصادی - دوره 54، شماره 3 - شماره پیاپی 128

تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی:مطالعۀ موردی استان‌های شمالی

بسم الله الرحمن الرحیم  تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی: مطالعۀ موردی استان‌های شمالی (مازندران، گیلان و گلستان) . ابوالقاسم اثنی عشری سیده وجیهه میکاییلی  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مدرس دانشگاه پیام نور . (متن کامل مقاله :  pdf - تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی) . چکیده هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات گندم و جو بر فقرزدایی استان‌های شمالی و هم‌چنین، اثر درآمد زکات بر رشد اقتصادی طی دورۀ 1384 تا 1390 بوده‌است. از آنجایی‌که مهم‌ترین مصرف زکات، مربوط به تأمین زندگی فقرا، مساکین و تأمین نیازهای زیربنایی جامعه‌است و با توجه به عقاید مسلمانان در مورد پرداخت زکات، معافیت بخش کشاورزی در پرداخت مالیات در سیستم‌های مالیاتی کشور، هم‌چنین، کشت گندم و جو در این استان‌ها، میزان پرداخت زکات این محصولات، درآمد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که بخش مهمی از نیازهای مالی طرح‌های عمرانی و فقرزدایی در روستاها را تأمین می‌کند. نتایج تحقیق نشان داده‌است که درآمد زکات در استان گلستان نسبت به‌استان‌های مازندران و گیلان بیش‌تر بوده‌است و نقش مهمی در فقرزدایی استان داشته‌است. در این میان، استان گیلان با تولید کمتر در بخش گندم و جو و هم‌چنین کسب درآمد زکات کمتر، نقش اندکی در فقرزدایی استان ایفا کرده‌است. هم‌چنین، نتایج، بیانگر نقش مؤثر و معنی‌دار درآمد زکات بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب بوده‌است. این تأثیر معادل 005/0 درصد برآورد گردیده‌است. با توجه به این مسئله، تنها زکات گندم و جو قادر به پوشش فقر و تقویت رشد اقتصادی نیست؛ بنابراین، باید از دیگر مالیات‌ها نیز جهت فقرزدایی و ازبین‌بردن آن و رونق اقتصادی بهره جست. . کلیدواژه‌ها نرخ زکات؛ فقرزدایی؛ توسعۀ روستایی؛ رشد اقتصادی؛ روش گشتاور تعمیم‌یافته ................................................................................................................... منبع : دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی - دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، .................................................................................................................. مراجع ارضروم چیلر، نسرین (۱۳۸۴). «ابعاد گوناگون فقر در ایران». مجموعه پژوهش‌های اقتصادی. ادارۀ بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شمارۀ ۲۷. ازکیا، مصطفی و غفاری، غلام‌رضا (1384). «جامعه‌شناسی توسعه، توسعۀ روستایی با تأکید بر جامعۀ روستایی ایران».  تهران: نشر نی. امینی، اعظم (1384). «مالیات در اسلام». قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، چاپ اول. آمارنامۀ کشاورزی (1385-1390). وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. جلد اول: محصولات زراعی، سال زراعی 90- 1389. پورفرج، علیرضا و انصاری سامانی، حبیب (1390). «نقش مالیات اسلامی زکات در رشد و توسعۀ اقتصادی در مقایسه با مالیات‌های متعارف». مجموعۀ مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم: دانشگاه مفید، 93- 96. پیرنیا، حسین (1355). «مالیه عمومی». تهران: امیرکبیر. تودارو، مایکل (1942). «توسعۀ اقتصادی در جهان سوم». ترجمه غلامعلی فرجادی. تهران: نشر وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات، چاپ سیزدهم. توسلی، محمداسماعیل (1386). «زکات و اثر آن بر رشد و توسعۀ اقتصادی». تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ------  (1383). «امکان‌سنجی‌ اجرای‌ زکات‌ در ایران‌ (با بهره‌گیری‌ از تجربیات‌ کشورهای‌ اسلامی)». سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 3 و 4 دیماه. توسلی، محمدحسین (1388). «زکات و اثر آن بر رشد و توسعۀ اقتصادی». مجموعه مقالات دومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم: دانشگاه مفید. ثامنی کیوانی، فرشاد (1377). «تعیین ظرفیت بالقوۀ زکات در ایران». تهران: دانشگاه تربیت مدرس. حر العاملی، محمدبن الحسن (1403 ق). «وسائل الشیعه». تهران: المکتبه ا لاسلامیه.   