دسته: معرفی کتاب

منابع طبیعی در کلام ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم  منابع طبیعی در کلام ولایت . بیانات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست . تهیه کننده : سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور - دفتر روابط عمومی و امور بین الملل تدوین و گردآوری: رضا نیکدخت . متن کامل کتاب- pdf - منابع طبیعی در کلام ولایت  . . شمارگان : ۱۰۰۰۰ نسخه ناشر: نشر اسرار علم چاپ: صادق شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۱-۷۴-۳

مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین (مجموعه مقالات)

بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین (مجموعه مقالات) . همایش ملی مدیریت زمین در ایران .  متن کامل مجموعه مقالات مدیریت زمین – PDF . .............................................. ....................... سرشناسه : همایش ملی مدیریت زمین در ایران (نخستین: ۱۳۹۴ :تهران) عنوان و نام پدیدآور : مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران/ مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. مشخصات نشر : تهران: مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی، ۱۳۹۴٫ . مشخصات ظاهری : ۳ ج. ؛:۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۳-۵ ۱٫ج:  :۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۲-۸دوره : شابک .۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۵-۹ ۳٫ج:  ؛: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۴-۲ ۲٫ج: وضعیت فهرست نویسی : فیپا . مندرجات : ج.۱ .مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین.- ج.۲ .مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.- ج.۳ .مدیریت کاربری زمین از منظر نظام بهره برداری، فنی،اجرایی و محیط زیستی. . موضوع : زمینداری (فقه) – کنگره ها موضوع : زمینداری (فقه) – ایران - کنگره ها موضوع : زمینداری – قوانین و مقررات – ایران - کنگره ها موضوع : زمینداری – مدیریت - کنگره ها شناسه افزوده : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. مدیریت خدمات پژوهشی BP196/3/ه۸م۳ ۱۳۹۴ : کنگره رده بندی رده بندی دیویی : ۳۷۷/۲۹۷ شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۹۹۱۳۷ . عنوان: مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران جلد۱ ناظر علمی: علی کیانیراد مسئول انتشار: فرهاد بلادر امور داوری: یداله آذرین فر کارشناس انتشار: فرزانه علایی ویراستار ادبی: محمداسماعیل نوشمند صفحه آرایی: ابراهیم حبیبی سیاهپوش طراح روی جلد: مینا توکلی چاپ اول: ۱۳۹۴ شمارگان: محدود ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۰-۱۳-۵ :شابک لیتوگرافی، چاپ و صحافی: انتشارات اقرا ناشر: موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی نشانی: خیابان کریمخان زند- انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) – خیابان رودسر شرقی - پلاک ۵ http://www.agri-peri.ir 88896660 :نمابر ۴۲۹۱۶۰۰۰ :تلفن ISBN: 978-600-7880-13-5 *** پیشگفتار: زمین عرصه و بستر و محل استقرار انسان و فعالیتهای متنوع آن برای کاربری های مختلف است، خاک و آب به عنوان دو عامل مهم در این عرصه با تطبیق دیگر عوامل و منابع نسبت به تولید غذا که نیاز حیاتی انسان است اهمیت یافته و بدینجهت در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفای نقش می نمایند. تکامل قواعد اجتماعی جوامع در بستر تاریخ بشریت موجب ایجاد مرزهای سیاسی برروی زمین شده است که نقش مستعد بودن خاک برای تولید غذا، به پیچیدگیهای مدیریت زمین در سطوح بین المللی، ملی و جوامع محلی و قومیت دامن زده و با وجود توسعه فناوریهای مختلف به ویژه ارتباطات و کم رنگ شدن مرزهای سیاسی در برقراری ارتباط بین جوامع، هم اکنون نیز در قرن بیست و یکم، در مقیاسهای بسیار جزیی و کوچک نیز مالکیت و مدیریت بر زمین برای انسانها و نظامهای سیاسی حائز اهمیت بوده و فصل الخطاب بسیاری از منازعات نیز شده است. عوامل فوق موجب شده است که تحلیل زمین از منظر حقوقی، قواعد فقهی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، بهره برداری، زیست محیطی و… به امری اجتنابناپذیر تبدیل شود و نهادهای حاکمیتی از زوایای مختلف موضوع را بررسی و مسیرهای اصلی را برای بهبود مدیریت بر آن پیگیری نمایند. زمین در داخل مرزهای سیاسی جوامع در سطوح ملی و خرد قابل تحلیل، و از منظر مدیریت کاربریها نیز حائز اهمیت میباشد و با رویکرد آینده پژوهی و توجه به سرمایه های بین نسلی، از کنار مباحث تاثیرگذار و تاثیرپذیر از زمین، به سهولت و سادگی نمیتوان گذشت. مدیریت زمین و بخشی از مسئولیتهای این رویکرد در سطح وسیعی از این عرصه به عهده وزارت جهادکشاورزی است که نهادهای سازمانی متعددی بر این فرایند نقش آفرینی دارند. *** سازمان امور اراضی که از جمله نهادهای مسئول در چارچوب ماموریتهای سازمانی در کنار سایر دستگاهها میباشد در راستای انجام رسالت و وظیفه قانونی و بهره گیری از دانش مرتبط، اقدام به فراهم سازی برگزاری همایش ملی مدیریت زمین در ایران نمود که در این خصوص با مشارکت نهادهای حقوقی، اجرایی، دانشگاهی و پژوهشی مقدمات برگزاری آن را در تابستان سال ۱۳۹۴ فراهم و موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نیز به اعتبار نقش و اهمیت موضوع در برنامه های توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در این راستا اقدام به همکاری و همراهی با این جریان علمی نمود. . کتاب حاضر که یک جلد از سه جلد مجموعه مقالات دریافت شده میباشد به یکی از ابعاد سه گانه زیر توجه کرده است: – مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین – مدیریت کاربری زمین از منظر نظام بهره برداری، فنی، اجرایی و محیط زیستی – مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. . ساختار طراحی و اجرای همایش و داوری مقالات کتاب حاضر از طریق همکاری اساتید و محققین مشروح در فهرست پیوست میباشد که ضمن تقدیر و تشکر از یکایک ایشان از جمله اعضای محترم شورای سیاستگذاری، کمیته علمی، کمیته اجرایی و کمیته داوران مقالات، از دبیر محترم کمیته علمی، جناب آقای دکتر مصطفی شریف، استاد محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سپاسگزاری نموده و از مدیریت سازمان امور اراضی به خاطر پشتیبانی ایشان تشکر میشود. علاوه بر آن از ویراستاران محترم ادبی مجموعه مقالات آقایان نوشمند و دشوارپسند، مدیریت پیگیری امور داوری مقالات آقای آذرینفر و از صفحهآرای کتاب آقای ابراهیم حبیبی سیاهپوش نیز سپاسگزاری می شود. . سیدحسن کاظمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی تابستان ۱۳۹۴   ………………………………………………………………………………………………………. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران/ مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

کتاب مالکیت خصوصی در اسلام – [همراه با مباحثی پیرامون مالکیت زمین])

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب مالکیت خصوصی در اسلام  (همراه با مباحثی پیرامون مالکیت زمین) .   ناشر : دادگستر  مولف : آیت الله حاج میرزا علی احمدی میانجی    . . نوع کتاب مرجع مقطع دانشگاهی نوع گردآوری تالیف نوبت چاپ ۱ تاریخ چاپ ۸۲ نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید تیراژ ۱۰۰۰ نوع جلد شومیز قطع کتاب وزیری تعداد صفحات ۳۰۰ شابک ۷-۹۸-۶۳۵۲-۹۶۴-۹۷۸ . معرفی کتاب  پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ با توجه به ماهیت ظالم ستیزی و احقاق حقوق مظلومان افکار چپ گرایانه در زمینه مسایل اقتصادی وسط منحرفین مارکسیست یا مارکسیست زده در جامعه رواج پیدا کرده و چه بسا نا دانسته توسط کارگزاران نظام نوپا در مواردی به اسم احکام اسلام جامه عمل به خود پوشید. مؤلف در آن جو مسموم و متشنج بی اعتنا به جو موجود ابتدا به صورت جلسات بحث آزاد مصارف اسلامی را به زبان ساده برای جوانان بیان کرده و آن ها را نسبت به احکام و مسارف اسلامی آشنا کردند سیر مباحث مذکور را بطور مستدل و مستند به رشته تحریر در آوردند. مؤلف گرانقدر در باره رکن اساسی اقتصاد یعنی مالکیت و به تبع آن مالکیت زمین بحث مستوفی نموده و اموال مالکیت را به ترتیب ارث - دیه - دین - مهر و متاع - غصب لقطه - عاریه - بیع - عتق - انفاق و در پایان مالکیت زمینی را مورد بحث و بررسی قرار داده و آیات مربوطه را به همراه منابع آن ها ذکر کرده اند.  

کتاب نظام های حاکم بر مالکیت و بهره برداری از زمین های زراعی در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب نظام های حاکم بر مالکیت و بهره برداری از زمین های زراعی در ایران . مولف کتاب : محمودرضا تدین ناشر : دانشگاه شهرکرد . . کد داخلی کتابفروشی۱۵۱۸۲ ناشر : دانشگاه شهرکردسال سال چاپ : ۹۰ نوبت چاپ : ۱ تعداد صفحات : ۶۱۶ قطع کتاب : وزیری سی دی : ندارد بارکد : ۰۱۵۱۸۲ وزن : ۲۴۶۴ . فهرست موضوعات کتاب (PDF) . معرفی کتاب  احساس مالکیت از بدو خلقت در نهاد آدمی وجود داشته و مبنای بسیاری از مناسبات فردی و اجتماعی بشر بوده است. ظهور تمدن‌ها، مدنیت‌ها، تشکیل بسیاری از حکومت‌ها و بروز بسیاری از مکاتب فلسفی، آیینی، مذهبی و تدوین بسیاری از قوانین و مقررات حقوقی بر اساس مالکیت اراضی و نحوه بهره‌برداری از زمین استوار بوده است. ایران از اولین نقاط دنیا بوده است که در آن اجتماعات بشری بر اساس یک‌جا نشینی، بهره‌برداری از زمین، اهلی‌کردن گیاهان زراعی و دام‌ها به‌وجود آمده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که ایرانیان از ابتدای دوران کوچ نشینی و دامپروری تا امروز دارای رسوم، قواعد، مقررات و قوانین حقوقی مرتبط با مالکیت اراضی و بهره برداری از آن بوده‌اند. در دوران‌ها و حکومت‌های مختلف گاهی تدوین و ایجاد قوانین حقوقی و شیوه‌های بهره‌برداری در جهت مصالح و منافع تولید کنندگان بوده، که موجب شکوفایی و رونق کشاورزی می‌شده است. احداث قنوات، آب‌بندها، سدها و… در نقاط مختلف کشور که سابقه هزاران‌ساله دارد نشان‌دهنده این مطلب است. در برخی از دوران تاریخی نیز به دلیل خوی، منش، افکار استثماری، غارتگری، چپاول و ثروت‌اندوزی حاکمان و عمال ولایات، نه تنها توجهی به بهبود شرایط تولید کشاورزی نمی‌شده، بلکه با وضع قوانین و مقرراتی ناعادلانه، سعی در حداکثر بهره‌برداری از منافع تولید بوده که در نهایت منجر به تخریب عوامل تولید (زمین، آب، نیروی کار و سرمایه) می‌شده و فلاکت، گرسنگی، آوارگی، فقر و جهل را برای قشر تولید کننده (رعیت) به همراه داشته است. بررسی‌های تاریخی و حقوقی نشان می‌دهد قوانین و مقررات حقوقی مانند شیوه‌های ارباب-رعیتی (بر اساس سهم عوامل تولید)، اقطاع، تیول، سیورغال، عشر، خراج، جزیه، مزارعه، مساقات، مضاربه، غارسی و… همه بر شیوه‌های تولید حکایت دارند.  در یک صد سال گذشته تحولات مالکیت و اصلاحات ارضی با اجرای قوانین مشروطه آغاز شد. یکی از اتفاقات مهم در تاریخ مالکیت اراضی ایران اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ بوده است. مبنای اصلاحات ارضی در این دوران مناسبات حقوقی حاکم بر جوامع تولیدی بوده که قبل از اجرای قانون در اکثر نقاط کشور بین مالک و رعیت وجود داشته است.نکته جالب توجه آن است که قدمت برخی از این مناسبات حقوقی به دوران باستان بر می‌گردد که در آن شیوه بهره‌برداری ارباب-رعیتی حکم‌فرما بوده است. . . پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، ملاک بسیاری از واگذاری اراضی و حتی شیوه‌های حاکم بر نحوه بهره‌برداری از زمین بر اساس قواعد اسلامی و نظام های بهره‌برداری گذشته بوده است. در حال حاضر هم‌چنان در مواردی روابط بین مالکین و بهره‌برداران از زمین بر اساس قوانین و مناسبات حقوقی گذشته مانند: مزارعه، غارس- مالکی، نیمه‌کاری، اجاره‌کاری، سهم‌بری و… است.  هم‌چنین بسیاری از اسناد و مدارک مثبت مالکیت اراضی بر اساس قواعد، اصطلاحات، مقررات و قوانین حقوقی گذشته استوار است که میزان مالکیت اراضی بر اساس حق نسق، حقابه، جفت‌گاو، مقیاس من، شعیر، حراثه، قفیز و… مشخص شده است و بسیاری از این موارد در محاکم قضایی، ثبت اسناد و املاک، دفاتر رسمی و در احکام شرعی (قوانین ارث، وقف، وصیت و…) جایگاه قانونی و حقوقی دارد. . هدف از تالیف این کتاب، آشنایی دانشجویان، دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی، حقوق، تاریخ، جغرافیا و اقتصاد و نیز مسئولین، برنامه‌ریزان، کشاورزان و بهره برداران با روند مسایل مالکیت اراضی زراعی و بهره‌برداری از زمین از دوران‌های گذشته تاکنون است. امروزه موفقیت کارشناسان و فارغ‌التحصیلان جوان کشاورزی در عرصه‌های تولیدکشاورزی مرهون آگاهی از سیر تحولات تاریخی و حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی و شیوه‌های بهره‌برداری از آن است. آگاهی وکلای جوان و حتی احساس مالکیت از بدو خلقت در نهاد آدمی وجود داشته و مبنای بسیاری از مناسبات فردی و اجتماعی بشر بوده است. ظهور تمدن‌ها، مدنیت‌ها، تشکیل بسیاری از حکومت‌ها و بروز بسیاری از مکاتب فلسفی، آیینی، مذهبی و تدوین بسیاری از قوانین و مقررات حقوقی بر اساس مالکیت اراضی و نحوه بهره‌برداری از زمین استوار بوده است.