حسینجانی، ابوالفضل و معتمد، محمدکریم (1391). «نقش زکات درتوسعۀ اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشورهای اسلامی». پنجمین کنگرۀ  بین‌المللی جغرافی‌دانان اسلام. حمزه‌پور، محمدحسین؛ صدر، سید کاظم و کفائی، محمدعلی (1381). «بررسی مالیات‌ها بر شرکت‌ها در ایران بر اساس الگوی مالیات‌های اسلامی». فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارۀ 10، بهار، 13-40. خدادادکاشی، فرهاد؛ باقری، فریده؛ حیدری، خلیل و خدادادکاشی، امید (1381). «اندازه‌گیری شاخص‌های فقر در ایران، کاربرد انواع خط فقر، شکاف فقر، شاخص فقر، 1363-1379». گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، 11. خرمی، فرهاد (1375). «بررسی تطبیقی – تحلیلی از نظریه فقر زدایی اسلامی و نظریه‌های فقرزدایی انگلوساکسون». مجلۀ برنامه و بودجه، شماره 2، 47-71. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1379). «مبانی اقتصاد اسلامی». پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، چاپ سوم. رضوانفر، نادیا (1389). «بررسی اثر اقتصادی زکات (گندم و جو) در توسعۀ روستایی: مطالعۀ موردی استان کردستان سال‌های 81-88». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور. زمانی‌فر، حسین (1382). «ارزیابی توان فقرزدایی زکات در برخی از استان‌های منتخب». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران. سال‌نامه‌های آماری استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در سال‌های 1388، 1389 و 1390. سایت مرکز آمار. سراج الدین، اسماعیل (1382). «فقر‌زدایی، چالش‌ها و راهبردهای اسلامی». مترجم: ناصر جهانیان. فصلنامه  اقتصاد اسلامی، شمارۀ 12، 147– 164. سلیمانی امیری، غلامرضا و فرشی، زهرا (1390). «ارزیابی روش محاسبه زکات در بنگاه های اقتصادی کشورهای اسلامی». نشریۀ فقه اهل بیت،  شماره 67-66، 205-249. شعبانی، احمد و کاشیان، عبدالمحمد (1392). «زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوۀ آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)». دوفصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسلامی، دورۀ  6، شمارۀ  11، 35-60. صدر، محمدباقر (1375). «اقتصادنا». چاپ اول، تهران: دفتر تبلیغات اسلامی. طیب، زین العابدین (1389). «زکات و کاهش فقر در جهان اسلام». مترجم: عباس‌پور، محمد. مجلۀ مشکوه، شمارۀ 59. طیبی، سید کمیل؛ حاجی کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390). «تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعۀ مالی ایران و شرکای تجاری (2009-1996)». فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شمارۀ  4، 39-60. عاقلی، لطف‌علی (1391). «سنجش ظرفیت پرداخت مالیات‌های اسلامی در استان‌های کشور (مطالعۀ موردی زکات)». پژوهش‌نامۀ مالیات، شمارۀ 16، 62-92. عسکری، حشمت‌اله و بادپا، بهروز (1393). «اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران»، دو‌فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره‌12، 83-112. عسکری، محمدمهدی و کاشیان، عبدالمحمد (1389). «آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حداقل معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران طی سال‌های 1380 تا 1387». معرفت اقتصادی، سال دوم، شمارۀ اول، پیاپی سوم، 5 ـ 34. قره‌باغیان، مرتضی (1375). «اقتصاد رشد وتوسعه». تهران: نشر نی، جلد اول، 7. کاشیان، عبدالمحمد (1383). «نقش بالقوه زکات در کمک به فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان». بلاغ مبین، شماره21تا23، تابستان، 137-158. کیاءالحسینی، سید ضیاءالدین (1387). «نقش زکات فطره در فقرزدایی مطالعۀ موردی: ایران 1385-1370». فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شمارۀ 31، پاییز، 133-159. کیاءالحسینی، سیدمهدی (1383). «بررسی نقش زکات (گندم و جو) در توسعۀ روستایی (مطالعۀ موردی استان گلستان)». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسۀ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. گزارش آماری (1391). «امور اعتماد‌سازی و جلب مشارکت‌های مردمی، کمیته امداد امام خمینی (ره)». گزارش شماره 289. گیلک حکیم‌آبادی، محمد تقی (1386). «بررسی توان زکات گندم و جو در کاهش فقر، مطالعۀ موردی استان گلستان». نامۀ مفید، شمارۀ 54، 101-122. لشکری، محمد و بافنده ایمان‌دوست، صادق (1390). «نقش دولت اسلامی در توسعۀ اقتصادی». فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شمارۀ 2، 125-140. میرمعزی، سید حسن (1390). «نظام اقتصاد اسلامی، مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق». تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. نصر اصفهانی، مهدی؛ نصر اصفهانی، مهرناز و دلوی اصفهان، محمدرضا (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی». دو فصلنامه پژوهش‌های مالیۀ اسلامی، دورۀ 1، شمارۀ  1، 27-36. Arellano, M. and Bond. S. (1991). “Some tests of specification for panel data: Monte Carol evidence and application to employment equation”. Review of Economic Studies, 58(2), 27-39.

نقش زکات درتوسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشورهای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم نقش زکات درتوسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشورهای اسلامی -چکیده-   ابوالفضل حسینجانی  - عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه ای قزوین محمدکریم معتمد  - دانشگاه گیلان . (آدرس مقاله : https://civilica.com/doc/196541/) . چکیده : یکی ازراه های توسعه اقتصادی اجتماعی درروستاهای کشورهای اسلامی پرداخت زکات است که درآیات وروایات قرانی نسبت به پرداخت آن تاکید شده است که بیانگرنقش و اهمیت ان درتوسعه اقتصادی و اجتماعی است . اما تاکنون سیستم جامع و منسجمی برای جمع آوری و هزینه کرد ان درکشورهای اسلامی به معنی واقعی کلمه شکل نگرفته است و این وجوهات نتوانسته به صورت پایدار درکاهش فقر و توسعه اجتماعی واقتصادی جوامع روستایی موثرباشد. ازاین رو ضروری است با ارایه الگوی مناسب با شرایط بومی فرهنگی اقتصادی و سیاسی جوامع و کشورهای اسلامی ازاین آموزه و واجب دینی درجهت پیشبرد اهداف توسعه ای سودجست. دراین مقاله ضمن بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی زکات درجوامع روستایی و بررسی دیدگاه ها و نگرشهای موجود دراین زمینه درنهایت باارایه الگوهای علمی و عملی راه کارهای لازم جهت پایدار نمودن اثرات زکات درتوسعه مناطق روستایی پیشنهاد گردیده است . کلیدواژه ها: زكات، كشورهاي اسلامي، توسعه روستايي، عدالت اجتماعي، فقرزدايي ..................................................................................................................... منبع :پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

جایگاه زکات در اقتصاد روستا و کشاورزی

بسم الله الرحمن الرحیم  جایگاه زکات در اقتصاد روستا و کشاورزی . عبدالمجید شیخی . (متن کامل مقاله: pdf - جایگاه زکات در اقتصاد روستا و کشاورزی)   اشاره: مطالبی که در این مقاله مطرح می شود مباحثی علمی و عقلی است که بر اساس یافته های علمی جدید ، مبانی اعتقادی اسلام و واقعیات موجود جامعه به ویژه در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و جامعه روستایی و عشایری شکل گرفته است . ...................................................................................... منبع: نشریه جهاد - شماره 192 و 193

پنبه آب و هوا و شتر در ایران دوره اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم  پنبه آب و هوا و شتر در ایران دوره اسلامی . نویسنده: ریچارد بولت مترجم: شهرام غلامی انتشارات: نشر تاریخ ایران . . موضوع: ایران بازرگانی تاریخ زبان:فارسي سال انتشار:1398 شابک: 9786008687337 قطع:رقعي تعداد صفحه:227 شماره چاپ:1 . معرفی کتاب: هرچند مورخان ، فلات ایران در دوره پیش از اسلام را به عنوان یک منطقه پویای اقتصادی یا منطقه تولید برای صادرات ، معرفی نکرده اند اما در طی دوره خلافت اسلامی در سده نهم م/سوم ه ق و دهم/چهارم ه ق. یعنی یک قرن و نیم پس از فتح ایران توسط اعراب ، فلات ایران به حاصلخیزترین و نیرومندترین منطقه کشاورزی تبدیل شد. موتوری که این این شکوفایی تازه ایجاد شده را پیش برد ، ترقی تولید پنبه بود.