کتاب «زمین در اقتصاد اسلامی»

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب «زمین در اقتصاد اسلامی» . مؤلفان:سعید فراهانی‌فرد، محسن رضائی‌صدرآبادی ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  . کتاب «زمین در اقتصاد اسلامی» تالیف سعید فراهانی‌فرد و محسن رضایی صدرآبادی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۴۰  صفحه با شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۵۳ هزار تومان منتشر شده است. . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۷۷ سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۳۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۳۴۰ شابک ۱۰ رقمی: ۶۰۰۱۰۸۴۹۵۵ شابک : ۹۷۸۶۰۰۱۰۸۴۹۵۹ . معرفی کتاب: این کتاب در هشت فصل مباحثی مانند «نظام‌های بهره‌برداری از اراضی»، «مالکیت زمین در اسلام»، «بررسی فقهی بهره‌برداری از زمین»، «تبیین مولفه‌های اساسی نظام بهره برداری از زمین»، «بازار زمین»، «مالکیت و بهره برداری از زمین در ایران» را مورد بررسی قرار داده است. در مقدمه‌ این کتاب آمده است: «زمین یکی از اساسی‌ترین منابع طبیعی است که به عنوان عامل تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد موثر است. امروزه زمین علاوه بر نقش اصلی خود، به علت محدودیت عرضه آن و شرایط خاص اقتصادی در برخی کشورها و از جمله در کشور ایران، ماهیت دارایی نیز پیدا کرده است و به عنوان کالایی بادوام برای حفظ ارزش پول و نیز به منظور فعالیت‌های سوداگرانه مورد تقاضا قرار می‌گیرد؛ همچنین زمین از منابعی نیست که با مصرف آن تمام شود. به همین سبب نمی‌توان آن را در چارچوب منابع فناپذیر طبقه‌بندی کرد. با وجود این به علت محدودیت آن با منابع تجدیدپذیر همانند جنگل‌ها و ماهی‌ها نیز تفاوت ماهوی دارد.» نویسندگان دو ویژگی برای زمین قائل هستند که این دو ویژگی عبارتند: «از طرف دیگر دو ویژگی زمین، آن را از دیگر کالاها ممتاز کرده است. ویژگی اول ناهمگن بودن انواع زمین است. زمین‌ها هم از جهت قرارگرفتن در مناطق مختلف جغرافیایی(شهر، روستا، نزدیک بودن به بازار و مناطق تجاری، در دسترس بودن راه‌های مبادلاتی و مانند آن و نیز از جهت حاصل‌خیزی و برخورداری از آب و ..) نامتجانس هستند و به همین سبب از عرضه و تقاضا و به تبع آن از بازاری خاص برخوردارند. ویژگی دوم زمین دوام آن است. زمین را از جمله کالاهای بادوام طبقه‌بندی می‌کنند. این ویژگی در عرضه آن تأثیر خاصی دارد، زیرا این کالا با مصرف آن تمام نمی‌شود. همچنین کاربرهای مختلف زمین در بخش‌های مسکونی، کشاورزی، صنعتی و ... نیز ورود بخش‌ دولتی و بخش خصوصی در بازار زمین، گستره بازار آن را متنوع و پیچیده کرده و به طور طبیعی بررسی تفصیلی بازار زمین و عوامل موثر در آن مطالعه درباره عرضه و تقاضای آن در هر یک از این بخش‌ها به طور جداگانه می‌طلبد.» هدف کتاب بررسی فقهی مسئله زمین بیان شده است: «هدف کتاب تبیین نظام بهره‌برداری از زمین به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های نظام اقتصادی اسلام است. برای این منظور لازم بود ابتدا موضع اسلام را درباره مالکیت و نیز بهره‌برداری از زمین تحت عنوان مباحث فقهی این دو مسئله بررسی کنیم و در ادامه با استفاده از آیات قرآن و روایات اهل بیت، هدف‌ها و مبانی نظام بهره‌برداری از اراضی را در اسلام تبیین کنیم. در پایان نیز به منظور میزان تحقق این نظام در اقتصاد ایران به بررسی وضعیت مالکیت و بهره‌برداری اراضی در ایران و آسیب‌شناسی قوانین موجود پرداخته‌ایم.» در واقع سه فصل ابتدایی کتاب یعنی بررسی پیشینه، طبقه‌بندی انواع زمین، نظام بهره‌برداری از اراضی به عنوان مقدمه ورود به بحث آمده است. در فصل چهارم و پنجم به تبیین دیدگاه فقیهان و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی درباره مالکیت و بهره‌برداری از زمین در اسلام پرداخته شده است. در این فصول تلاش شده است علاوه بر تبیین فقهی مسئله سهم دولت و بخش خصوصی را در مالکیت و بهره‌برداری از این منبع خدادادی تبیین کرده و اثبات کنند که این نوع استفاده از زمین با مبانی و هدف‌های اقتصاد  اسلامی مانند حفظ محیط زیست و عدالت بین‌نسلی سازگاری دارد. در فصل ششم نویسندگان معتقدند یکی از ویژگی‌های اصلی این کتاب بررسی و تبیین هدف‌ها و مبانی مفروض در بهر‌ه‌برداری از زمین است و در همین راستا می‌گویند: «در فصل ششم، با بررسی آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توان رشد اقتصادی در کنار حفظ محیط زیست و عدالت بین‌نسلی و در یک تعبیر جامع توسعه پایدار را به عنوان هدف  نظام بهره‌برداری دانست و اصولی مانند حاکمیت دولت، توانایی و تخصص، مصلحت عمومی و منع بهره‌برداری مسرفانه را به عنوان مبانی نظام شناسایی کنیم؛ اصولی که شاخص‌های روشنی برای سیاست‌گذاری کلان در حوزه بهره‌برداری از زمین را مهیا می‌کند.» در فصل هفتم بحث بازار زمین و عرضه و تقاضای آن در اقتصاد اسلامی و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل علیرغم شباهت‌های زیاد بازار زمین در اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، تفاوت‌هایی نیز با آن بازار دارد. از جمله در اقتصاد اسلامی، عرضه دولتی زمین پررنگ‌تر است و دولت از این طریق می‌تواند، جامعه را به سمت بهره‌برداری عادلانه (عدالت بین- نسلی و درون – نسلی) از زمین سوق دهد. در این فصل درباره عرضه و تقاضا آمده است: «مفاهیم کشش عرضه و تقاضا در مسئله زمین، مفاهیمی بامعنا می‌باشند. درصد تغییرات عرضه (تقاضا) یک کالا نسبت به درصد تغییرات قیمت همان کالا را کشش عرضه (تقاضا) می‌نامند. شدت و ضعف کشش عرضه بستگی به عواملی همچون وجود جانشین، سهم کالا از سبد مصرفی و درآمد، تعداد کاربردهای کالا، مدت زمان ممکن برای واکنش و قیمت کالا می‌باشند. وجود کالاهای جانشین، بالا بودن سهم کالا از درآمد و سبد مصرفی، زیاد بودن موارد کاربرد، طولانی بودن زمان تصمیم‌گیری و بالا بردن قیمت کالا موجب بیشتر شدن کشش قیمتی می‌شود. کشش بیشتر بدین معناست که با افزایش قیمت، تقاضا به میزان زیادتری نسبت به آن واکنش می‌دهد....بازار زمین نیز عوامل خاص را در طرف تقاضا و طرف عرضه دارد که بر روی کشش تقاضا و کشش عرضه زمین تاثیر می‌گذارد.» در فصل پایانی کتاب وضعیت زمین در اقتصاد ایران در آیینه تاریخ قبل و بعد از اسلام مطالعه شده و آسیب‌های موجود در قوانین و نهادهای مرتبط با زمین در دوران اخیر بررسی شده است. در همین فصل که نتیجه‌گیری کتاب است آمده: «هدف اساسی در این کتاب تبیین نظام‌ بهره‌برداری از زمین به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های اقتصادی اسلام می‌باشد. برای این منظور لازم بود ابتدا موضع اسلام را درباره مالکیت و نیز بهره‌برداری از زمین تحت عنوان مباحث فقهی این دو مسئله بررسی کنیم و در ادامه با استفاده از آیات قرآن و روایات اهل بیت، هدف‌ها و مبانی نظام بهره‌برداری از زمین را کشف کرده تا بتوانیم مدل بهره‌برداری از اراضی را در اسلام تبیین کنیم. در پایان نیز به منظور میزان تحقق این نظام در اقتصاد ایران به بررسی وضعیت مالکیت و بهره‌برداری اراضی در ایران و آسیب‌شناسی قوانین موجود پرداخته‌ایم.» در پشت جلد کتاب آمده است: «زمین یکی از نهاد‌های تولید است که با کاربری‌های مختلف در بخش‌های گوناگون اقتصاد دارای نقش موثر است. در اقتصاد ایران، زمین علاوه بر عامل تولید، به عنوان دارایی نیز به منظور حفظ قدرت خرید و فعالیت‌های سوداگرانه مورد استفاه قرار گرفته است. در این پژوهش، الگوی مالکیت و بهره‌برداری از زمین در نظام اقتصادی اسلام مورد کاوش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در اسلام با توجه به اصول و قواعد در مالکیت و بهره‌برداری از زمین می‌توان الگویی مناسب برای استفاده از این نعمت الهی طراحی نمود که عمل به آن موجب توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و عدالت درون‌نسلی و برون‌نسلی شود.»

کتاب مالکیت زمین در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب مالکیت زمین در اسلام . مؤلفان: جعفر حسینی، محمدحسن مکارم ناشر: انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۳ سال چاپ: ۱۳۷۲ نوبت چاپ: دوم تیراژ: ۵۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۱۰۴ قطع و نوع جلد: رقعی .  

کتاب نهادهای مالی زکات در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب نهادهای مالی زکات در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران . مؤلفان: محمدمهدی عسکری، مهدی اسماعیل‌پور ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۵۶ سال چاپ: ۱۳۹۲ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۵۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۳۰۸ قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۳۳۲۷ . معرفی کتاب  جمع‌ آوری‌ و توزیع‌ زکات‌ در دوران‌ حکومت‌ حضرت‌ رسول‌(ص) و امیرالمؤمنین‌(ع) در نهایت‌ دقت‌ صورت‌ می‌گرفته‌ است‌ و در زمان‌ خلفا نیز تا حدودی‌ این‌ نظام‌مالی‌ اجرا می‌شد. در زمان‌ معاصر اجرای‌ این‌ فریضه‌ الهی‌ هر چند به‌طور ناقص‌، در بسیاری‌ از کشورهای‌ مسلمان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ ولی متأسفانه‌ در کشور ما چندان‌ توجهی‌ بدان نشده‌ است‌. مصادیق‌ متعلقات‌ زکات‌ در زمان‌ معاصر کدامند؟ آیا اصناف‌ مستحقین‌ زکات‌ در حال حاضر وجود دارند؟ چه‌ نهادی‌ مسئولیت‌ جمع‌‌آوری‌ و توزیع‌ زکات‌ را بر عهده‌ دارد؟ پاسخ‌ به سؤالات‌ بالا، شروط‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ نظام‌ زکات‌ در یک‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌. کتاب حاضر که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای اسماعیل پور می‌باشد، در جهت پاسخ گویی به سؤالات فوق‌الذکر با بهره‌گیری از آراء فقهای عظام شیعه در دوره‌های مختلف و زمان حال و نیز تجارب ستاد زکات و با هدایت‌های حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای قرائتی تدوین شده است.

کتاب « زکات ره توشه عاملین»

بسمالله الرحمن الرحیم  کتاب « زکات ره توشه عاملین» (با متن کامل) . عنوان و نام پدیدآور : ره توشه عاملین زکات / مهدی اسماعیل پور دره. مشخصات نشر : تهران: ستاد اقامه نماز، ۱۳۸۸. . متن کامل کتاب : PDF : « زکات ره توشه عاملین» . . محل نشر : تهران قطع : پالتویی نوع کتاب : تالیف زبان اصلی : فارسی نوع جلد : شومیز قطع : پالتویی تیراژ : ۵۰۰۰ تعداد صفحات : ۷۲ تاریخ نشر : ۱۳۹۱/۹/۶ رده دیویی : ۰۲۹۰۷۳۵۶ شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۰۳۱-۰ . معرفی کتاب: این کتاب با موضوع احادیث و زکات توسط انتشارات ستاد اقامه نماز به چاپ رسیده است و مطالب مفید و مهمی در مورد تاریخچه زکات، معنای زکات، اهمیت و راههای گسترش زکات را برای خوانندگان به همراه دارد. در بخشی از این کتاب آمده است: یکی از نیازها و خواست های مشروع دینی و اجتماعی، بهره مندی از حداقل امکانات زندگی و زدودن فقر از چهره جامعه است و اسلام با چند برنامه، از جمله زکات به عنوان یک واجب مالی به این خواست مشروع، پاسخ صریح و قاطع داده و پرداخت زکات را جزء واجبات مالی عنوان کرده است. کتاب «زکات ره توشه عاملین» کتابی از « مهدی اسماعیل پور دره» است که در بهار ۹۱ توسط موسسه فرهنگی- انتشاراتی ستاد اقامه نماز در بیش از ۱۵ بخش به چاپ رسیده است. عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره پیشگفتار تاریخچه زکات معنای زکات اهمیت زکات از دیدگاه آیات و روایات آثار زکات راههای گسترش فرهنگ زکات و تشویق مردم به پرداخت آن احکام زکات وظیفه کشاورزان و باغداران کسر مخارج؛ وظیفه دامداران وظیفه سکه داران مصارف زکات احکام مصرف زکات مستحبات پرداخت زکات شیوه دریافت زکات چگونگی پرداخت زکات برخی از ضوابط و مقررات مورد نیاز پی نوشت ها

کتاب زکات در اسلام به ضمیمه احکام، شرایط و آداب زکات

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب: زکات در اسلام به ضمیمه احکام، شرایط و آداب زکات . مؤلف: محمدکاظم پورمقدمی ناشر: یکتای هستی . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۵۶ سال چاپ: ۱۳۹۱ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۸۰ قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۱۶۴۳۴ . معرفی کتاب بیان احکام و شرایط زکات در آموزه‌های اسلامی و آثار و فواید دنیوی و اخروی مربوط به آن است. در این اثر ابتدا به بحث در مورد ارزش و مقام معنوی زکات پرداخته شده و آداب پرداخت و دریافت زکات از منظری فقهی بیان گردیده و سپس تاریخچه‌ای از فرهنگ پرداخت زکات در تاریخ اسلام ارایه گردیده است. نویسنده به مصارف مهم زکات و شیوه گرفتن آن اشاره کرده و موارد وجوب و همچنین شرایط زکات در زمینه غلات، چهارپایان، طلا و نقره و سایر موارد وجوب زکات را بررسی نموده است. نویسنده پرداخت زکات را عامل افزایش برکت در زندگی عنوان کرده و آن را مترادف اقامه نماز از دیدگاه قرآن دانسته و شرایط مستحقان زکات و پرداخت‌کنندگان آن و نحوه مصرف اموال مربوط به زکات را نیز از منظری فقهی تبیین نموده است.

کتاب امکان‌سنجی اجرای زکات در ایران: با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی و تجربیات اجرایی کشورهای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب: امکان‌سنجی اجرای زکات در ایران:  با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی و تجربیات اجرایی کشورهای اسلامی . مؤلف: محمداسماعیل توسلی ناشر: ستاد اقامه نماز . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۵۶ سال چاپ: ۱۳۸۸ نوبت چاپ: ۲ تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۲۳۴ قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۳۰۹۹۱۲ ..................................................................................... معرفی کتاب  کتاب «امکان‌سنجی اجرای زکات در ایران: با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی و تجربیات اجرایی کشورهای اسلامی» تألیف «محمداسماعیل توسلی» به همت ستاد اقامه نماز منتشر شد.  این کتاب صرفا ماهیت تحلیلی و مقایسه‌ای دارد و درصدد نفی یا اثبات هیچ یک از نظرات فقهی یا مدیریتی نیست. مستندات این کتاب برای ارجاع فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت، بیشتر کتاب‌های قرطبی، جزیری و قرضاوی که مورد اعتماد و اعتنای علمای آن‌ها هستند، بوده است و اگر رأیی بر خلاف یا دارای خصوصیت ویژه بوده است مؤلف با ذکر منبع آورده است. مستندات این کتاب برای آرای جدید فقهی علمای اهل سنت بیشتر از همه گزارشات همایش‌های متعدد زکات که در این کشورها برگزار شده است و مجموعه فتاوای منتشر شده آن‌ها و قوانین زکات این کشورها و دیگر منابع معتبر بوده است و در مجموع برای اتقان بیشتر کار به منابع بیشتری که در قسمت منابع و مآخذ آمده است مراجعه و استناد شده است. این کتاب در شش فصل با عناوین بررسی تطبیقی احکام زکات، بررسی تطبیقی قوانین زکات کشورهای اسلامی، مدیریت و سازمان‌دهی اداری زکات، جمع‌آوری زکات در کشورهای اسلامی، توزیع زکات در کشورهای اسلامی وزکات و امکان اجرایی آن در ایران تدوین شده است . کتاب «امکان‌سنجی اجرای زکات در ایران: با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی و تجربیات اجرایی کشورهای اسلامی» تألیف «محمداسماعیل توسلی» به تازگی (۳۰ مردادماه)، به همت ستاد اقامه نماز، به شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در قطع وزیری (شومیز)، منتشر شد.

کتاب زکات در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب زکات در اسلام . نویسنده : اکبر دهقان ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی . . زبان : فارسی محل نشر قم : تاریخ انتشار : ۱۳۷۸ قطع : رقعی تیراژ : ۱۰۰۰ تعداد صفحات : ۱۲۸ شابک : ۹۶۴-۴۷۰-۲۴۳-۳

کتاب زکات در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب: زکات در اسلام . نویسنده : حسن نورالهی . . زبان :  زبان فارسی دسته بندی :  فقه  نوع چاپ :  چاپ چهارم ویرایش جدید چاپ ایران  . معرفی کتاب : به گزارش سایت خبری کمیته امداد امام خمینی (ره)،این کتاب به صورت درسنامه و در ده فصل که هر فصل نیز دارای ده بخش است نگاشته شده است. این کتاب جهت آموزش کشاورزان و عاملین زکات و با زبان بسیار ساده ، همراه با آیات و روایات و در قالب عناوینی مانند آثار زکات در دنیا و آخرت،آثار فردی و اجتماعی زکات،ترک زکات در دنیا و آخرت وراههای ترویج زکات تهیه و تنظیم شده است. بخش احکام این کتاب همراه با جدول نصاب ها بوده و در بخش توسعه و ترویج زکات با تصاویر رنگی چاپ شده است. گفتنی است تعدادی از این کتاب در دبیرخانه شورای زکات موجود است که شهروندان در صورت نیاز می توانند با مراجعه و یا ارائه درخواست کتبی آنرا تهیه نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز با شماره تلفن ۰۹۱۹۰۴۹۷۱۴۹تماس حاصل نمایند.    

زکات بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم  کتاب: زکات بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) . نویسنده: عباس کوثری ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی . . زبان فارسی نوبت چاپ: اول صفحات: ۶۸ قطع: پالتویی، شومیز . معرفی کتاب  سبک زندگی هر جامعه‌ای‌، نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است و هر جامعه‌ای زمانی می‌تواند آثار ایدئولوژی و جهان‌بینی ‌خود را به نمایش بگذارد که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزش‌هایش شکل گرفته باشد. . جامعه کنونی ما به علت تأثیرپذیری از فرهنگ غرب از یک سو و تحت تأثیر زندگی قبل از انقلاب اسلامی از سوی دیگر، متأسفانه نتوانسته است میان باورهای اصیل اسلامی و سبک زندگی خود در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، ارتباطی عمیق و تنگاتنگ ایجاد کند و از داشتن سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی محروم مانده و نتوانسته است از میوه‌های ارزشمند عقاید و باورهای دینی خویش در عرصه رفتار و سبک زندگی بهره‌مند گردد. . مقام معظم رهبری با درک صحیح از این وضعیت نگران‌کننده جامعه فرمودند: باید آسیب‌شناسی شود که چرا ما در این حوزه ( سبک زندگی اسلامی ) که بخش حقیقی و اصلی تمدن است پیشرفت نکردیم. ایشان برای اصلاح جامعه از آسیب‌های یاد‌شده و دستیابی به زندگی بر اساس سبک اسلامی فرمودند: هدایت قرآن را باید در زندگی خود حاکم کرد؛ ما بحمدالله هم قرآن را داریم و هم کلمات اهل‌بیت علیهم السلام را داریم: « انی تارک فیکم الثقلین »؛ باید از اینها استفاده کنیم و جامعه را بر اساس اینها شکل دهیم .[۱] اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علوّ معنوی هست، راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز می‌کند؛ راه عزت را قرآن به روی ما باز می‌کند؛ راه زندگی درست را و سبک زندگی سعادت‌آمیز را قرآن به روی ما باز می‌کند .

دانشنامه مناسبتی “زکات” در فضای مجازی عرضه شد

بسم الله الرحیم الرحیم دانشنامه مناسبتی "زکات" در فضای مجازی عرضه شد . دانشنامه مناسبتی «زکات» با ۱۲۸ مطلب خواندنی پیرامون فوائد و آثارزکات در پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت قرار گرفت. مدیر اجرایی پایگاه حوزه نت در گفت وگو با خبرگزاری حوزه، هدف از تولید این درختواره مناسبتی را تببین و شناساندن آثار، برکات و فلسفه وجودی زکات عنوان کرد. هادی دهقان افزود: این دانشنامه با مطالبی از جمله؛ پرسش و پاسخ، گزیده کتاب، چکیده پایان نامه، بریده جراید، مقالات طلاب و دانشجویان در قالب ۱۳ نمایه اصلی و ۲۰ نمایه فرعی از هم اکنون در دسترس علاقمندان قرار دارد. . . این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم بیان داشت: "کلیاتی درباره زکات، زکات در ادیان آسمانی، زکات در اسلام و آئینه قرآن، زکات در آئینه رویات و سیره معصومان(ع) ، فقه و زکات، زکات و دانشمندان دینی، نقش دولت و حکومت اسلامی در برابر زکات، زکات و ادبیات، کتاب شناسی زکات و زکات در اینترنت و رسانه" از جمله عناوین نامه های اصلی می باشند. همچنین "ماهیت و مفهوم زکات، فلسفه تشریع زکات، مقایسه زکات، خمس و صدقه، زکات، مالیات و جزیه، حقوق عمومی در اموال، فواید اقتصادی زکات، پیامدهای ترک زکات، اقسام زکات" و... از نمایه های فرعی این درختواره است. لازم به ذکر است، علاقمندان می توانند جهت استفاده از این دانشنامه به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه کنند. . http://www.hawzah.net/fa/Subjects.html?AssetID=0&SubjectId=81084 . ________________________________________ منبع : خبرگزاری رسمی حوزه

کتاب : زکات در بخشی از این کتاب می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم  کتاب : زکات . نویسنده: محمدحسین فلاح زاده ناشر : ستاد اقامه نماز . . زبان : فارسی رده بندی دیوی: ۲۹۷/۳۵۶ تعداد صفحات: ۳۲ صفحه تاریخ انتشار: ۱۳۸۳ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۰۹-۹۶-۷ .   معرفی کتاب کتاب حاضر اثری از محمد حسین فلاح زاده می باشد که توسط انتشارات ستاد اقامه نماز منتشر شده است. همه مسلمانان می دانند و باور دارند که پرداخت زکات، یکی از واجبات دینی و از وظایف مهم اقتصادی آنان است. زکات موارد و مصارف معین و احکام خاصی دارد که در مکتب فقهی به طور دقیق بیان شده است. برای عمل به این واجب الهی، شناخت آن موارد و مصارف و احکام لازم است. در این کتاب احکام زکات در پاسخ به پرسش هایی چون چه کسانی باید زکات بپردازند؟ چه وقت باید زکات پرداخت؟ چه چیزهایی زکات دارند؟ و ... ارائه می شود. در بخشی از این کتاب می خوانیم: " یکی از شرایط وجوب زکات دام آن است که حیوان در طول سال بیکار باشد، پس شتری که برای بارکشی یا گاوی که در شخم زدن به کار گرفته می شود، زکات ندارد، ولی اگر در طول سال، یکی دو روز به کار گرفته شود، زکات آن واجب است.    

زکات در اسلام: راه‌کارهای ترویج فرهنگ زکات

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب: زکات در اسلام راه‌کارهای ترویج فرهنگ زکات . مؤلف: سیدفاضل موسوی ناشر: دفتر عقل ویراستار: مرضیه علاقه‌بند . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۵۶ سال چاپ: ۱۳۸۸ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۱۳۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۵۸ قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۷۶۱۸۳۸ . معرفی کتاب  این کتاب تحقیقی در زمینه‏ های اخلاقی، اجتماعی و فقهی «زکات» است. در این پژوهش نخست به مفهوم ‏شناسی زکات در آیات قرآن کریم پرداخته شده و سپس از منظری فقهی و اقتصادی به احکام زکات و شرایط پرداخت آن نگریسته شده است. نگارنده به نصاب و میزان زکات دام‏ها، غلات، طلا و نقره و سایر اموال مشمول زکات اشاره کرده و احکام مصرف زکات را بررسی می ‏نماید. وی در ادامه به آثار فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پرداخت زکات نیز پرداخت هو موانع پرداخت آن و راه‏های ترویج فرهنگ پرداخت زکات را بررسی کرده و نقش رسانه‏ ها و برنامه‏ سازان را در این نیاز بازگو می‏کند.

زکات

بسم الله الرحمن الرحیم  کتاب: زکات  . پدیدآورنده : محسن قرائتی  ناشر : ستاد اقامه نماز . . زبان : فارسی نوع کتاب : دیجیتالی  نوع متن : کتاب  تعداد جلد : ۱  شماره دیجیتالی : ۴۳۶ رده بندی کنگره : BP188/4 /ق ۳۶ز۸ ۱۳۸۱ رده بندی دیویی :‮ ۲۹۷/۳۵۶ شماره کتابشناسی ملی : م ۸۱-۴۵۳۹۲ ISBN : ۹۶۴۷۳۰۹۳۳۳ سال چاپ : ۱۳۸۱ نسخه اثر :۲ . متن کامل کتاب : PDF : زکات . ......................................................................................................................... معرفی کتاب :  عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ زکات در سایر ادیان الهى؛ تفاوت زکات در اسلام با ادیان دیگر؛ معناى زکات؛ چرا در جامعه فقیر وجود دارد ؟؛ چه کنیم که مردم خمس و زکات مال خود را بپردازند ؟؛ آثار فردى زکات؛ اهمیت زکات؛ آثار اجتماعى زکات؛ آثار اقتصادى نپرداختن زکات؛ گیرندگان و مصرف زکات؛ آداب پرداخت زکات؛ مقدار دریافت زکات چه قدر باشد ؟؛ گیرندگان خمس و زکات و انفاقات نیز باید به نکاتى توجه نمایند؛ گیرندگانى که اولویت دارند؛ شیوه پرداخت؛ شیوه گرفتن؛ به چه کسانى زکات ندهیم ؟؛ تفاوت خمس و زکات با مالیات؛ امام مهدى ( علیه السلام ) و زکات؛ پاسخ به چند سوال :؛ گستردگى زکات؛ پی نوشت ها

زکات دومین زیربنای اقتصادی اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  کتاب: زکات دومین زیربنای اقتصادی اسلام . مؤلف:حسین موسوی‌رادلاهیجی ناشر: امام‌شناسی و آثار الحجه (عج) . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۵۶ سال چاپ: ۱۳۷۹ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۲۴۸ قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک : ۹۷۸۹۶۴۹۰۱۰۹۱۵ . معرفی  کتاب در کتاب حاضر، ضمن مروری بر جایگاه و اهمیت زکات در اسلام، برخی احکام و محرمات آن بیان شده است . نگارنده ابتدا "زکات در اسلام"را توضیح داده، سپس نقش زکات را در تزکیه روح و جسم با استناد به آیات کریم یادآور می‌شود . برخی از مطالب بعدی کتاب بدین قرار است :جایگاه مودیان زکات، اسرار و فلسفه زکات، نصاب زکات، نظر برخی علما درباره زکات (نظیر :علامه حلی، شیخ طبری، ملامحسن فیض و کاشف الغطا)، اموالی که به آنها زکات تعلق می‌گیرد، و زکات به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ .

آثار و برکات زکات شامل: سیمای زکات، فلسفه پرداخت زکات

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب: آثار و برکات زکات شامل: سیمای زکات، فلسفه پرداخت زکات . مؤلف: محمد رحمتی‌شهرضا ناشر: آسمان دانش . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۵۶ سال چاپ: ۱۳۹۱ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۱۲۸ قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۶۹۷۰۵۵ . معرفی کتاب  بررسی سیمای زکات و فلسفه آن در آموزه‌های اسلامی است. دراین نوشتار ابتدا به تعریف لغوی، اصطلاحی و قرآنی زکات پرداخته شده و سپس آثار فردی و اجتماعی زکات در اصلاح نفس افراد و بهبود وضع معیشت مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنگاه از منظری فقهی به بررسی شرایط پرداخت زکات اعم از موارد وجوب آن، شرایط واجب شدن آن، نصاب زکات طلا و نقره، گاو و گوسفند، شتر و همچنین موارد مصرف زکات پرداخته شده و پس از آن از منظری اخلاقی به بیان زکات اعضای بدن و پرداخت زکات انواع نعمت‌های مادی و معنوی مورد بحث واقع شده است. نویسنده همچنین توصیه‌هایی اخلاقی در این زمینه ارایه کرده و سئوالاتی نیز در قالب مسابقه برای خوانندگان در نظر گرفته است.