کار آفرینان مسلمان در زمینه کشاورزی واحه ای

بسم الله الرحمن الرحیم  کار آفرینان مسلمان در زمینه کشاورزی واحه ای -یک کارآفرین مسلمان چینی- . بوا گوی شان، مدیر یکی از کارخانه های دامداری در پارک صنعت کشاورزی و دامداری با دان جی در ناحیه گان جو شهر ژانگ یه است. او هر روز ساعت هفت شروع به کار می کند و کارهای روزانه را برای کارگران تقسیم می کند واز گوسفندان و گاو ها سرکشی می کند . هر سه ماه یک بار واکسن زدن از کلیدی ترین امور آقای بوا به شمار می رود تا از شیوع بیماری جلوگیری کند. به گفته او، واکسن زدن برای هزاران گوسفند و گاو واقعا خسته کننده است و پس از اتمام کار، دستانم تکان نمی خورند و بی حس می شوند. اقای بوا گوس شان نمونه مردهای شمال غربی چین محسوب می شود. او ساده و صادق است و همیشه درباره کارهای خود بیان می کند و لی هنگام اشاره به رییس کارخانه دامداری او را " با هوش " معرفی می کند. به همین علت، خبرنگاران بسیار علاقه دارند با رییس این کارخانه دامداری مصاحبه کنند. ما لی مینگ رییس این کارخانه دامداری است و تنها سی سال دارد و مسلمان اهل ناحیه گان جو شهر ژانگ یه است. هر سال او بیش از 4 هزار گاو و بیش از 10 هزار گوسفند پرورش می دهد و می فروشد و میزان دارایی او به 42 میلیون یوان می رسد. می توان گفت، آقای ما لی مینگ از نمایندگان کار آفرین شهر گان جو است. موفقیت او بر اساس اصول پایداری خود ایجاد شده است:" کار من همیشه به این صورت است. وقتی به کاری علاقه داشته باشم اصلا دست بر نمی دارم و با تمام نیرو، انجامش دهم. علاوه بر آن، در زمینه کارآفرینی باید زحمت کشید. به غیر از سفر کاری، من هر روز صبح زود و شامگاه باید به اغل های گوسفند و گاو بروم و وضیعتشان را بررسی کنم." آقای ما به خبرنگاران گفت: به علت آن که خودش یک مسلمان اقلیت هوی است، پرورش و فروش گاو و گوسفند حلال برای او بسیار مناسب است. اکنون، او برنامه در خواست تصویب ذبح حلال گاو و گوسفند را از بخش مدیریتی در پیش دارد تا شرکت خود را تاسیس کند. با گذشت زمان، اقای ما با خبرنگاران اشنا شده و راحت تر داستان کار آفرینی ابتدایی خود را بیان می کند: "در ابتدا خیلی کارها را انجام دادم، رانندگی ماشین های سنگین برای پروژه های ساخت و ساز و یا حفاری. در این کارها من تجربیات زیادی کسب کردم و همیشه فکر می کردم چگونه تجارت خود را آغاز کنم." مدتی بعد، با توجه به تقویت دولت محلی شهر ژانگ یه به حفاظت از محیط زیست و گسترش کشاورزی واحه ای ما لی مینگ این فرصت را مد نظر گرفته و کارخانه دامداری راه اندازی کرد. او با بهره گیری از اطلاعات در دایره مسلمانان داخلی چین، با سرعت رشد کرده و کارخانه دامداری خود را در مسیر خوب قرار داده است. . . دولت شهر ژانگ یه نیز لیستی از سیاست های پشتیبانی از پرورش سبزیجات را صادر کرد. ما لی مینگ نیز فرصت را حس کرده و مرکز پرورش سبزیجات با مساحت 330 هزار متر مربع را تاسیس کرد. با انتقال تکنولوژی پیشرفته در زمینه پرورش سبزیجات، محصولات با کیفیت بالا ناشی از شرایط عالی محلی را تولید می کند و به دیگر مناطق می فروشد. در حال حاضر ما لی مینگ تمایل دارد بیشتر در زمینه کشاورزی و دامداری تلاش کند. به نظرش، این زمنیه امن تر است. با وجود آن که در مقایسه با دیگر کارها، کسب پول نسبتا کند بوده ولی با محیط زیست سازگار و در نتیجه پایدار است. شهر ژانگ یه در شمال استان گان سو در شمال غربی کشور چین واقع است و به نام " ژانگ یه طلایی" شهرت دارد. صنعت کشاورزی این شهر از قدیم تا کنون بسیار مشهوربوده. هم به علت افتابی طولانی محلی، آب و هوای محلی بسیار عالی و در عین حال، کشاورزان با تجربه شهرت کسب کرده است. در حال حاضر، دولت محلی، برنامه ریزی می کند سبزیجات با کیفیت بالای محلی را نه تنها در داخل کشور بلکه به خارج از کشور صادر کند. کارخانه داران مانند ما لی مینگ نیز از اوضاع کنونی بهره مند شده اند. طبق گفته آقای ما، او به طور کلی 400 هزار یوان پشتیبانی نقدی از دولت محلی دریافت کرده است. او امیدوار است با عملی تکنولوژی و فنی پیشرفته، کارهای خود را بهبود بخشد و بر این اساس، به دیگر دوستان محلی کمک کند تا آنان نیز در راه سعادتمند پیش بروند. در کارخانه دامداری او بیشتر ساکنان محلی استخدام شده اند و در مواقع ضروری کارگران موقت استخدام می شوند. در اینجا باید گفت استان گان سو از استان های فقیر در سراسر کشور چین به شمار می رود. به این سبب، کار آفرینانی مانند اقای ما لی مینگ برای بوجود آوردن پایگاه های کاری و توسعه محلی تلاش بسیاری می کنند. به نظر این مرد مسلمان، او تنها تا حد ممکن وظایف خود را انجام می دهد تا حرکت خیری صورت بگیرد. آقای ما هر گز هویت مسلمان خود را فراموش نکرده هرسال نیز مقداری پول را به مسجد محلی اهدا می کند تا این پول ها در زمنیه های ارزشمند خرج شود. ................................................................................................. منبع : رادیو چین