نگاهی به زکات در اسلام و مسائل کنونی آن

بسم الله الرحمن الرحیم  نگاهی به زکات در اسلام و مسائل کنونی آن . مؤلفان: محمداسماعیل توسلی، ام‌کلثوم فیاضی ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۳۵۶ سال چاپ: ۱۳۹۹ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۲۶۲ شابک ۱۰ رقمی: ۶۰۰۲۱۴۸۳۹۶ شابک ۱۳ رقمی: ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۸۳۹۱ . معرفی کتاب: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) کتاب نگاهی به زکات در اسلام و مسائل کنونی آن، نوشته محمد اسماعیل توسلی و ام کلثوم فیاضی را به چاپ رسانده است. . خداوند عادل و حکیم با تشریع زکات به عنوان حق فقرا در اموال اغنیا به یاری فقرا شتافت. به گونه ای که روایات وجوب آن را از ضروریات دین شمرده و مقدار آن را برای رفع فقر کافی دانسته است. به خاطر اهمیت زکات در فرهنگ اسلامی یکی از دغدغه های نظام اسلامی و خواست به حق مومنین فراهم آوری زمینه های لازم نظری و عملی برای اجرای کامل آن در ایران اسلامی است. کتاب حاضر با یک مطالعه تطبیقی به بررسی ابعاد معنوی، فقهی و اقتصادی زکات در اسلام به امکان سنجی فقهی توسعه موارد وجوب و احیای موارد خارج شده از آن می پردازد. این کتاب نشان داده، انتخاب رای فقهی می تواند اثر مهمی روی افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی داشته باشد. . . این پژوهش در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول و دوم به گستره زکات در قرآن و ویژگی ها و آثار پرداخت زکات می پردازد. در فصل سوم و چهارم به مبحث زکات در روایات فقه شیعه و اهل سنت همت می گمارد. در فصول پنجم، ششم ضمن بهره گیری از مطالعه های پیشین در جهت گسترش پایه مالیاتی زکات، دلایلی جدیدی را برای توسعه موارد وجوب آن اقامه کرده است. این مطالعه چالش قابل اعتنایی را در مدل های برآورد ظرفیت زکات بالقوه دیده و مدل تکاملی جدیدی را برای واقعی تر کردن برآورد ظرفیت زکات پیشنهاد داده است. کتاب حاضر در نهایت به مسأله تحلیل اقتصادی اثر زکات بر رشد و توسعه اقتصادی از جنبه مالیات بودن آن نیز توجه کرده است./۸۲۶/ن۶۰۲/ق . لینک انتشارات دانشگاه امام صادق(ع):    http://ketabesadiq.ir . به خاطر اهمیت زکات در فرهنگ اسلامی یکی از دغدغه‌های نظام اسلامی و خواست به حق مؤمنین فراهم‌آوری زمینه‌های لازم نظری و عملی برای اجرای کامل زکات در ایران اسلامی است. لذا از سال ۱۳۸۰ پژوهش‌هایی را در این رابطه آ‌غاز شد تا ببینیم مشکل چیست؟ امید است در مجموع کتاب حاضر به لطف الهی با عنایت ویژه‌ای که حق سبحانه و تعالی به زکات دارد و به مدد ولی عصر (عج) مفید فایده همه اقشار به خصوص جامعه دانشگاهی و حوزوی قرار گیرد.

کتاب حقوق حیوانات

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب حقوق حیوانات . نویسنده : دیوید کارلز هامر مترجم: محمد مسعودپور . . زبان : فارسی تعداد صفحات : ۳۶ تاریخ نشر : ۱۳۹۸ . معرفی  کتاب حقوق حیوانات نوشته‌ی دیوید کارلز هامر، در بر دارنده‌ی ۱۵۷ نکته درباره‌ی توجیهات و پاسخ توجیهاتی است که آدمی در مورد ستمگری خود بر حیوانات به آن‌ها روی می‌آورد. اگر قدری در زمینه‌ی روابط انسان با حیوانات توجه و بررسی به عمل آید، آنگاه دیده می‌شود که ظلم و ستمی که در رفتار انسان‌ها با حیوانات وجود دارد بدون شک بزرگ‌ترین و وحشتناک‌ترین ستم در میان کلیه‌ی انواع مختلف ستم‌های کنونی و موجود در مجموعه‌ی قلمروی زندگی انسان است. در بخشی از کتاب حقوق حیوانات می‌خوانیم: بدن انسان به مقدار ناچیزی ویتامین B12 احتیاج دارد و به علاوه می‌تواند آن را برای مواقعی که به قدر کافی وارد بدن نمی‌شود ذخیره کند. کمبود این ویتامین در بدن فوق العاده به ندرت ظاهر می‌شود و این گونه موارد هم نزد گیاهخواران کامل بیشتر از نیمه گیاهخواران و گوشتخواران نیست. کمبود ویتامین B12 عموماً بیشتر در اثر فقدان استعداد بدن برای جذب آن رخ می‌دهد تا نبود آن در مواد غذایی. ویتامین B12 توسط باکتری‌های داخل روده باریک تولید می‌شود. و بدن احتمالاً احتیاج خود را از این عضو به طور کامل تأمین می‌کند. اگر چه هنوز به طور کافی در این زمینه بررسی به عمل نیامده است. اما این امر شاید توضیح دهد که چرا بسیاری از گیاهخواران، که در تمام طول عمر خود با این شیوه تغذیه می‌کنند، بدون اینکه هیچگاه این ویتامین را به صورت اضافی مصرف نماید وضع سالم‌تری از دیگران دارند. در اکثر انواع گیاهان ویتامین B12 موجود نیست و در عوض در میکرو ارگانیسم‌هایی که بر روی این گیاهان زندگی می‌کنند موجود است. بسیاری از این ارگانیسم‌های ریز در شیوه‌های مدرن زراعت در اثر استفاده از کودهای شیمیایی نابود می‌شوند. از اینجا این گمان به وجود می‌آید که فرآورده‌های تازه، خام و بدست آمده از زراعت‌هایی که در آن‌ها از مواد شیمیایی استفاده نمی‌شود نمایان‌گر منابع غنی این ویتامین هستند. کلمات کلیدی: حقوق حیوانات، حقوق حیوانات چیست، حمایت از حقوق حیوانات، دفاع از حقوق حیوانات، آشنایی با حیوانات، حیوانات و انسان، جانوران، رفتار با حیوانات، قوانین حقوقی، حقوق حیوانات pdf، حقوق حیوانات چیست؟، فواید گیاهخواری pdf، حقوق جانوران،

کتاب احترام به حیوانات در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب احترام به حیوانات در اسلام . نویسنده: علی کردائی ناشر : انتشارات متخصصان . . زبان : فارسی رده بندی دیویی: ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۳ تعداد صفحات : ۹۶ تاریخ نشر : ۱۳۹۷ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۲۳۷-۴۴-۴ . معرفی  در مکتب اسلام، درباره دفاع از حیوانات و حمایت آنها نیز قوانین و مقرراتی وضع شده که بیانگر جامعیت این مکتب و مهرآمیز بودن آن است؛ به گونه‌ای که رعایت آن اخلاق و حقوق و توجه به موجودات زنده و غیرزنده را در هیچ حالی فراموش نکرده است. در این مکتب، سفارش‌ها و رفتارهای اعجاب انگیزی درباره ترحم بر جانداران بیان شده است. ترحم بر حیوان موجب پاداش؛ و آزار و اذیتش، باعث عذاب آخرت است؛ به گونه‌ای که در کتاب‌های فقه و حدیث، بخش‌های مفصلی در این زمینه نگارش یافته است. کتاب «احترام حیوانات در اسلام» نوشته علی کردایی نیز یکی از کتاب هایی است که به جایگاه و حقوق حیوانات در دین اسلام و در میان کلام بزرگان دین پرداخته است.

معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی)

بسم الله الرحمن الرحیم معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی)   مؤلفان: ایرج افشار، عبدالعلی‌بن‌محمد بیرجندی ناشر: موسسه نشر میراث مکتوب . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۶۳۰ سال چاپ: ۱۳۸۷ نوبت چاپ: ۱ تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۲۵۰ قطع و نوع جلد: وزیری (گالینگور) شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۰۵۶۵   توضیح کتاب: متون تاریخی کهن ایرانی در موضوعات گوناگونی به نگارش درآمده‌اند. اگرچه ایران کشوری بود که زراعت و دامداری در آن رواج داشت اما مسئلۀ «کشاورزی» از جمله مباحثی است که در متون تاریخی ایرانی کم‌تر به چشم می‌خورد. کتاب حاضر یکی از معدود مکتوبات تاریخی است که به موضوع کشاورزی اختصاص دارد و توسط عبدالعلی بیرجندی (متوفی به سال ۹۳۴ ه . ق) به نگارش درآمده است. مصحح کتاب پس از معرفی مولف و نسخه‌های متعدد به جای مانده از این اثر به دوازده باب «معرفت‌ فلاحت» یعنی مقدمات کشاورزی، اصول کشت حبوبات، مضرات محصولات زراعی و درختان، اصول درو غلات، اصول کشت درختان، شیوۀ کاشت انواع درختان هم‌چون زیتون و خرما و چیدن میوه از درخت، چگونگی دفع آفات محصولات کشاورزی، و منفعت حبوبات اشاره می‌کند. در بخش پیوست‌های کتاب منفعت برخی محصولات کشاورزی و نسخ قدیمی دیگری، که در موضوع کشاورزی موجود است، معرفی می‌شود. . ...................................................................... .

دانلود کتاب: الأدویه المفرده (الحشائش) «تفسیر کتاب دیاسقوریدوس»

بسم الله الرحمن الرحیم دانلود کتاب: الأدویه المفرده (الحشائش) «تفسیر کتاب دیاسقوریدوس»   اشاره :  امکان دانلود کتاب فی الأدویه المفرده (الحشائش) «تفسیر کتاب دیاسقوریدوس» تألیف ابن البیطار عبد الله بن أحمد المالقی - به تحقیق إبراهیم بن مراد - که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط انتشارات دارالغرب الإسلامی بیروت در ۴۳۰ صفحه منتشر شده است در این سایت فراهم شد. . برای دانلود این کتاب بر روی این لینک کلیک کنید. . این کتاب و مولف آن در بخشهای مختلف سایت خصوصا بخش «تمدن اسلامی» معرفی شده است . . ............................................................................................................ منبع : موسسه پژوهشی میراث مکتوب

منتخب کتاب جامع المفردات غافقی با ترجمه انگلیسی

بسم الله الرحمن الرحیم منتخب کتاب جامع المفردات غافقی با ترجمه انگلیسی   اشاره : منتخب کتاب جامع مفردات غافقى تلخیص و گزینش کتاب جامع‌المفردات، به قلم ابوالفرج گریگوریوس مفریان معروف به ابن‌عبدى است. کتاب جامع المفردات غافقى از مهم‌ترین نگاشته‌هاى اطباى اسلامى در زمینه شناخت مفردات دارویى است. کتاب جامع المفردات یکى از مهم‌ترین آثار در زمینه مفردات در طب سنتى است. ابن ابى‌اصیبعه این اثر را بى‌نظیر دانسته است.[۱] نظر صفدى نیز چیزى شبیه به گفته ابن ابى‌اصیبعه است.[۲] ................................................................... ۱-  عیون الانباء فى طبقات الاطباء، ص۵۰۰ ۲-  الوافى بالوافیات، ج۷، ص۲۲۸ . . ساختار این اثر همانند بسیارى دیگر از آثار که پیرامون مفردات دارویى نگاشته شده به ترتیب حروف الفبا تدوین و تألیف شده است. وى در ابتدا عنوان هر مفرد و نام‌هاى گوناگون آن را متذکر مى‌شود. سپس خصوصیت‌هاى ظاهرى مفرد را توصیف و در پایان به خواص دارویى آن مى‌پردازد. از آنجا که این اثر منتخبى از منابع گوناگون شناسایى مفردات است مؤلف عبارت‌هاى کتاب را مستند به منبعى مى‌نماید تا هم امانت را رعایت کرده باشد و هم پژوهشگر بتواند مطالب این کتاب را با منابع دیگر مقایسه نماید. گزارش محتوا این کتاب شرحى عربى بر کتاب حشائیش دیسیقوریدوس است که البته وى تنها به گفته‌هاى دیسیقوریدوس اکتفاء نکرده است، بلکه بسیارى از مفرداتى را که در طب هندى و ایرانى مورد استفاده بوده و در کتاب دیسیقوریدوس وجود نداشته به آن اضافه نموده است. اهمیت این اثر به چند جهت است: اول: مؤلف خود گیاه‌شناسى بزرگ بوده است، بنابراین تجربیات او به عنوان یک داروشناس، ارزشمند و قابل توجه است. دوم: این اثر منتخبى از آثار متعددى است که قبل از مؤلف به تحریر درآمده است و چه بسا بعضى از آنها اکنون به دست ما نرسیده است. بنابراین گزارش مؤلف دراین‌باره ممتاز است. سوم: قبل از غافقى، مفرداتى که در کتب طبى معرفى مى‌شوند به پانصدگونه نمى‌رسد در حالى که وقتى به کار غافقى نگاه مى‌کنیم با اضافات بسیارى از جانب او مواجه مى‌شویم. وضعیت کتاب این اثر را دانشکده پزشکى دانشگاه مصر منتشر نموده است. افست این کتاب را مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکى، طب اسلامى و مکمل دانشگاه علوم پزشکى ایران با مقدمه‌اى کوتاه به قلم آقاى دکتر محمد مهدى اصفهانى در سال ۱۳۸۶ منتشر کرده است. کتاب به اهتمام دکتر ماکس مایرهوف و دکتر جورجى صبحى بر اساس دو نسخه خطى تصحیح و تحقیق شده است. محققین در ابتدا مقدمه‌اى کوتاه پیرامون شیوه تصحیح این اثر نگاشته‌اند. همچنین افزون بر تصحیح متن عربى، این اثر را به انگلیسى نیز ترجمه نموده‌اند. پاورقى کتاب به اختلاف نسخ اختصاص دارد. . معرفی نشر کتاب پدیدآوران صبحی، جورجی (مترجم) مایرهوف، ماکس (مترجم) غافقی، احمد بن محمد (نویسنده) ابن عبری، غریغوریوس بن هارون (مصحح) اصفهانی، محمدمهدی (مقدمه نویس) عنوان‌های دیگر جامع المفردات. عربی - انگلیسی. برگزیده ناشر دانشگاه علوم پزشکی ایران، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل مکان نشر تهران - ایران سال نشر ۱۳۸۶ ش چاپ ۱ موضوع دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن ۱۴ گیاهان دارویی - متون قدیمی تا قرن ۱۴ زبان عربی تعداد جلد ۴ کد کنگره ‏R‎‏ ‎‏۱۲۸‎‏/‎‏۳‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏۹‎‏غ‎‏۲ نورلایب مشاهده کتابخوان مشاهده   .......................................................................................................... منبع : ویکی نور

علم و دین در حیات معقول

بسم الله الرحمن الرحیم  علم و دین در حیات معقول تمدن-تاریخ-اسلام و علوم-دانشمندان اسلامی . مولف : محمدتقی جعفری تبریزی ناشر: موسسه تدوین و نشر آثار علامه محمد تقی جعفری . . تاریخ نشر: ۲۴ فروردین، ۱۳۸۹ چاپ ششم : ۱۳۹۶ تعداد صفحه: ۲۶۰ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۸-۲۲-۱ قطع کتاب: رقعی نوع جلد: شومیز . معرفی کتاب علم و دین در حیات معقول با گرایش علم شناختی تاریخی ، شامل سه فصل است . بخش اول : علم در اسلام با جهت گیری حیات معقول . بخش دوم : علم و شناخت در آیات قرآن ، شامل ابعاد حمایتی اسلام و قرآن از جریان علم . بخش سوم این کتاب عبارت است از: گزارش تاریخی بسیار مختصری از علوم ریاضی ، فیزیک ، مکانیک ، نجوم و پزشکی در تمدن اسلامی . از دیگر مزایای این کتاب می توان به فهرست نمونه ای از دانشمندان اسلامی در گیاه شناسی ، ریاضی ، نجوم ، فیزیولوژی ، معدن شناسی ، پزشکی ، جغرافی و... اشاره نمود. . . «علم و دین در حیات معقول» تلاش عالمانه ای است برای درک درست و منطقی بستری که انسان از مسیر آن می تواند به هویت حقیقی خویش نائل شود. استاد جعفری در مباحث تاریخی این کتاب نقبی است بر پیشینه طلایی اسلامیان در قلمروهای متنوع دانش، کوشیده است از بیداری ای که از این تاریخ مشعشع حاصل می تواند شد، مسیر شرق گذر دانش های عمدتا غربی امروز را برای نسلی که جز امروز را نمیبیند نسبت به واقعیات و حقایقی که در دیروزی از دیروز های واقعی تاریخش روی داده، زنده کند.

راههای خداشناسی در طبیعت (یا بررسی آیات کتاب‌الله تکوینی)

بسم الله الرحمن الرحیم  راههای خداشناسی در طبیعت (یا بررسی آیات کتاب‌الله تکوینی) . مؤلف: ابوطالب تجلیل‌تبریزی ناشر:دفتر انتشارات جامعه مدرسین  . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.42 سال چاپ: 1388 نوبت چاپ: 5 تیراژ: 1000 نسخه تعداد صفحات: 260 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک: 9789644701870   معرفی کتاب: نویسنده در این مجموعه با استفاده از شگفتی های آفرینش از قبیل آیات و نشانه های الهی در بدن انسان و مطالعه ژرف اندیشانه در جهان گیاهان، حیوانات، موریانه ها، حشرات و دیگر مخلوقات خالق هستی، راه های خداشناسی در طبیعت را با شیوه ای خاص و قابل توجه مطرح و به قدر کافی پیرامون آن سخن گفته است. . .  

کتاب : گیاهان دارویی در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم   گیاهان دارویی در قرآن . مؤلف:محمداقتدارحسین فاروقی ناشر: فرهنگ مشرق زمین مترجم:پیمان مهاجری . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: ۲۹۷٫۱۵۹ سال چاپ: ۱۳۸۴ نوبت چاپ: ۲ تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۱۶۰ قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک ۱۰ رقمی: ۹۶۴۸۲۴۱۵۳۸ شابک ۱۳ رقمی: ۹۷۸۹۶۴۸۲۴۱۵۳۲ ............................................................... معرفی کتاب گیاهان دارویی در قرآن، اثر دکتر فاروقی است که توسط پیمان مهاجری از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. این کتاب درباره خواص گیاهان دارویی است که در قرآن کریم بدانها اشاره شده است. کتاب حاضر، شامل مقدمه‌ای از مترجم و ۳۰ بخش با عنوان‌گذاری گیاهان و درختان که در قرآن نامی از آنها ذکر شده است، صورت گرفته است.   در قرآن کریم به‌عنوان کلام آفریدگار حکیم و خالق کائنات پاره‌ای از این گیاهان به‌تناسب موضوع مطرح شده است که می‌توان آن را نشانه‌ای از ارزش و اهمیت این نوع گیاهان شمرد. آقای دکتر فاروقی که خود پزشکی متخصص و آشنا به خواص علمی گیاهان دارویی می‌باشند، در این کتاب ضمن گردآوری گیاهان ذکرشده در قرآن و بیان نکات قرآنی آن، به خواص دارویی یک‎یک این گیاهان نیز بر اساس آخرین کشفیات بشری پرداخته است[۱]. انتشارات فرهنگ مشرق ‎زمین، ضمن ترجمه کتاب مذکور به فارسی در پایان هر فصل احادیث مربوطه به آن گیاه را از بین احادیث اهل‎بیت(ع) استخراج و ذکر نموده است[۲]. در هر بخش، ابتدا اسم گیاه مورد نظر را آورده و در ادامه با آوردن نام علمی آن، اشارات و منابع قرآنی آن را ذکر می‌نماید؛ مثلاًدر ابتدای کتاب در مورد گیاه ترنجبین یا گزنگبین اشاره می‌کند که در سوره بقره آیه ۵۷ آمده است که: «وَ ظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَى کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لٰکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ»؛‎ «و بر شما ابر را سایه‌‏گستر کردیم و بر شما «گزانگبین» و «بلدرچین» فروفرستادیم [و گفتیم:] «از خوراکی‌هاى پاکیزه‏‌اى که به شما روزى داده‌‏ایم، بخورید» و [لى آنان] بر ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم روا می‌‏داشتند». [۳]. در ادامه به آیات دیگری را که کلمه «منّ»، یعنی ترنجبین، در آنها آمده، اشاره می‌کند که اگرچه در عربی معنی کلمه «منّ» مساعدت یا پاداش است، اما اصطلاحا همان ساکارین است که خداوند آن را برای قوم بنی‌اسرائیل موقعی که بعد از خروجشان از مصر در صحرای سینا آواره بودند، تهیه کرد[۴]. در ادامه به خواص این گیاه از زبان دانشمندان مختلف اشاره نموده است. در پایان هر بخش، احادیثی را در موضوع همان گیاه ذکر نموده است؛ مثلاًدر مورد گیاه «منّ» احادیثی را از کتب مختلف روایی، ذکر می‌کند؛ چنان‌که از صحیح بخاری نقل می‌کند که: از سعید بن زید روایت شده که پیامبر(ص) فرمود: کمأه (نوعی قارچ خوردنی) شبیه به من است و شیره‌ی آن دارویی برای معالجه دردهای چشم است. همچنین از کتاب «طب الأئمه» نقل می‌نماید که: از امام صادق(ع) روایت شده است که رسول خدا(ص) فرمود: «منّ»، هدیه‌ای می‌باشد از بهشت و آب آن موجب شفای چشم است[۵]. وی برای «منّ» یازده حدیث را ذکر نموده است.

کتاب : گیاهان در آینه احادیث و روایات

بسم الله الرحمن الرحیم  کتاب : گیاهان در آینه احادیث و روایات . نویسندگان : ابراهیم آذرپور،                     نریمان بابائی سبزیکار لنگرودی،                     محمد درویشی                      حمیدرضا بزرگی ناشر: راز نهان . به همت: سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان گیلان صفحه: 106 . معرفی کتاب: به گزارش سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری؛ کتاب (گیاهان در آینه احادیث و روایات) نوشته ابراهیم آذرپور، نریمان بابائی سبزیکار لنگرودی، محمد درویشی و حمیدرضا بزرگی، به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گیلان منتشر شد. دکتر ابراهیم آذرپور سرپرست گروه نویسندگان این کتاب در گفت و گو با بسیج علمی در گیلان تصریح کرد: گیاهان ذکر شده در روایات و احادیث هم از نظر خواص و کاربرد و هم از جهت اشاره به رویدادها و وقایعی که همراه با نام این گیاهان آمده از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که نام این گیاهان در کلام اهل بیت (ع) راه یافته حفظ این نام ها به طور ابدی تضمین شده و شناخت آنها برای درک بسیاری از آیات قرآن و کلام اهل بیت (ع) لازم است. آذرپور با بیان این موضوع که ائمه معصومین (ع) برای مراتب تکامل بشر روش های خاصی ارائه کرده اند، افزود: آنان که بر سر سفره علم و هدایت ائمه معصومین (ع) قرار می گیرند، می توانند این روش های خاص را در زندگی خود پیاده کنند و روح، روان، جسم و جان خود را با قرآن سیراب سازند. وی یکی از منابع مهم و ارزشمندی که راهنمای بشر در حفظ سلامت و درمان بیماری ها بوده و نیازمند توجه ویژه است را منابع دینی و مذهبی و به خصوص مراجع مهم دین مبین اسلام دانست و گفت: از آنجا که این منابع و مراجع برگرفته از کلام خداوند متعال، پیامبران و امامان عظیم الشان هستند، از پایه های استوار برخوردارند. آذرپور با بیان این که درک بیشتر این منابع و مراجع و دستیابی به مفاهیم عمیق آنها در زمینه سلامتی می تواند راهگشای تلاش در ارتقای سلامت و درمان بیماری ها باشد، افزود: برخي از دانشمندان بر اين باورند كه علم طب، مبدأ الهي دارد و متكي به وحي است. وی در ادامه به پیوند ناگسستنی علم و دین اشاره و تصریح کرد: سرآغاز علم طب، آموزه هاي وحي بوده و تجربه دانشمندان نيز بدان افزوده است و اين دانش به تدريج گسترده تر خواهد شد. آذرپور خاطرنشان کرد: در این کتاب احادیث و روایاتی که به نحوي بیانگر نقش گیاهان معجزه گر در کلام اهل بیت (ع) هستند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش پیشگفتار این کتاب می خوانید: «تشویق و امر به دانش اندوزی مهم ترین عامل پیشرفت علمی مسلمانان بوده که به روشنی در آیات نورانی قرآن کریم و فرموده های گهربار پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) قابل مشاهده است. دعوت به تفکر و تدبر در اسرار عالم و اشاره به مقام برتر عالمان، همواره مسلمانان را برای کسب دانش و علوم روزگار خویش ترغیب می نمود و به این ترتیب در گذر زمان، خیزش علمی در قلمرو اسلام، دست کم از پایان فتوح مسلمانان تا قرن هفتم هجری، آنان را در بسیاری از شاخه های علوم همچون نجوم، ریاضیات، هندسه، منطق، جغرافیا، تاریخ، فیزیک، شیمی، فلسفه و کلام و ادب و بلاغت پیشاهنگ قافله علم جهان ساخت. در میان این گستره عظیم علمی، افزون بر «علم الادیان»، «علم الابدان» نیز جایگاه خاصی داشت؛ زیرا تعالیم اسلامی نه تنها جسم و نیازهای آن را نفی نمی کند، بلکه سلامت جسم را زمینه ای برای زندگی رستگارانه می داند. طب اسلامی در درمان جسم، افزون بر توجهی که به نیازهای مادی انسان دارد، ناظر بر تاثیرات دوسویه روح و جسم بر یکدیگر است؛ به همین سبب پیامبر (ص)، امت خویش را به درمان و مداوا فرمان داده و فرموده است: «تداووا فان ا... (عزوجل) لم ینزل داء الا و انزل له شفاءً»: درمان کنید که هم آن کس که درد را فرو فرستاد، درمانش را نیز فرو فرستاد. در تفکر اسلامی، انسان از سویی به عنوان جزئی از عالم هستی با طبیعت پیوند می یابد و از سوی دیگر بر عناصر هستی برتری دارد و از آنها فراتر است. گویی هر چه در عالم هست در وجود انسان نهفته است. از گذرگاه چنین اندیشه ای می توان شرحی بر پیوند شگفت انگیز میان عناصر طبیعت و تندرستی انسان یافت. جسم و روح انسان از برکت هماهنگی با ساختار طبیعت، از حیاتی سالم بهره مند خواهند شد. بر این اساس، پایه های طب اسلامی بر زیربنای استوار حکمت نهاده شده است.» گفتنی است کتاب حاضر به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان گیلان در 106 صفحه تهیه شده و از سوی انتشارات راز نهان منتشر و در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار گرفته است.

نگرشی بر اعجاز علمی گیاهان و نباتات در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم  نگرشی بر اعجاز علمی گیاهان و نباتات در قرآن کریم . مؤلف: یحیی کاظمی‌مازندرانی ناشر: سلسله . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.159 سال چاپ: 1391 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1000 نسخه تعداد صفحات: 232 قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک: 9789642420568 . معرفی کتاب: در این کتاب، به روشی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تا بر اساس تحقیقات علمی گیاه‌شناسان معاصر و انطباق یافته‌های علمی آنان با آیات قرآن کریم، ابعادی از اعجاز خلقت در آفرینش گیاهان و در نتیجه حقانیت این کتاب بزرگ آسمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و و مباحث علمی مربوط به گیاهان از دو منظر گیاه‌شناسی و قرآنی بیان گردیده و اعجاز علمی قرآن نیز اثبات گردد. از این رو نگارنده ابتدا به بررسی چیستی گیاه و تقسیم گونه‌شناسی گیاهان و نباتات پرداخته و سپس گستره بحث از گیاه را در قرآن تبیین نموده است. آنگاه تحلیلی هستی‌شناختی از گیاهان و نباتات در قرآن ارایه نموده و به تشریح کالبدشناسی گیاهان و نباتات و نظریه‌های علمی در مورد مسایل ژنتیکی گیاه و مباحث مربوط به بافت‌های گیاهی و چگونگی رویش گیاه در شرایط مختلف بررسی کرده است.