کشاورزی در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  کشاورزی در اسلام     مؤلف: محمدحسین ابراهیمی ناشر: وزارت جهاد سازندگی، آموزش و ترویج، معاونت امور دام     زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.485 سال چاپ: 1378 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 3000 نسخه تعداد صفحات: 208 قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک 10 رقمی: 9643500101   توضیح کتاب: در کتاب حاضر، برخی مباحث کشاورزی ;از منظر فقه و شرع بازگو شده است .نگارنده ابتدا اهمیت کشاورزی را به همراه مفاهیم قانونی و فقهی بیان داشته، سپس نظریات ابن خلدون را درباره کشاورزی مطرح می‌سازد . دو بخش بعدی، شامل مقایسه دیدگاه‌های اسلام و علوم کشاورزی در باب مزارعه و مساقات است و بخش چهارم نیز به مبحث ((مزارعه و مساقات قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور)) اختصاص یافته است .

حفاظت از پوشش های گیاهی از دیدگاه قرآن کریم و منابع دینی

بسم الله الرحمن الرحیم  حفاظت از پوشش های گیاهی از دیدگاه قرآن کریم و منابع دینی -چکیده-   امیر محمد عوض زاده  - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان علی باقری  - استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان   (آدرس مقاله : .https://civilica.com/doc/909341/) چکیده مقاله: بیان مساله: گیاهان و پوشش های گیاهی در قرآن کریم و اسلام از جایگاهی ویژه برخوردارند و در آیات و روایات زیادی مورد بحث قرار گرفته اند که این توجه قرآن کریم به گیاهان و پوشش های گیاهی حاکی از اهمیت آنها در زندگی موجودات زنده و به ویژه نقش آن در زندگی انسان دارد. هدف پژوهش: اهمیت و توجه بیشتر به حفظ پوشش های گیاهی، خطرات احتمالی و عواقب ناشی از بین رفتن پوشش گیاهی. روش و چگونگی انجام پژوهش: مطالعه قرآن، منابع دینی، منابع تخصصی تنوع زیستی گیاهی و ارتباط این دو با موضوع حفظ پوشش های گیاهی. یافته ها و نتیجه گیری: گیاهان، درختان، جنگل ها و مراتع، از منابع اصلی تامین نیازهای انسان و موجودات زنده دیگر و از نعمت های بزرگ خدادادی هستند که باید در حفظ، گسترش و تعالی آنها کوشید که با توجه به آیات قرآنی این نعمت های الهی متعلق به انسان و نسل و قوم خاصی نیست (سوره مبارکه نازعات، آیات 30 تا 33 ) و تخریب آنها مصداق بارز ظلم به نسل های آینده و موجودات زنده دیگر است و خداوند ظلم نسبت به هیچ موجودی را نمی پذیرد (سوره مبارکه آل عمران، آیه 108 ) و چه بسا تخریب منابع طبیعی از جمله پوشش های گیاهی موجب بر هم خوردن چرخه منظم طبیعت می شود و می تواند باعث رخدادهایی شود که خوشایند انسان نیست، به عنوان مثال سیل و خشکسالی (سوره مبارکه روم، آیه 41 ). از جمله منافع حفظ پوشش های گیاهی میتوان به تولید اکسیژن توسط گیاهان، حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تولید خوراک، پوشاک و دارو برای انسان و سایر موجودات، اشاره کرد. در قرآن کریم گیاهان با عناوین چون رزق الهی (سوره مبارکه ق آیه 11 ، ابراهیم آیه 32 )، متاع زندگی ( سوره مبارکه عبس 25 تا 32 ، واقعه 71 تا 73 ) و نعمت خداوندی (سوره مبارکه الرحمن آیه 13 ) برای بندگان و... ذکر شده است. امام صادق (ع) می فرمایند: خداوند درخت را برای انسان آفرید، از این رو انسان باید درخت بکارد و آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد (بحار الانوار ج 3 ص 86 ). از آیات الهی و سخنان ائمه معصومین می توان پی به اهمیت گیاهان و حفظ پوشش های گیاهی برد و در حفظ آنها تلاش بیشتری انجام داد. گیاهان و پوشش های گیاهی از منابع وراثتی مهم هر منطقه ای به حساب می آیند که آسیب دیدن یا از بین رفتن آنها حوادثی مانند: طوفان شن، گرد و غبار در مناطق شهری، گسترش بیابان ها، سیل و... را به دنبال خواهند داشت که به سختی قابل جبران می باشند. از این رو، انسان باید شرعا و عرفا در حفظ این موهبت الهی تمام توان خود را بکار گیرد. . کلیدواژه ها: حفظ پوشش هاي گياهي، ديدگاه دين به گياهان ...................................................................................... منبع :  دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم

حقوق گیاهان از منظر فقه اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  حقوق گیاهان از منظر فقه اسلام   دکتر حسن موثقی گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز   (متن کامل مقاله : pdf - حقوق گياهان از منظر فقه اسلام)   چکیده تاریخ گویای این حقیقت است که زمانی که امپراطوریهای باستانی درگیر جنگ، زیاده خواهی و تجاوز به دیگر کشورها و ملل بودند و حیات بشری برای سلاطین فاتح و کشورگشا ارزشی نداشت، اراده خداوند بر این قرار گرفت که بشریت بتواند با آغاز رسالت پیامبران الهی و ترویج ادیان توحیدی از زنجیرهای اسارت هم نوعان خود رهایی یابند و طعم شیرین صلح و ایمان را بچشند. آموزه های اسلام نه فقط ارزشهای حیات انسانی را احیا کرد بلکه با جامعیت و پیشتازی و با کمک از معنویت به تشریح حقوق حیوانات و گیاهان پرداخت و همگان را به رعایت آن ترغیب و تشویق کرد. مطالعه فلسفه حیات و بویژه آموزه های برجسته و بی نظیر اسلام راجع به حقوق گیاهان ما را به این نکته رهنمون می کند که برای داشتن آرامش و سلامت روانی و جسمی باید به حقوق دیگر موجودات از جمله حیوانات و گیاهان احترام گذاریم و جهان را به مکانی زیبا برای زیستن مبدل نمائیم. در این پژوهش قصد داریم به جایگاه حقوق گیاهان از منظر فقه غنی اسلام بپردازیم. . واژگان کلیدی: آموزه های اسلام، فلسفه حیات، قواعد فقهی، حقوق گیاهان، مسئولیت پذیری .................................................................................................................................. منبع : فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی - دوره 6 / شماره 4

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

مهر ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 123456789101112131415161718192021222324252627282930