كتاب «تأملاتی بر مناسبات اسلام و محيط زيست»

بسم الله الرحمن الرحیم  كتاب «تأملاتی بر مناسبات اسلام و محيط زيست» . تالیف : سيد علی حسينی             مهدی عرفانيان . ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) صفحه : 220 تاریخ : 1399 . معرفی کتاب :  کتاب «تأملاتی بر مناسبات اسلام و محيط زيست» در زمينه تبيين ديدگاه‌های اسلام در حوزه دين و محيط زيست به كوشش حجت‌الاسلام والمسلمين سيد علی حسينی و مهدی عرفانيان تدوين و توسط نشر دانشگاه امام صادق (ع) به زيور طبع آراسته شده است. مفاهیم قرآن و عترت، آدمی را از بحران‌های محیط زیستی رها می‌کند بخشی از فرامين الهی که در قرآن و سخنان معصومین (ع) آمده درباره طبيعت، محيط زيست و مؤلفه‌های آن‌ها بوده و معارف قرآنی، حديثی، فقهی و اخلاقی در اين حوزه بسيار سازنده و سودمند است. به گفته دانشمندان اسلامی و غربی، اجرای آن‌ها به شيوه اصولی می‌تواند آدمی را از بحران‌ها و چالش‌های بسيار بزرگ جهانی محيط زيستی كه به دست بشر پديد آمده است، برهاند. كتاب «تأملاتی بر مناسبات اسلام و محيط زيست»، مجموعه گفتارها و مقالاتی در حوزه دين و محيط زيست با هدف توليد فرهنگ، فكر و انديشه در حوزه مسائل طبيعت و محيط زيست و نيز زمينه‌سازی برای فراگير كردن فرهنگ طبيعت و محيط زيست است. همچنین در این کتاب به نماياندن كارآمدی، جامعيت و همه‌جانبه‌نگری آموزه‌های وحيانی در زمينه طبيعت، محيط زيست و منابع طبيعی اشاره شده است. عناوین مقالات كتاب «تأملاتی بر مناسبات اسلام و محيط زيست» مقالات اين مجموعه در هفت فصل تنظيم شده است. از جمله عناوین مقالات این کتاب می‌توان به تحليلی بر حكم قطع درختان در فقه اماميه، مسائل و چالش‌های آلودگی هوا در ايران، حفاظت از محيط زيست در آيات و روايات، طبيعت و محيط زيست در سنت و سيره پيامبر خدا (ص)، معيارها  و ضوابط فقهی مصرف آب‌ها، ارزش مراتع در قرآن كريم و آسيب‌ها و چالش‌های حقوقی حفاظت منابع آب اشاره کرد. در اين مجموعه سعی شده است با طرح آيات، روايات و بخشی از احكام فقهی چند مسئله زيست محيطی، مخاطبان خود را با ديدگاه‌های اسلام در اين باره آشنا کند كه در آن به طور خاص بر مسئله آلودگی هوا و آب تأكيد شده است. كتاب «تأملاتی بر مناسبات اسلام و محيط زيست» در ۲۲۰ صفحه و با قيمت ۳۳ هزار تومان در دسترس  قرار گرفته است و علاقه‌مندان می‌توانند  این کتاب را از سایت انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) تهیه کنند.

کتاب: دریا در قرآن و حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم  دریا در قرآن و حدیث . مؤلف:صادق بیگلری ناشر: اسرار دانش . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.483 سال چاپ: 1393 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 3000 نسخه تعداد صفحات: 96 قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک: 9789649860787 . معرفی کتاب: کتاب حاضر، به بررسی و پژوهش در باب واژة دریا در قرآن و احادیث پرداخته است. در فصل نخست به بررسی آیات قرآنی در باب دریا و دریانوردی پرداخته و به بیان روایات و احادیث مختلف در این موضوع از دیدگاه ائمه معصوم اشاره می‌کند. در ادامه این فصل نیز با توجه به نیاز مسلمانان به یادگیری احکام دریا بخصوص خوردنی‌های دریایی به بیان حکم شرعی خوردنی‌های دریایی اشاره می‌کند. فصل دوم با اشاره به نقش دریا و دریانوردی در گسترش اسلام آغاز می‌شود و در ادامه، این فصل به بررسی تاریخ این مفهوم در قرون مختلف و ابتکارات مسلمانان می‌پردازد. فصل سوم ضمن بیان مختصری از دریا در ادبیات فارسی به بررسی آثار شاعران و ادیبان ایرانی از قبیل «مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» و همچنین «فریدالدین عطار نیشابوری» در این خصوص می‌پردازد. در فصل پایانی نیز به دیدگاه‌های دو تن از اندیشمندان ایرانی به نام‌های «ابوریحان بیرونی» و «احمد ابن ماجد» در باب دریا اشاره خواهد شد.

کتاب ارشاد الزراعه

بسم الله الرحمن الرحیم   ارشاد الزراعه   نویسنده : قاسم بن یوسف ابونصری هروی مترجم : به اهتمام: محمد مشیری ناشر: دانشگاه تهران . . تعداد صفحات: 338 نوبت چاپ: سوم تاریخ انتشار: 1395 شابک: 978-9640362679 اندازه : وزيري . معرفی کامل کتاب (pdf) : https://press.ut.ac.ir/bfile?__file=e2Ff6YpN0ka.KjkssFD7WQlcU1tb5slqyOS0UVMcxZE-   ........................................................................................................................................................ معرفی مختصر کتاب: «ارشاد الزراعة» تالیف قاسم بن یوسف ابونصری هروی ، در موضوع اصول و روش زراعت و کشاورزی و شناخت گیاهان و درختان از جمله نگاشته‌های کهن فارسی عهد صفوی است. تاریخ تالیف این اثر چنان که در آغاز آن آمده سال ۹۲۱ ق است.   فهرست مندرجات ۱ - معرفی اجمالی ۲ - ساختار ۳ - گزارش محتوا ۴ - وضعیت کتاب ۵ - منبع   معرفی اجمالی مؤلف سبب تالیف کتاب را بر حسب امر و اشاره خواجه عبدالله انصاری ، در عالم خواب ، ذکر می‌کند که به وی دستور می‌دهد کاری را شروع کند تا سبب خشنودی باری تعالی باشد. وی برای رفع سرگردانی از کلام خداوند ( قرآن کریم ) تفال می‌کند و چون آیات مناسبی مشتمل بر محسنات زراعت می‌آید، لذا شروع در امر زراعت را واجب می‌داند و از مردم صاحب تجربه قواعد آن را پرسیده و پس از مراجعه به اهل تحقیق و صاحبان صلاحیت کتاب را به نگارش در آورده است. ساختار کتاب با مقدمه‌ای از محقق کتاب درباره کتاب و مؤلف آن آغاز شده است. متن اثر نیز در هشت بخش (روضه) تحریر و تدوین شده است. گزارش محتوا کتاب ارشاد الزراعه از متون ارزشمند و علمی زبان فارسی در رشته کشاورزی است فوائدی که از چاپ این کتاب می‌توان منظور داشت علاوه بر حفظ و نگهداری یکی از متون علمی قدیمی زبان فارسی عبارت است از: ۱. آشنا شدن با اصطلاحات معمول زمان مؤلف درباره کارهای زراعی و نام انواع مختلف میوه‌ها (مثلا متجاوز از صد نوع انگور )، غلات (نام‌های مختلف انواع گندم ، جو ، ارزن ، سبزی‌ها و صیفی کاری) و حبوبات و امثال آن. ۲. اصطلاحات باغداری و طرز باغبانی، طرح و احداث باغهای میوه و امثال آن. ۳. آشنا شدن به طرز آیش گذاردن و تناوب زراعی معمول آن زمان. ۴. شرایط و رسوم کشت باغ و تاکستان و طرز نشاندن تاک. ۵. آشنا شدن به طرز زراعت‌های بزرگ: یونجه، کنجد و کرچک، خشخاش، شاهدانه، گندم و جو و غیره. ۶. فهرست سبزی‌های معمول آن زمان و طرز کشت سبزی‌های مختلف. ۷. نامهای میوه‌ها و طرز پیوند آنها که چه درخت میوه‌ای را به کدام درخت میوه دیگر می‌توان پیوند نمود. ۸. گلاب کشی و عرق کشی از انواع گیاهان معطر. ۹. زنبورداری و پرورش زنبورعسل . ۱۰. پرورش کرم ابریشم . ۱۱. طرز ساختن پنیر و انواع مرباها و حلوبات و پختن شیرینی‌های مختلف. ۱۲. سرکه انداختن و طرز تهیه ترشی‌های متنوع و طرز تهیه آب غوره. ۱۳. خشک کردن میوه‌ها و نگهداری سبزی‌ها به طور صحیح. ۱۴. طرز کود دادن به زراعات و آبیاری و شناختن خاکها. و بسیاری مطالب دیگر که امروز هم می‌تواند برای مشتاقان این مباحث راهنمای بسیار ارزنده‌ای باشد. وضعیت کتاب کتاب ارشاد الزراعة برای اولین بار با چند رساله دیگر توسط مرحوم عبدالغفار نجم الدوله به سال ۱۳۲۳ ق به صورت سربی و سنگی طبع شد و پس ازآن که نسخ آن کمیاب گردید، محمد مشیری براساس چهار نسخه خطی موجود این کتاب را تصحیح و تحقیق نموده‌اند و در سال ۱۳۴۶ ش در ۳۲۸ صفحه آن را چاپ و منتشر نمود. محقق پس از نگارش مقدمه‌ای پیرامون کتاب و مؤلف آن، متن تصحیح شده کتاب را می‌آور و در پایان نیز فهرست نام‌ها، اماکن، اصطلاحات نجومی، پرندگان، حشرات و حیوانات، گیاهان و نام علمی آنها، لغات و اصطلاحات، خوردنی‌ها و آشامیدنیها، اوزان و مقادیر، آلات و ابزارها، و فهرست موضوعات تدوین و تنظیم نموده است. .................................................................................................................................. منبع نرم افزار جامع طب، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. .................................................................................................................................. مراجعه شود به مقاله :  باغسازی در «ارشاد الزراعه» غلامرضا جمال الدین

کتاب میوه های بهشتی

بسم الله الرحمن الرحیم  میوه های بهشتی    مؤلف:احمد محمدزاده ناشران: فرم‌بند، دبیزش ویراستار: ابوالفضل هاشمی . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.159 سال چاپ: 1384 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1500 نسخه تعداد صفحات: 214 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک 10 رقمی: 9647712278 شابک 13 رقمی: 9789647712279 . توضیح کتاب: مجموعه‌ی حاضر در بخش نخست شامل مطالب کلی در فواید و خواص میوه‌هاست و در فصل دوم تا هشتم، از میوه‌هایی که در قرآن مجید از آن‌ها به منزله‌ی میوه‌های بهشتی یاد شده، سخن رفته است. ‌ نخست میوه‌ی معین از دیدگاه قرآن، سپس بررسی آن در ادبیات منظوم و در پایان، نظر پیشوایان دینی و گفتار صاحب‌نظران علم تغذیه در خصوص آن میوه، بیان می‌شود. ..............................................................................

مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام . مؤلف:صادق اصغری‌لفمجانی ناشران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.158 سال چاپ: 1378 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 2000 نسخه تعداد صفحات: 220 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک 10 رقمی: 9644307240 شابک 13 رقمی: 9789644307249 . توضیح کتاب: در این کتاب، با استناد به آیات قرآن و احادیث و روایات معصومین(ع) مقوله ((حفاظت از محیط زیست)) از منظر اسلام بررسی و تبیین شده است . به‌زعم نویسنده، مکتب اسلام، محیط زیست و جهان هستی را در یک ارتباط هماهنگ و موزون در مسیر الهی مورد توجه قرار داده و برای محیط زیست انفصالی قائل نیست .علاوه بر این هر یک از افراد جامعه و حکومت اسلامی نیز در قبال حفاظت از محیط زیست مسئول هستند . برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از : ((مبانی اقتصادی محیط زیست در اسلام))، ((خودپرستی عامل انحطاط انسان در عرصه محیط زیست))، ((کفران نعمت‌های خداداد))، ((پی‌ریزی قوانین زیست محیطی بر پایه اصول و مقررات الهی)) و ((بهره‌برداری اصول از جنگل، مرتع و منابع صید و شکار)) .

نظام حقوق بشردوستانه اسلامی ناظر به حق بر آب

بسم الله الرحمن الرحیم  نظام حقوق بشردوستانه اسلامی ناظر به حق بر آب     مؤلفان:سیدمحمدرضا دستغیب، احمدرضا توحیدی، سیدمحسن قائمی ناشر: خرسندی . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.37 سال چاپ: 1397 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1000 نسخه تعداد صفحات: 234 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک 10 رقمی: 600114687X شابک 13 رقمی: 9786001146879 . معرفی مختصر كتاب کتاب پيش رو با انديشه مطرح ساختن الگوي منتظم انديشه‌هاي حقوق بشر بر آب در اسلام در زمان مخاصمات مسلحانه نگاشته شده است و سعي دارد تا با بررسي مسئله آب از جنبه‌هاي فقهي و با نيم‌نگاهي به مفاهيم و مقررات بين‌المللي به تشريح اين امر بپردازد که در نظام فقهي اماميه به اين قبيل تأسيسات و منابع آبي در خصوص زمان جنگ به ديده خاصي نگريسته شده و قانون‌گذاران در ايران و ديگر کشورها بايد با توجه اصول و قواعد مورداشاره، اقدام به تهيه و تدوين قواعد آمره و الزام‌آور در حمايت از آب و حق ابناء بشر به اين مايه حياتي اقدام نمايند ................................................................................................................................. پیشگفتار کتاب : 

تقدس گندم و نان در ادیان توحیدی و ادب پارسی

بسم الله الرحمن الرحیم  تقدس گندم و نان در ادیان توحیدی و ادب پارسی     مؤلف: محمدرضا بهنیا ناشر: آموزش کشاورزی وابسته به دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی وزارت جهاد کشاورزی . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 8fa0.8355 سال چاپ: 1385 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 3000 نسخه تعداد صفحات: 604 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک 10 رقمی: 9645200512 شابک 13 رقمی: 9789645200518 . توضیح کتاب: این پژوهش در بخش اول این موضوعات را شامل می‌شود: "شناخت گندم از نظر گیاه‌شناسی، تولید، مصرف، کمبود در دهه‌های گذشته، و اصطلاحاتی در خصوص نان"، "گرسنگی و قحطی در طول تاریخ و نظرهای ضد و نقیض در خصوص اجتناب از قحطی"، "انواع نان معمول در کشور و اصطلاحاتی در این خصوص"، "معرفی مواد غذایی ضروری برای انسان‌ها نظیر غذاها، مواد معدنی، ویتامین‌ها و مواد ضد اکسیدکننده"، "ضایعات آشکار و پنهان گندم، آرد و نان در مراحل تولید، تبدیل و نگهداری"، و "بررسی تقدس نان و گندم در تاریخ و ادیان توحیدی، نیز از منظر فلاسفه، قدرتمندان، سالکان و سیاستمداران" و "جایگاه گندم و نان در ادیان توحیدی اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی". در این فصل آیاتی از قرآن، نمونه‌هایی از احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع)، هم‌چنین مطالبی از اوستا، تورات و انجیل در توصیف نان و گندم آورده شده است. در بخش دوم کتاب نیز سروده‌هایی از 120 شاعر، اعم از دوبیتی و رباعی‌های مناطق مازندران، تهران، خراسان جنوبی، همدان و ایل بختیاری به همراه طنزهایی از دهخدا، ابوالقاسم حالت، ایرج میرزا، سیدغلامرضا روحانی، عبید زاکانی و عالی پیام، در خصوص تقدس نان و گندم فراهم آمده است.   *****************************************   تقدس گندم و نان در ادیان توحیدی و ادب پارسی (با تجدید نظر و تکمیل) . پدیدآور: محمدرضا بهنیا ناشر: دانشگاه تهران تاریخ چاپ: ۱۳۹۲ مکان چاپ: تهران تیراژ: ۱۰۰۰ شابک: 8ـ6462ـ03ـ964ـ978 تعداد صفحات: ۶۹۸ . توضیح کتاب: «گندم و نان و متعلقات آن در ادب فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی بازتابی بس گسترده و شگرف دارد. این دو موهبت الهی قوت غالب افراد و مایه زندگی و آسایش آن‌هاست. قداست و حرمت این دانه بهشتی در نزد جهانیان چون آب که مایه حیات هر موجود است، با ابدیت همنوایی جدایی‌ناپذیری دارد.» نگارنده در پژوهش حاضر به شناخت مسائل گندم و نان و قداست آن در ادیان توحیدی و بررسی آن در فرهنگ و ادب پارسی پرداخته است. در این اثر ضمن اشاره به آداب و رسوم و باورهای مردم در زمینه تقدس گندم و نان در ادیان الهی، به زندگی‌نامه برخی از نویسندگان و شاعران و مطالب و یا اشعار مرتبط با موضوع توجه شده است. . ********************************************************** توضیحات تکمیلی معرفی کتاب گندم و نان و متعلقات آن در ادب فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی بازتابی بس گسترده و شگرف دارد. این دو موهبت الهی قوت غالب افراد و مایۀ زندگی و آسایش آنهاست. قداست و حرمت این دانۀ بهشتی در نزد جهانیان چون آب که مایۀ حیات هر موجود است، با ابدیت هم‌نوایی جدایی‌ناپذیری دارد. نزد همۀ ادیان به ویژه ادیان توحیدی چون اسلام، مسیحیت، کلیمیان و آیین زردشت گندم و نان جایگاه ویژه‌ای دارد. در کتاب مبین قرآن و در گفتار پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار از این مائدۀ آسمانی که به اذن خدا بر انسان نازل شده با تجلیل و تکریم یاد شده است. در جوامعی مانند ایران که نان را مایۀ حیات می‌دانند، تقسیم نان و خوردن نان را با یکدیگر نشانۀ وحدت و صمیمت و یکپارچگی به حساب می‌آورند. در مثنوی مولانا جلال الدین بلخی و غزلیات شمس تبریزی نان مترداف جان و روح و روان است و از آن مفاهیم عرفانی و معانی متعالی نشئت می‌گیرد که عبرت‌انگیز و پندآموز است. دربارۀ نان و گندم نه تنها در دیوان‌های یادشده، بلکه کمتر دیوانی می‌توان یافت که در آن مطالبی دربارۀ این دو مائدۀ آسمانی گفته نشده باشد. در دیوان شمس تبریزی نان و متعلقات آن جلوه‌ای دلپذیر دارد، چنانچه از خاک تن شوریدگان عشق گندم زاید و از آن گندم هر که خورد، مستی آورد. گندم در نزد سالکان و عارفان نیز از احترام خاصی برخوردار است و سیر کردن شکم گرسنگان از واجبات شمرده می‌شود تا آن حد که بر سر در خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی نوشته شده بود که: «هر که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که نزد باری‌تعالی به جانی ارزد، نزد ابوالحسن به نانی ارزد». این کتاب مجموعۀ بی‌نظیری است دربارۀ گندم و نان که مؤلف با سوابق علمی خود دربارۀ کاشت، داشت و برداشت گندم به رشتۀ تحریر درآورده است. در بخش دوم از حدود 120 شاعر و نویسنده که هر یک موضوع تقدس گندم و نان را با دانش و بصیرت خود توصیف کرده، اشعار یا مطالبی آورده است. در این بخش از مطالعۀ زبانزدهای عمومی و منطقه‌ای مانند مازندران، تهران، خراسان جنوبی، همدان، بختیاری و مناطق دیگر مؤلف زبانزدهایی را که در مورد گندم و نان که به زبان‌های محلی یا فارسی رایج بوده‌‌اند انتخاب کرده است. همچنین در این بخش دوبیتی‌ها و رباعی‌های مناطق مختلف به ویژه خراسان جنوبی ـ زادگاه مؤلف ـ دربارۀ گندم و نان آورده شده است. ترانه‌های زیبای محلی با نام‌‌های خوشه‌های طلایی گندم، گندم گل گندم، گندم گل گندم ای خدا و ترانۀ وزیدن باد برای جداسازی گندم توأم با طنزهای بسیار لطیف توسط علی اکبر دهخدا، ابوالقاسم حالت، ایرج میرزا، سیدغلامرضا روحانی، عبید زاکانی و عالی پیام بر شیرینی مطالب افزوده‌‌اند. . از طنزهای آورده شده در این کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ای گوشت همره دو سه تا نان خوش آمدی                 در سفرۀ فقیر پریشان خوش آمدی در سفرۀ فقیر به عنوان آب گوشت                             با یک قرابه آب و دو تا نان خوش آمدی ابوالقاسم حالت عده‌ای حیف نان سوار همه                                      عده‌ای مستحق نان بینی صبح تا شب پی دو لقمۀ نان                                                خویشتن را دوان‌دوان بینی عالی پیام . فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است: بخش اول: شناخت مسائل گندم و نان و قداست آن در ادیان توحیدی و ادب پارسی فصل اول: شناخت گندم از نظر تمدن، گیاه‌شناسی، ‌تولید و اصطلاحات فصل دوم: فرهنگ نان و نانوایی، انواع نان، مواد سوخت نانوایی در طول زمان فصل سوم: نان از دیدگاه غذایی و کیفیت آن فصل چهارم: گرسنگی و قحطی فصل پنجم: مواد غذایی فصل ششم: ضایعات آشکار گندم، آرد و نان فصل هفتم: تقدس گندم و نان در تاریخ و در ادیان توحیدی بخش دوم: تقدس گندم و نان از نظر شعرا و نویسندگان ادب پارسی

پنبه آب و هوا و شتر در ایران دوره اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم  پنبه آب و هوا و شتر در ایران دوره اسلامی . نویسنده: ریچارد بولت مترجم: شهرام غلامی انتشارات: نشر تاریخ ایران . . موضوع: ایران بازرگانی تاریخ زبان:فارسي سال انتشار:1398 شابک: 9786008687337 قطع:رقعي تعداد صفحه:227 شماره چاپ:1 . معرفی کتاب: هرچند مورخان ، فلات ایران در دوره پیش از اسلام را به عنوان یک منطقه پویای اقتصادی یا منطقه تولید برای صادرات ، معرفی نکرده اند اما در طی دوره خلافت اسلامی در سده نهم م/سوم ه ق و دهم/چهارم ه ق. یعنی یک قرن و نیم پس از فتح ایران توسط اعراب ، فلات ایران به حاصلخیزترین و نیرومندترین منطقه کشاورزی تبدیل شد. موتوری که این این شکوفایی تازه ایجاد شده را پیش برد ، ترقی تولید پنبه بود.

کشاورزی در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  کشاورزی در اسلام     مؤلف: محمدحسین ابراهیمی ناشر: وزارت جهاد سازندگی، آموزش و ترویج، معاونت امور دام     زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.485 سال چاپ: 1378 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 3000 نسخه تعداد صفحات: 208 قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک 10 رقمی: 9643500101   توضیح کتاب: در کتاب حاضر، برخی مباحث کشاورزی ;از منظر فقه و شرع بازگو شده است .نگارنده ابتدا اهمیت کشاورزی را به همراه مفاهیم قانونی و فقهی بیان داشته، سپس نظریات ابن خلدون را درباره کشاورزی مطرح می‌سازد . دو بخش بعدی، شامل مقایسه دیدگاه‌های اسلام و علوم کشاورزی در باب مزارعه و مساقات است و بخش چهارم نیز به مبحث ((مزارعه و مساقات قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور)) اختصاص یافته است .

اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام   مؤلف: احد فرامرزقراملکی ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.9515 سال چاپ: 1387 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1200 نسخه تعداد صفحات: 766 قطع و نوع جلد: رقعی (گالینگور) شابک: 9789642738359   معرفی کتاب: كتاب «اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران و اسلام» اثر دكتر احد فرامرز قراملكي و همكاران توسط انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي به سال 1386 به چاپ نخست رسيد. دكتر  احد فرامرز قراملکی در معرفي اين اثر، در مقدمه كتاب چنين مي‌گويد: مجموعۀ حاضر چهار بخش و بيست و هفت مطالعۀ نظام‌مند در نشان دادن سه حقيقت است: يك، سابقۀ اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران باستان، دو، جايگاه اخلاق حرفه‌اي در آموزه‌ها و معارف اسلامي، و سه، نقش اخلاق حرفه‌اي در تمدن اسلامي در ايران. علاوه بر اين سه بخش، مبحث تطبيقي و مطالعات موردپژوهانه كه چالشهاي جديد را به ميان مي‌آورد، آخرين بخش اين مجموعه است. گزارش هر يك از مقاله‌ها به اختصار به شرح زيرند: مقاله نخست، در واقع تمهيدي بر ديگر مقاله‌‌ها است و به همين دليل نگارنده را از بسط سخن در اين مقام بي‌نياز مي‌كند. تعريف حرفه و تمايز آن از شغل، كار و حرفه‌نما و نيز تعريف اخلاق حرفه‌اي در دو رهيافت مديريت منابع انساني و مديريت راهبردي مقدمه‌اي است كه مقالۀ نخست بر اساس آن به بررسي تطبيقي پنج‌وجهي بين وضعيت جامعۀ ما در اخلاق حرفه‌اي، پيشينۀ تاريخي اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران باستان، جايگاه آن در آموزه‌هاي ديني و تمدن اسلامي و نقش راهبردي ان در جهان صنعتي مي‌پردازد. حاصل اين بررسي در مقام توصيف، سخن مولانا در مثنوي است: بر سر گنج گدايي مرده‌ام   ز آنكه اندر غفلت و در پرده‌ام وضعيت موجود تبيين‌هاي فراوان مي‌پردازد. در اين ميان، سه امر نبود تعامل اثربخش بين سازمان‌هاي اجرايي و صنعتي با دانشگاه، كم‌كاري محققان علوم انساني به ويژه اخلاق‌پژوهان و پرده‌پندار در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است. مقاله دوم از جايگاه اخلاق حرفه‌اي خردمندي و پيشه‌وري در ايران باستان بحث مي‌كند. در ايران باستان شغل براي هر كس خويشكاري او تلقي مي‌شد و پيشه‌ور راستين بايد كار خود را همراستاي ذات نيكوي انساني انجام دهد. چنين پيشه‌وري را جوانمرد مي‌خواندند.. در عصر هخامنشيان با تأثر از مصر باستان اتحاديه‌هاي حرفه‌اي وجود داشت كه بر اخلاقي بودن مشاغل نظارت مي‌كرد. عادلانه بودن دستمزد در دروان هخامنشيان عنوان مقاله سوم است، مسأله نظام جامع پرداخت يا جبران خدمت، امروزه از مسايل مهم و چندتباري است و عادلانه بودن آن دغدغۀ اصلي محققان در اخلاق حرفه‌اي است. نويسنده اين مقاله بر اساس گل‌نبشته‌هاي قرائت شده تخت جمشيد، وضعيت پرداخت حقوق و پاداش را گزارش مي‌كند و يا توجه به عناصري چون سختي كار و حقوق كودكان و زنان، اين فرضيه را ثابت مي‌كند كه دستمزد در دوران هخامنشيان در مجموع عادلانه بود. پيشداديان و كيانيان امروزه به اسطوره‌ها پيوسته‌اند اما فردوسي در شاهنامه، البته نه به سبك مورخ، از آن دوران سخن گفته است. مؤلف مقاله چهارم بر اساس گزارش شاهنامه به تحليل اوصاف اخلاقي صاحبان مشاغل در اين دوره مي‌پردازد. مشاغل در اين دوره بر سه گونه عمده قابل تقسيم‌اند. هر گروهي از مشاغل واجد اوصاف اخلاقي خاصي است. نويسنده فرضيه خود مبتني بر شايسته‌سالاري در حِرَف را نشان مي‌دهد. شناخت ارزش‌هاي اخلاقي در ايران زمان ساسانيان آخرين مقاله از بخش نخست است. نويسندۀ اين مقاله پس از مقدمه‌اي در نشان دادن ساختار حكومتي و مدني دوران ساساني، بر اساس متون پهلوي به بحث از ارزش‌هاي اخلاقي، به ويژه اخلاق در تعامل اجتماعي و وظايف اخلاقي پادشاهان مي‌پردازد. بخش دوم، اخلاق حرفه‌اي در آموزه‌‌ها و معارف اسلامي با پژوهشي در استقلال قاضي اغاز مي‌شود. اين مسأله كه اهميت راهبردي در اخلاق قضا دارد، كم و بيش مورد بي‌توجهي محققان قرار گرفته است. نويسندۀ دانشمند مقاله ششم بر مبناي تعريف اخلاق قضا به رفتار قضايي، ابعاد مختلف استقلال قاضي و عوامل تهديد كنند. ان را تحليل مي‌كند و سپس با ارجاع آداب قضا به احكام قضا الزامي كردن آداب قضا را تبيين مي‌كند. عدالت قاضي و نقش آن در عدالت قضا، هفتمين مقاله مجموعه است. در اين مقاله با سه رهيافت فقهي، حقوقي و اخلاقي مسأله عدالت قاضي و جايگاه آن در قضا تحليل مي‌شود. «عدالت در قاضي» با رهيافت اخلاق صاحبان حرفه و «عدالت در قضا» با رهيافت سيستمي‌نگر و راهبردي مورد بحث قرار مي‌‌گيرند تا تمايز و ارتباط آن دو نمايان گردد. مقاله هشتم، مسأله و فرضيه‌اي نو را به ميان مي‌آورد كه اثبات آن، گستره معرفتي اخلاق را از جمله اخلاق حرفه‌اي تحت تأثير ژرف قرار مي‌دهد. مسألۀ اين مقاله، پرسش از جايگاه اخلاق نبوي در رسالت پيامبر گرامي خداوند است و فرضيه‌اي كه بر اساس آيات، روايات و برخي شواهد تاريخي اثبات مي‌شود، اين است كه اخلاق آن حضرت، معجزۀ نبوي و در رتبۀ فروتر از قرآن در مجالي فراختر به تحليل تاريخي مسألۀ بيشتر بپردازد. اخلاق حرفه‌اي بر سبك ارتباطي معيني استوار است. روان‌شناسان، الگوي اثربخ ارتباطي را الگوي قاطعيت مي‌نامند كه از صداقت، صراحت، احترام اصيل متقابل و خودمختاري با استقلال تأليف مي‌شود و الگوي سلطه‌گري، سلطه‌پذيري و پرخاشگري را كه فاقد برخي از مؤلفه‌هاي ياد شده‌اند، غير اثربخش يا مرضي مي‌دانند. نويسندۀ مقاله دهم اين فرضيه را به نهج‌البلاغه عرضه مي‌كند كه الگوي رفتار ارتباطي ‌خود اميرمؤمنان عل (ع) و توصيه ايشان به مديران و كارگزاران خود، الگوي قاطعيت است. چهار مقاله، بحث مهم امانت‌داري در حرفه را مورد تحقيق قرار داده‌اند. در مقالۀ دهم متناسب با پيچيدگي و توسعۀ سازماني حرفه‌ها در محيط جهاني كسب و كار، مفهوم امانت‌داري تعريف موسعي يافته و ابعد آن در منابع انساني، منابع مالي، برند، و رقابت و اطلاعات مورد تحليلي گرفته است. مقالۀ يازدهم، پي‌آمد امانت‌داري و عوامل آن را مورد تحقيق قرار مي‌دهد و مانند مقاله قبلي با رهيافت‌درون‌ديني (آيات و روايات) به تحليل اثار زيانبار خيانت و بركات فردي اجتماعي امانت‌داري و نيز عوامل ترويج امانت‌داري مي‌پردازد. ايمان به خدا، سپردن امانت به فرد امين و خودداري از اعتماد ساده‌لوحانه امنيت معيشتي، نظارت و بازرسي از اهم عوامل ترويج امانت‌داري در حرفه است. دو مقاله ديگر به مباني فقهي امانت‌داري در حرفه مي‌پردازند. اقسام امانت در نگاه فقهي به شرعيه و مالكانه  و اقسام امانت مالكانه و تحليل ماهيت رابطۀ اماني در عقود مختلف در اين دو مقاله به تفصيل بحث شده‌اند. مقاله سيزدهم ديدگاه رايج را در خصوص اينكه «امين ضامن نيست» مورد چالش قرار مي‌دهد و نظريه فقها در اسباب ضمانت در امانت را توسع مي‌بخشد. يعني مفهوم «تعدي و تفريط» را به «انجام آنچه مجاز نيست و ترك انچه تركش روا نيست»، توسعه مي‌دهد. اين تعريف با مفهوم‌سازي جديدي كه مقاله دهم با رهيافت اخلاق حرفه‌اي به ميان مي‌آورد قابل مقايسه است. مقاله دهم امانت‌داري را براساس  بهره‌وري تعريف مي‌كند. مسأله كم‌فروشي امروزه در محيط جهاني كسب و كار ابعاد بسيار فراواني يافته است. مقاله چهاردهم با جستجو در آيات و روايات به بررسي ابعاد و پيامدهاي كم‌فروشي مي‌پردازد. مفسران و فقها در اطلاق تطفيف اختلاف‌نظر دارند. برخي برآنند كه تطفيف در ويلٌ للمطففين صرفاً كم‌فروشي در امور قابل كيل و وزن است و اموري كه مثلاً با متر اندازه گرفت مي‌شوند حكماً به ان ملحق مي‌شوند. نويسنده با رهيافت تحليل مفهومي و روش‌هاي تفسيري فرضيه مطلق بودن تطفيف را در هرگونه داد و ستد و هر نوع ميزان و سنجش بررسي مي‌كند. به همين دليل اين مقاله يافته‌هاي نو در تاريخ مسأله دارد. مقاله پانزدهم به بحث از معامله با جهت‌گيري نامشروع مي‌پردازد. برخي داد و ستدها اساساً حرامند مانند خريد و فروش امور محرَّم. اما برخي داد و ستدها في‌نفسه حرام نيستند مانند خريد و فروش چوب. در اين گونه داد و ستدها ممكن است، خريدار به قصد استفادۀ نامشروع خريد كند اگر فروشنده به به اين امر واقف باشد اما خود قصد قصد نامشروع نكند، داد و ستد وي چه حكمي دارد؟  اين مسأله را مي‌توان از سه حيث فقهي، حقوقي و اخلاق حرفه‌اي مطرح كرد؟ امروزه چنين داد و ستدهايي در ابعاد مختلف حرفه‌ها رواج دارد. پول‌شويي، اعطاي تسهيلات مالي براي قاچاق و .... نمونه‌هاي رايج آن است. نويسندۀ فرضيۀ حرمت شرعي و خلاف اخلاق بودن چنين معمله‌هايي را مستدل ساخته است. داد و ستدها فريبكارانه كه فقها در قاعدۀ غرور از آن بحث مي‌كنند، امروزه ابعاد پيچيده‌اي در محيط جهاني كسب و كار پيدا كرده است. جذب مشتري  با تبليغات دروغين و فريبنده و فروختن كالايي كه مورد توافق مشتري نيست، ابعاد مختلف داد و ستد فريبكارانه است. مقاله شانزدهم به تحليل مسئوليت‌هاي اخلاقي و نيز مسئوليت‌هاي حقوقي چنين داد و ستدهايي مي‌پردازد. يكي از شاخه‌هاي اخلاق حرفه‌اي، اخلاق آموزش و پرورش استو اخلاق تدريس از مسائل مهم اين حوزۀ معرفتي است. مقالۀ هفدهم بر اساس فلسفه اخلاق اسلامي به توضيح مباني و اصول اخلاق تدريس مي‌پردازد. مقالۀ نوزدهم سرآغاز سومين مجموعه يعني اخلاق حرفه‌اي در تمدن اسلامي است. اخلاق هنر از چالش‌هاي مهم دهه‌هاي اخير است. در اين مقاله، به تحليل ديدگاه فارابي در خصوص ارزشگذاري اخلاقي مضمون هنري پرداخته است. يكي از مباحث قابل تأمل در تمدن اسلامي تأسيس نهادهاي نظارتي بر اخلاق شهروندي است. مقالۀ بيستم به تحليل وظايف و اختيارات چنين نهادهايي مي‌پردازد تاريخ مسأله نشان مي‌دهد كه در تعيين اختيارات اين نهادها ابتدا با رهيافت فقهي و آنگاه با رهيافت مديريتي  دو گونه نظريه‌پردازي به ميان آمده است. اين دو رهيافت هنوز در نظريه‌پردازي رواج دارند. به همين دليل نويسنده به بررسي تطبيقي ان دو مي‌پردازد. شايسته‌سالاري از جهات مختلفي در اخلاق حرفه‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرد. از طرفي حق افراد و كاركنان برخورداري از مديران لايق و منصف است و از طرف ديگر اقتضاي امانت‌داري در استفاده از منابع انساني شايست‌سالاري است. مقاله بيست و يكم اين مسأله را در قلمرو شرقي نظام‌مند و گسترده‌اي در اين موضوع دارد، در مقاله حاضر در دامنۀ محدود ديوان رسايل به بيان شروط انتصاب به اين ديوان، نحوۀ احراز شرايط و مقايسۀ بين آنچه نظريه‌پردازان آن دوره گفته‌اند، با آنچه در عمل به آن پاي‌بند شده‌اند، مي‌پردازد. نقش اخلاق حرفه‌اي و باورهاي ديني در توسعۀ كسب و كار در ايران پس از حملۀ مغول موضوع تحقيق در مقالۀ بيست و دوم است. از دوره ايلخانان نفوذ فتوت غير سياسي در ميان اقشار شهري، اين فرصت را براي اهل فتوت فراهم آورد كه با مشاركت در تعريف مباني نظري تشكيلات دنيوي اهل حرفه (اصناف)، تقدس بخشيدن به كار و نيز به سلسله مراتب صنفي، اخلاق حرفه‌اي آنها را بر اساس باورهاي ديني – فتوتي تدوين كنند. اين مقاله سراغاز پژوهش‌هاي محقق در نقش اخلاق حرفه‌اي در بازسازي تمدن ايران اسلامي پس از حملۀ مغول مي‌تواند باشد. يكي از مباحث اخلاق حرفه‌اي به اخلاق رهبريت و مديريت شهري بر مي‌گردد. در مديريت شهري استيفاي حقوق و منافع شهروندان از اهم وظايف كارگزاران است. مقاله بيست و سوم از مقدمه‌اي در ساختار حكومتي عصر صفويه به بررسي نهادهاي مسئول در قبال حقوق و منافع عمومي و روش‌هاي آنان مي‌پردازد. بخش چهارم مجموعۀ حاضر به طرح چالش‌هاي جديد، بررسي‌هاي تطبيقي و موردپژوهي اختصاص دارد. اين بخش شامل چهار مطالعۀ نظام‌مند به شرح زير است: رابطۀ اخلاق و قانون به دليل كثيرالاضلاع بودن از مسايل پيچيدۀ فلسفۀ حقوق و فلسفۀ اخلاق است. نياز به مميزي اخلاقي در مقام وضع قانون از مسايل مهم در اخلاق حرفه‌اي است. مقاله بيست و چهارم اين مسأله را با مداقۀ فراوان و تحليل تاريخي و حقوقي مورد بحث قرار داده و نتايج جديدي را عرضه كرده است. بدون ترديد، مقالۀ حاضر مي‌تواند قانون‌گذاران را ضرورت مميزي موضوعه توجه بيشتري دهد و مديران را در مقام آيين‌نامه و بخشنامه‌نويسي مدد رساند. مسائل انطباق اخلاقيات حاكم بر تجارب در جهان صنعتي با آموزه‌هاي ديني، چالشهاي فراواني را فرا روي مديران بنگاه‌هاي كسب و كار قرار داده است. مقاله بيست و پنجم، با عرضۀ آخرين اصول اخلاقي تجارت به فقها و اسلام‌شناسان ايراني و تحليل ديدگاه آنان با روش دفي فرضيه خود در انطباق اخلاق تجارت با آموزه‌هاي اسلام را به اثبات مي‌رساند. مسأله سرآمدي سازمان‌ها كه در دهه‌هاي اخير مورد توجه بنگاه‌هاي بزرگ كسب و كار قرار گرفته است، نظر عالمان اخلاق را نيز به خود جلب كرده است. بر اساس مدلهاي رايج در سرآمدي سازمان به ويژه مدل EFQM توجه به مسئوليت‌هاي اخلاقي و اجتماعي سازمان و برخورداري از كارشناسان اخلاق حرفه‌اي است. مقاله بيست و ششم با گزارش اجمالي از مدل‌هاي سرآمدي به نقش ان در جاري‌سازي اخلاق در سازمان و نيز بررسي تطبيقي سرآمدي سازمان به منزلۀ يك نظريه با آموزه‌هاي اسلامي مي‌پردازد. جهت‌گيري كاربردي مجموعه حاضر محتاج ارايه نمونه‌اي از امكان اخلاقي‌سازي سازمان‌‌هاي كسب و كار است. مقالۀ بيست و هفتم با بررسي موردپژوهانه راه‌كار عملي تدوين منشور اخلاقي سازمان را نشان مي‌دهد. روش‌شناسي تدوين، مدل طراحي و نحوۀ آماده‌سازي منشور اخلاقي بر اساس تجربه‌اي ارايه مي‌شود كه در شركت سيمان داراب به راهنمايي مدير گروه اخلاق حرفه‌اي دانشگاه تهران به دست آمده است. ....................................................................................... فهرست اجمالي ديباچه پژوهشكده .............. بيست و هفت مقدمه ............................. سي و يك اخلاق حرفه‌اي در ايران باستان 1) بر سر گنج ..................3 2) اخلاق حرفه‌مند و پيشه‌وري در ايران باستان ........ 27 3) عادلانه بودن دستمزد در دوران هخامنشيان ......... 49 4) ارزش‌هاي اخلاقي نزد ساسانيان ...................... 65 5) اخلاق مشاغل نزد پيشداديان و كيانيان .............. 97 اخلاق حرفه‌اي در آموزه‌ها و معرف اسلامي 6) جايگاه استقلال قاضي در اخلاق قضا ..................111 7) عدالت قاضي مبناي اخلاق حرفه‌اي قضاء ............131 8) اخلاق معجزه دوم نبوي ...................................157 9) مباني و الگوهاي اخلاق حرفه‌اي در نهج‌البلاغه ... 171 10) تعريف امانت‌داري و ابعاد آن در حرفه ........ 211 11) عوامل و پيامدهاي امانت‌داري در حرفه ..... 233 12) مباني فقهي و حقوقي امانت‌داري .......... 251 13) امانت‌داري در اخلاق حرفه‌اي ................. 275 14) تحليل ابعاد و آثار كم‌فروشي .................. 293 15) معاملات با جهت‌گيري نامشروع .............. 317 16) داد و سند فريبكارانه ............................. 343 17) مباني و اصول اخلاق تدريس در فلسفه اخلاق اسلامي.................................................... 369 18) كار و حقوق كارگر از ديدگاه اسلام ........... 393 اخلاق حرفه‌اي در تمدن اسلامي 19) ارزشگذاري اخلاقي مضمون آثار هنري نزد فارابي ..................................................... 419 20) وظايف و اختيارات نهاد نظارتي بر رفتار شهروندان در تمدن اسلامي ........................ 433 21) شايسته‌سالاري در ديوان رسائل از نظر تا عمل..................................................... 463 22) اخلاق حرفه‌اي و باورهاي ديني در بازار هاي ايران (سده‌هاي 8 – 12 ه‌ق) ....................... 491 23) مسئوليت‌هاي اخلاقي در قبال منافع عمومي در دوره حكومت صفوي ............................... 515 چالشها و بررسيهاي تطبيقي اخلاق قانون‌گذاري ..................................... 559 24) بررسي تطبيقي اخلاق تجارت در جهان امروز و اسلام ..................................................... 593 25) نقش تعالي سازماني در جاي‌سازي اخلاق در سازمان ................................................... 609 26) راه‌كار عملي تدوين منشور اخلاقي سازمان/653  

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

شهریور ۱۴۰۰
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